Danmarks Breve

Personalia af Niels Hemmingsens Lig...

s. XXVII Personalia af Niels Hemmingsens Ligprædiken over Birgitte Gjøe.

En kaart
Beretning
om Erlige, velbyrdige,
Gudfryctige, oc salige Fru
Biritte Gøyes affkomst, opdragelse,
leffnet oc endeligt.

Disligeste
En Predicken, om it Christeli
gt leffnet, faaregiffuet vdi
samme Fru Biritte Gøyes
Begraffuelse.
Oc nu
Er ladet vdsæt, salige Fru Biritte
Gøyes Arffuinge, Slect oc Venner til vilie,
Oc en amindelse om deris kiere Syster,
Slect oc Ven, oc andre gode
Christne til it gaat Exempel
oc Lærdom,
Aff
Niels Hemmingsøn.

s. XXVIII [Texten til denne Ligprædiken, der er trykt i lille Oktav, er af Profeten Micha VI. 8: «O Menniske, ieg vil vise dig, huad gaat er oc huad Herren vdkreffuer aff dig, som er at giøre Dom oc elske Barmhiertighed oc vandre ydmygelige faar din Gud». Paa Bogens sidste Side læses: «Prentet i Kiøbenhaffn aff Hans Støckelman og Andream Gutteruitz. Paa Baltzer Kausis Borgeris oc Bogeførers der sammesteds bekaastning. Oc findis hos hannem til Kiøbs. 1574»].