Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Frederik Leiel (1574-06-29)

29. Juni 1574.

Frederik Leiel til Birgitte Gjøe.

Han kan ikke opfylde Birgitte Gjøes Ønske om at komme til hende for at afgjøre deres Regnskab, da Tolden giver ham saa meget s. 697 at bestille; han beder hende derfor sende ham det ham tilkommende Beløb. Om nogle Rosiner. Fru Birgitte ikke mindes at have bestilt hos ham, og et Parti Koriander, der er forkommet. Kongen, der jævnlig besøger Krogen, hvor han lader bygge, ser ikke gjerne, at han rejser bort uden Orlov.

Mynn goduillige hielssenn ether nu oc altiidtt tiill fforennsienntt mett gudtt. Kiere fru Beritte, nest megen tacsigelsse for altt ere oc gott giiffuer ieg ether wenligenn att wiide, att eders schriffuelsse er komen meg tiillhonnde, oc attj begiere, att ieg wille begiiffue meg tiill ether, oc saa wiille y giøre clartt, mett hues ieg for ether haffuer wdtlaugtt. 1 Kiere fru Beritte, saa giiffuer ieg ether wenligen att wiide, att gudtt weedtt, att ieg wiille gerne kome tiill ether, om enn wore lenger, menn her er saa megett paa tollenn att giøre, att ieg icke thorff begiiffue meg fra hus, bedendis ether gierne, attj icke wiille forttencke meg. Menn ieg schreff ether tiill wdigaar 2 oc lodtt ether forstaae, att meg komer tiill, for hues ieg haffuer wdtlaugtt for eder, jc lv daler j ortt, enn j ℔ for ferelønn, ther som att kome ether tiill pas, attj wiille lade siende meg forne daler eller oc lade anuorde thennum tiill myn suager Hans Olssen 3 , oc ther hos ther som attj wiille haffue nagett kiøfftt eller bestyltt, thett ieg kandtt giøre, lader meg wiiditt, wiill ieg gierne giørett. Desligeste formelder ethers breff, att y haffue bekomitt j seek mett nagle russiner, oc y icke wiide, huadtt ieg ther mett mener, ther om er saa. att eders zedell formelde att kiøbe ether 20 pundtt russiner medell maade store, oc wdj same seck er xx ℔, oc punditt koster 3 stiuer, som er wdj mitt regenskaff anttegnitt.

Menn ether fattis wdj eders bestilling 60 ℔ coriander 4 , som koster vj g. daler iiij stiuer, oc schiiffuitt, the ware sientt mett paa hiidt, er, gudtt beritt, bliffuitt, som Henrick

s. 698 Mangssen 1 oc Dauidt Hanssen 2 haffuer hørtt paa, att skipperen er komen hiidtt oc bekientt. Efftherdj att ieg haffuer bestiltt ether same coriander tiill beste, oc the ere bliffue(!) bortte aff guds weer oc storm, ther som attj wiille bettale meg for thennum, skall were eders gode wiilge, ther som icke, maae ieg were tiill friss. Dog ere the icke regnitt wdj the jclv daler j ortt, men wiille y bettalle meg, tha koste the vj g. daler iiij str., bedendis ether gierne, attj wiille icke forttencke meg, att ieg icke sielff komer tiill ether, for kon. matte. er saa graner 3 , naar ieg farer fra hus, wdenn ieg haffuer hans naadis minde ther tiill, oc ther tiill wedtt ieg icke, huilcken dag att hans naade komer hiidtt, for hans naade er her gierne en gang om wgen, for hans naade lader bigge her paa Kragen. 4 Ether her mett gudtt alssomectigste beffalendis. Datum Hiellssingør thenri 29 iunij 1574.

Fredttrich Leyell.

Udskrift: Erlüg oc welbyrdiig fru, fru Beritte Giøe tiill Herluffsholm, myn sønnderlige gode wenn, ganske wenligen.

Orig. med Segl i Rigsark., Adelsbreve XXII. 101.