Danmarks Breve

Breve til og fra Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle

Brevudgiver:
Bang, Jens Gustav, 1871-1915
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Tekst før brevene

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Jensdatter, Anne; (1560-08-04)
Blæsbjerg 4. August 1560 . Anne Jensdatter til Birgitte Bølle . Hun takker Birgitte og Kristoffer, fordi de har været hendes Bud til Peder Oxe; hun beder dem indvirke paa Oluf Movridsøn, at han bliver mildere imod hende. Min ydemyglig tienest med ale ten gode, ieg forma. Kiere

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Bølle, Erik Madsen; (1561-06-22)
Tersløse 22 Juni 1561 . Erik Bølle til Kristoffer Gøje . Indbydelse til hans Bryllup. Wennlig hiellsziønn kierligiinn forszenntt mett wor herre. Kierre Chriistoffiirr Gøde, kier szønn oc synndirlige goude wenn, nest all wennlig tacksiigiillszee for alltt gott, kierre Christof

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Urup, Arild; Urup, Erik; Urup, Jørgen; (1561-06-22)
Färlöfholm 22. juni 1561 . Erik, Arild og Jørgen Urup til Kristoffer Gøje . Indbydelse til deres Søster Margretes Bryllup. Venligh, kierligh hilsen nu oc a[ltid forsent] med vor herre. Kiere Cristoffer, syn[derlig gode wenn], nest en venligh tacksigelse for al[t ere oc go]th

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Bjørn, Bjørn Andersen; (1563-01-31)
Vinstrup 31. Januar 1563 . Bjørn Andersøn til Kristoffer Gøje . Han sender efter Begæring en Stævning og en Dom. Vennliig, kierliig helszen nu och altiid forszenndt med wor herre. Kiere Christopher Giøde, synderliig gode wen, haffuer ieg tiig for megin ære oc gode gantz høglii

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Podebusk, Erik Jørgensen; (1563-05-03)
Bistrup 3. Maj 1563 . Erik Podebusk til Kristoffer Gøje . Da han skal følge Kongen paa et Tog til Sverige, beder han Kristoffer om at maatte faa hans Harnisk; Kristoffers Ringkrave er færdig, men han ved ikke, hvor han skal sende den hen; han spørger om nye Tidender. Wenlig, k

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-04-15)
Avnsbjerg 15. April 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Angaaende en Retstrætte med Fru Karen Krabbe; han har faaet Befaling til at møde i Aarhus den 23. April; siden vil han snarest mulig begive sig til hende; han har bevilget Kongen Fetalje; om Indkøbet af nogle Bøsser; han se

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-04-18)
Avnsbjerg 18. April 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Han sender Fisk; om noget Drejl, der skal væves, og om noget Hør; han sender Garn, Lærred og nogle Staalstænger. Kyerre Byrrytte, sennder jeg theg nu medt Jep Traanne jm hwylynng, tor torsck eenn sneess, rocker to

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Bølle, Birgitte; (1564-05-02)
Gunderslevholm 2. Maj 1564 . Birgitte Bølle til Birgitte Gøje . Om Kristoffers Sygdom; Kristoffer takker for de tilsendte Lægemidler; Jørgen Marsvin er kommen i Besøg; Helvig er vred paa ham. Mynn allerkiierste søster, tacker ieg thiig szaa ganndske gierne, for thw forst szaa

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Bølle, Birgitte; (1564-06-01)
Gunderslevholm 1. Juni 1564 . Birgitte Bølle til Birgitte Gøje . Hun takker for en Gave og beder hende snart komme til Gunderslevholm; Budet er endnu ikke kommet fra København, men ventes idag; Hertug Adolf er kommet til Sorø. Mynn allerkieriiste søster, kannd iegh diig aldrii

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-06-27)
Laholm 27. Juni 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Efterretninger fra Lejren; om Indkøb af Salt og om et Laan; om Indkøb af Fisk o. desl. Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt wy kom hydt tyll byuugenn Laholm i Sønder Halland. y sonndag adt a

