Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Gøye FRA: Peder Oxe (1574-07-23)

23. Juli 1574.

Peder Oxe til Birgitte Gjøe.

Han indbyder Birgitte Gjøe til at komme til Holmegaard; hvis hun ikke er i Stand til at drage derhen, vil han besøge hende i hendes Hjem.

Kerre Berritte och kerre morsøster, gud verre met deg altyd. Giffuer ieg deg venligen till kenne, att ieg kam hith rett nu och skall verre vty Køffuenhaggen nu paa søndag. 1 Saa bederr ieg deg gerne, attu ville haffue then vmagge ath mødde meg och Mette paa Holme vty moren om nye sleitt. Var dyn lelighett, saa tu iche gaist 2 ferdiss, som ieg iche forhoffuer, thaa vill ieg talle met dig vty Sortte brødre, men helst saa ieg, du kompst till Holme, om du nogelunde gayst. Och vill iche nu vmage deg met myn skrifuelsse. Ieg gørr altyd gerne, huess tu kand verre tienth met, och vill befale deg gud, hand spaarre deg le[n]ge sundh [och] helbrede. Mette sier deg mange godenetter. Aff Giselfeld den 23 iulij 1574

Per Oxsse.

Egenhænd. Orig. uden Omslag i Rigsark., Adelsbreve XLIX. 176.