Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Dorthe Jacobsdatter Bjørn (1574-07-16)

16. Juli 1574.

Dorthe Jacobsdatter Bjørn til Birgitte Gjøe(?).

Hun takker for en Gave. Paa Grund af Sygdom tvivler hun om at kunne modtage Fru Birgittes Indbydelse; hun venter desuden selv Besøg. Niels Kaas har været hos hende. Sender forskjellige Gaver.

[Mynn ganndz w]ennlig, kierllig hellssenn nu oc altidt [forsendt met] wor her. 1 Aller kerest Bergett, guode søster [tacker ieg] dig saa ganndz høglliigenn oc giernne for alltt er[re] oc guod, thv meg altidt vdj mange maade giortt oc beuist haffuer, sønndlige for dynn stuor skenck oc gaffue, som thu nu sennder meg oc stedsse oc altiidtt beuisser meg, huiilcke ieg vell alle mynn dag fenndis ganndtz guod vylligenn oc giernnne medt dig att forskølle oc forthenne [v]dj alle dy maade, ieg kand giør, thv kanntt haff[ue] erre helder gott aff, saa idlliigenn, som ieg vaar dynn egenn søster. Aller kereste søster, er meg nu komen dynn skriffuellsse tiill hennder, huor vdj thv este begerendiis, att ieg vdj s. 701 marnne skulle kome till dig, huilke ieg, saa sant hielpe meg gud, saa giernne vell giør, som thv vaast mynn egenn søster, saa kand iiegh aldrige fuldt skriffue dig till, huor vnth ieg haffe fangenn vdj mynn hals, saa ieg ick thør giffue [meg] vdj lucthenn, menns ther som ieg bliffue [vell] till paasse, saa ieg thør giffue meg vde, da [skall] ieg veste kome. Oc ther huos haffue mynn søs [ter] fru Ide 1 skriffuenn meg till, att hun vell kome till meg y afftthenn. Skulle ieg lenge sidenn hade verre huos dig, saa giffuer ieg dig kierlligen tiill kennde, att Niels Kaas haffue verre huos meg oc drage icke fraa meg før paa onsdag. 2 Ther som ditt hade icke verre verre 3 , skulle ieg lengsiden hade verre huos dig. Aller keriiste søster, sennder ieg dige(!) enn te skallett miell oc enn liidenn lax, beder ieg dig saa giernne, atthv lader dig icke letth forsmaa, ieg vell forbede ditt mett huiis guod ieg gott formaa 4 , ther skall thv ingenn thuill haffue paa. Vdj alle dj maade, ieg kandtt giør, thv kanntt h[affue erre oc gott aff] vell ieg giernne giør, oc skall th[v] … [alti]dt haffue att raade oc biøde offuer [me]g som offuer dynn huolde oc guod søster, thenn thv skall slett ingenn thuill haffue paa, ditt kende gud almethste, huilcke ieg vell nu oc altidt haffue dig till sell oc liff gud almethste befalindis. Giør vell oc sig dynn ionfru(!) mange ni gode natther. Ex Thiberiggaardtt thenn 16 dag iullij aar 74.

Aller kerste søs[te]r, er ditt iødske miell, ieg nu sender dig, for ieg vide, att dit er icke saa huitt dit miell.

Doritt Iacops datter.

Orig. uden Omslag i Rigsark., Adelsbreve XXXV. 15.