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-07-01)
Laholm 1. Juli 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Efterretninger fra Lejren; de Kæder og Guldsager, hun har villet sende ham med Frans Banner, har han ikke Behov; om Indkøb af Faar, Lam og Væddere; Pernille Oxe har sendt ham og Jesper Krafse Øl; Jørgen Brahe er syg. K

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-07-20)
Lejren ved Ulfsbäck 20. Juli 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Efterretninger fra Lejren; om Salg af Korn; Brevet, Frans Banner skulde fly ham, har han ikke faaet. Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt jeg fyck dynn schryffwelsse wdy dag medt

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-08-03)
Lejren ved Långaryd 3. August 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Efterretninger om Krigen og om Tilstanden i Lejren; han har købt noget Kvæg, som han vil sende hjem. Kyerre Byrrytte, gyffwer jeg theg wennlygenn tyll kyennde, adt meg lyder well, thenn alssommechtygeste

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-08-04)
Lejren ved Långaryd 4. August 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Om noget Kvæg, han har købt; hun skal sende ham forskellige Beklædningsgenstande. Kere Birethe, schreff ieg tiig till ygaar med et aff Per Billis bod, och loffuede hannd meg, att hannd schulde fli tiig b

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-08-14)
Laholm 14. August 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Om noget Kvæg, han har købt; han har modtaget hendes Brev og de Lægemidler, hun sendte; om Salg af Malt og Smør; de Penge, hun har faaet for Kornet, skal hun foreløbig beholde hos sig. Kyerre Byrrytte, gyffwenndes t

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-08-17)
Båstad 17. August 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Efterretninger fra Lejren; hun skal sende ham forskellige Ting; hun skal bestille Fisk. Kyerre Byrrytte, gyffwer jeg theg wennlygenn tyll kyennde, adt wy dro ygaar aff Lauuholm och hydt tyll eenn byuu, som heder Baa

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Krafse, Jesper; (1564-08-22)
Ränneslöf 22. August 1564 . Jesper Krafse til Birgitte Bølle . Hun og Kirstine skal ikke komme til ham, før han faar at vide, hvor længe han skal blive liggende, hvor han nu er, eller hvor han skal drage hen; naar dette sker, skal han straks lade Kirstine det vide. Myn aller k

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-08-22)
Båstad 22. August 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Hvis hun erfarer, at han skal blive liggende, hvor han er, endnu i nogen Tid, maa hun komme til ham; han skal lade to Karle møde hende i Helsingborg. Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt je

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-08/1564-09)
Herrevad Kloster August—September 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Jep Trane skal ikke komme til ham, men følge med Saltet til Jylland. Kyerre Byrrytte, mottuu wyde, adttuu tort jnthet wydt adt sennde meg thet wlschyns tecke medt Jep Traanne, dy jeg beffrochtter meg

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-09-15)
Rinkaby 15. September 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Efterretninger fra Krigsskuepladsen; hun skal udrette forskellige Ærender; om nogle Hunde. Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt wy lygger her hart wydt Oess Det nuværende Åhus i Gärds H

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Frederik 2.; (1564-09-20)
Antvorskov 20. September 1564 . Frederik II til Birgitte Bølle . Fru Birgete Bylle, Christoffer Gyøes høstru fick breff att skulle thage til sig junfru Karine Guldenstiernn, Otte Guldenstierns datter Karen Gyldenstjerne var en Datter af den i Aaret 1551 afdøde Otte Gyldenstjer

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-09-24)
Rinkaby 24. September 1564 . Kristoffer G øje til Birgitte Bølle . Han har ikke faaet det Sengetøj, hun sendte, men derimod Fetaljen fra Malmø; de skal rykke op imorgen; Toget vil vistnok ikke vare længe. Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyende, adt jeg fyck d

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1564-09-27)
27. September 1564 . Oluf Movridsøn Krognos til Birgitte Bølle . Han ønsker at komme hende til Ords; han har endnu ikke hørt noget fra Købmanden. Mynn alder kiereste syster, iegh wiill nu lade all møgenn stor tacksziellsze bestaa, menn du finnder migh alltiid wiilliigh diigh w

