Danmarks Breve

RETTELSER OG TILFØJELSER. Side 67 ...

s. 327 RETTELSER OG TILFØJELSER.

Side 67 L. 8 f. n. Kronborgs Len, læs : Krogens Len.

— 117 L. i. «En Knabe wid Naffn Krabbe Pederson» omtales i Januar 1564 (Danske Magazin VI. 356).

— 117 Anm. 4. Ardis pendinge kan næppe betyde Erritspenge, da Talen her er om en Godtgjørelse, Kongen yder Bonden; snarere maa det forstaas som: Aarspenge.

— 124. Den som Nr. 50 meddelte Optegnelse maa vistnok henføres til Sommeren 1563.

— 151 L. 3 f. n. Toss, læs Foss.

— 159 Anm. 3. Ifølge et Brev fra Frants Gyldenstjerne til Mogens Gyldenstjerne, dat. 28. Aug. 1564 (Orig, i Rigsark., Adelsbreve XXVII. 63), kom Jørgen Brahe allerede i August 1564 tilbage til Flaaden og overtog Kommandoen paa sit Skib.

— 164 L. 3 f. n. Gjæsten, læs: Gejsten eller Den flyvende Gejst.

— 219 L. 3. En Vise eller Profeti som den her omtalte kjendes ikke, med mindre der skulde være sigtet til et Flyveskrift, hvis Titel (meddelt af E. Weller i Serapeum 1859 S. 320) er saalydende: Newe Zeitung vnd Beschreibung eines gehaltenen Scharmützels zwischen Kön. May. in Denmarck vnd Schweden geschehen auf der Sehe bei der Insel Bornholm. Anno 1564. (4to.).