Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Frederik Leiel (1574-06-27)

27. Juni 1574.

Frederik Leiel til Birgitte Gjøe.

Han bringer Birgitte Gjøe sit forrige Brev i Erindring og indbyder hende til at besøge ham i Helsingør og bo i hans Hus.

Mynn wiilliige thieneste ether nu oc altiidtt tiillfforen sientt mett gudtt. Kiere fru Beritte, nest megen tacsigelsse s. 696 for altt ere oc gott, giiffuer ieg ether wenligen att wiide, att ieg schriff ether tiill nagen tiidtt siidenn oc ther hos siennde ether regenskaff paa, hues att ieg for ether hagde bestiltt oc wdtlaugtt, oc komer meg tiill aff ether jc lv gamell daler j ortt. 1

Enn giiffuiitt feremanden, for handtt førde same godz tiill Kiøbuenhaffn, j ℔

Kiere fru Beritte, ther som att her er nagett, att ieg kandtt bestylle eller gøre for ether, lader meg wiiditt, wiill ieg rett gierne giørett, oc ther som thett kome ether tiill pas, attj wiille kome her neer oc lade ether forløste her paa enn føge tiidtt, saa lenge ether gott sønniis, skall eders kamer her hos meg were ferdiig, naar attj komer, oc ther hos haffre oc andett tiill ethers heste, bedendis ether gierne, om kome ether tiill pas, attj wiille begyffue ether hiidtt oc fordriffue tiidenn. Ieg wiill y alle maade lade meg findis att giøre thett, attj kiunde were tiill thieneste oc gode. Oc lader Kistine 2 oc ieg hielsse ether mett saa mange gode netter oc megen tack for altt gott. Gudtt alssomectigste were mett ether. Datum Hiellssingør then 27 iunij 1574.

Fredttrich Leyell.

Udskrift: Erlüg oc welbyrdiig fru, fru Beritte Giøe tiill Herluffsholm, myn besønnderlige gode wenn, ganske wenligen.

Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 100.