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-10-21)
Rinkaby 21. Oktober 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Efterretninger fra Krigsskuepladsen; han haaber at faa Forlov i Vinter; om Indkøb af Fisk; om Tærskningen af Kornet paa Avnsbjerg; om nogle Møllesten. Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-10-24)
Rinkaby 24. Oktober 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Tilstanden i Lejren er slet efter Tilbagetoget fra Kalmar; der skal bestilles nogle Sadler. Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt wy ennu lygger her y Rynckebyuu hartt wydt Oess, och hauff

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-10-29)
Sönderslöf 29. Oktober 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Om den slette Opførsel, hans Svende viser; hun skal sende ham forskellige Beklædningsgenstande; til Fjenden høres der intet. Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt wy lygger nu her y Sch

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-11-12)
Österstad 12. November 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Efterretninger om Tilstanden i Lejren; naar der kommer Bud fra Kongen, skal hun straks faa Underretning; om Indkøb af Fisk; til Fjenden høres der intet; to Breve sendes, som hun skal besørge. Kyerre Byrrytte, g

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Brahe, Jørgen; (1564-11-12)
Nykøbing 12. November 1564 . Jørgen Brahe til Kristoffer Gøje . Han opfordrer ham til, hvis han skal opholde sig i Skaane om Vinteren, da at tage Ophold paa Tostrup eller i hvert Fald derfra at lade sig sende, hvad han har Behov. Wennliig helssenn altiidtt forssenndt met wor h

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Krafse, Jesper; (1564-11-23)
Vä 23. November 1564 . Jesper Krafse til Birgitte Bølle . Han har faaet hendes Skrivelse og har givet hendes Brev og Æske til Kristoffers Bud, der idag bragte ham et Brev; han vilde gerne, at hans Kone og Birgitte skulde komme hid, men det er en saare farlig Tid; han har skrevet Kristof

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Oxe, Inger; (1564-11-26)
Korsør 26. November 1564 . Inger Oxe til Birgitte Bølle . Hun beklager, at det ikke er lykkedes hende at træffe Birgitte paa Rejsen fra Nykøbing til Korsør. Søsterliig kierliig helssen altiidtt forszenntt mett wor herre. Miin allerkiereste Beriitte oc kiere søsther, will jeg h

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Oxe, Sidsel Johansdatter; (1564-11-26)
Korsør 26. November 1564 . Sidsel Oxe til Birgitte Bølle . Hun beklager, at hun ikke har truffet Birgitte; Inger drager til Fyen til den svenske Doktor. Mynn allerckieriste Beriitte oc kiere søster, wiill jeg haffuue tig saa ganndzcke høgeliig oc giernne betackiid for all ære

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1564-11-28)
Everlöf 28. November 1564 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Kongen har svaret, at han ikke kan forløve dem; de vil drage til Malmø; hvis Brevskriveren ikke kan faa Forlov paa nogen Tid, skal hun faa Besked derom, at hun kan komme til ham; om Salg af Korn; Birgitte Gøje er vred paa

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Rud, Otte Knudsen; (1565-02-02?)
Korsør 2. Februar (?) 1565 . Otte Rud til Kristoffer Gøje . De Tidender, Kristoffer har skrevet ham til, behager ham ikke vel; han beder ham fordæmpe det hos sig, som det var ham ganske ubevidst. Myn wenlig hellszen nw oc allttid forsentt mett wor herre. Kierre Cresstoffer Gøe

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Oxe, Sidsel Johansdatter; (1565-02-02)
Nykøbing 2. Februar 1565 . Sidsel Oxe til Birgitte Bølle . Hun udtaler sin Glæde over, at det er bedre med Birgitte; hun ønsker, at Kristoffer, der nu skal drage til Skaane, maa vende sund og glad hjem; Inger følger ikke Jørgen op, da hun er syg. Myn alder kereste Berete oc sø

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Rud, Jørgen; (1565-02-21)
Vedby 21. Februar 1565 . Jørgen Rud til Kristoffer Gøje . Han beklager hans Sygdom; han vilde gerne følges med ham til Skaane, men paa Grund af Frosten er det umuligt at komme over med Heste, og det er kun med stor Nød, at Fodfolk kan komme over, hvorfor han foreslaar ham foreløbig at v

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Oxe, Pernille; (1565-03-09)
Korsør 9. Marts 1565 . Pernille Oxe til Birgitte Bølle . Hun udtaler sin Beklagelse over Kristoffers Sygdom; det er hende kært, at han ikke vil drage op saa hastigt; Toget skal iøvrigt være opgivet; en Del Ryttere er dragne fra Kongen af Sverige. Min aller kereste Berett oc ke

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Barnekow, Jørgen; (1565-04-29)
Stege 29. April 1565 . Jørgen Barnekov til Kristoffer Gøje . Indbydelse til at følge hans Hustrus Lig til Kallundborg. Mynn ganndtsche wennlig helssenn forsennt met wor herre. Kiere Chriistoffer, synnderlig guode wenn, nesth min wennlige tacksigelsse for alt got, oc will thett

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Krafse, Jesper; (1565-05-28)
Vä 28. Maj 1565 . Jesper Krafse til Birgitte Bølle . Han har erfaret, at hun og Kristoffer opholder sig i København, og beder hende meddele ham, hvorledes de har det, og hvilke nye Tidender der er hos dem. Myn ganske wenlyg helszen altiid fforszentt mett wor herre. Aller kiere

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1565-06-18)
Halmstad 18. Juni 1565 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Krigsefterretninger; han vil imorgen drage til Varberg; nogle Fruer ligger endnu i Byen, men vil nu drage hjem; hun skal udrette forskellige Ærender. Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt je

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1565-06-26)
Varberg 26. Juni 1565 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Han ligger i Varberg, men vil søge at komme op til Lejren til Søs; Stillingen ved Elfsborg; hun skal sende ham nogle Penge. Kyerre Byrrytte, thenn ewyg herre gudt hann werre hoess theg och bewarre theg fraa alt wnndt

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1565-07-15)
Varberg 15. Juli 1565 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Han ligger endnu i Varberg og kan ikke komme op til den danske Lejr; om Stillingen ved Elfsborg; hun skal meddele ham, hvilke nye Tidender der er, og udrette forskellige Ærender. Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wen

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1565-07-18)
Varberg 18. Juli 1565 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Han ligger fremdeles i Varberg og kan ikke komme til den danske Lejr; han har tre Gange skrevet hende til uden at faa Svar; hun skal sende forskellige Ting. Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde,

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1565-08-01)
Lejren for Elfsborg 1. August 1565 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Krigsefterretninger; han har faaet de 200 Daler, hun sendte ham; hun skal skrive ham til, naar der stedes hende Bud, og udrette forskellige Ærender. Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyen

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1565-08-20)
Halmstad 20. August 1565 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Efterretninger fra Krigsskuepladsen; om en Gæld, der skal forrentes; hun skal sende ham forskellige Ting; to Foler skal føres fra Avnsbjerg til Gunderslev. Kyerre Byrrytte, sydenn thette forste breff Brevet af 1.

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Brahe, Otte Thygesen; (1565-10-18)
Teglgaarden 18. Oktober 1565 . Otte Brahe til Birgitte Bølle . Han beder hende om at lade sit Bud møde i Nykøbing og at skrive Kristoffer til, om han kan faa Forlov at komme hjem og mødes med ham og de andre Arvinger efter Jørgen Brahe. Broderliig kiierliig heellszenn nu oc al

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Daa, Claus; (1565)
Ravnstrup 1565 . Klavs Daa til Birgitte Bølle . Han beder hende sælge sig noget Hø og Halm. Mynn hiartte aller kierriiste søster Berrette Bølle, tacksigelzenn wiill ieg lade bestaa paa denne thiidtt, menn alle de dage ieg leffuer, skalttu finde mig for dynn egenn. Myg trennger

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Mogens; Gøye, Falk; (1566-03-10)
Skersø 10. Marts 1566 . Mogens og Falk Gøje til Birgitte Bølle . De takker hende for en tilsendt Gave og udtaler Ønsket om at maatte mødes med hende og Kristoffer Gøje, før de forlader Landet. Wor gandske ydmigeligh helsenn nu och alletiid forsent med wor herre. Allerkieriste

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1566-03-24)
København 24. Marts 1566 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Da Kongen endnu er fraværende, har han ikke kunnet faa Besked, om han kan faa Forlov; om Fru Sidsel Billes Begravelse; Fru Ide Ulfstand vil komme til Sjælland med sine Sønner; hun skal besørge nogle Breve; om Salg af noget

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1566-04-02)
København 2. April 1566 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Om en Karl, der vil tjene for Foged; han haaber at kunne komme hjem til Søndag; Raadet skal forsamles 14 Dage efter Paaske; om Antagelsen af nogle Folk; om Indkøb af Persillerødder og Salg af noget gammelt Halm. — I en Efter

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1566-07-19)
Lejren ved Skara 19. Juli 1566 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Krigsefterretninger; hun skal skrive ham til, hvordan hun har det; hun skal undskylde ham for Klavs Daa, at han ikke skriver ham til. Kyerre Byrrytte, thenn alssommechtygeste gudt hann werre altydt hoess the

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Mogens; Gøye, Falk; (1566-07-20)
Strassburg 20. Juli 1566 . Mogens og Falk Gøje til Birgitte Bølle . De kom til Strassburg den 7. Juli og har begyndt deres Studier. Wor gandske ydmigelighenn, kierligh hellszenn forsenn med gud. Allerkieriste maader, betacker wii eder saa ganske ydmigeligenn och gierne for all

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1566-08-12)
Baahus 12. August 1566 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Efterretninger fra Lejren; om Pesten; om et Overfald af de svenske; kun skal sende ham forskellige Ting; Peder Gyldenstjerne og Pax er blevet saarede. Kyerre Byrrytte, thenn alssommechtygeste gudt hann werre altydt

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1566-08-16)
Elfsborg 16. August 1566 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Hvis hun ikke kan forfare, at han skal drage ned, skal hun sende: ham forskellige Ting. Kyerre Byrrytte, thenn alssommechtygeste gudt hann werre altydt hoess theg och beware theg fraa all thenn deell, ther wnndt e

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1566-08-20)
Elfsborg 20. August 1566 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Om forskellige Ting, hun skal sende ham; hun skal meddele ham, hvorledes det staar til paa hans Gaarde. Kyerre Byrrytthe, thenn alssommechtygeste gudt hann holde altydt synn nadelyg haanndt ouffwer theg och beware

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1566-08-25)
Marstrand 25. August 1566 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Hun skal straks drage til København, da han vil begive sig dertil, saa snart Vinden vil føje ham. Kyerre Byrrytte, gudt werre altydt hoess theg. Gyffwenndes wennlygenn tyll kyennde, adt jeg achter nest gudts hye

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1566-10-03)
Vingaarden 3. Oktober 1566 . Oluf Movridsøn Krognos til Birgitte Bølle . Han fortæller om sin Sygdom; naar han bliver bedre, vil han til Bregentved; han vilde have skrevet hende til tidligere, men han troede ikke, hun var hjemme. Mynn alder kiereste syster, iegh wiill nu icke

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Eriksøn, Movrids; (1566-10-18)
Radsted 18. Oktober 1566 . Movrids Eriksøn til Kristoffer Gøje . Om et Brev til Fru Kirsten; om en Husleje; om noget Rostockerøl; om at sende Korn til Stæderne; han sender et Register paa det Gods, der blev skiftet paa Nykøbing; om noget Salt til Fru Kirsten; en Bonde, der er født paa O

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1566-12-12)
Bregentved 12. December 1566 . Oluf Movridsøn til Kristoffer Gøje . Han udbeder sig hans Besøg; han beder om en Kopi af den Dom, som han lovede ham, og sender et Bud, som kan udskrive den; han beder om Følgebrevet til de to Bønder. Mynn ganntz wennllig hellszenn nu och alltid

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Frederik 2.; (1567-01-23)
København 23. Januar 1567 . Frederik II. til Kristoffer Gøje . Indbydelse til Erik Podebusks og Sidsel Oxes Bryllup. Frederich thennd andenn med guds naade Danmarckis, Norigis, Wenndis och Gotthis konning etc. Wor gunst tillfornn. Wiidt, att wij achte wthj the hellig

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Eriksøn, Movrids; (1567-03-15)
Oreby 15. Marts 1567 . Movrids Eriksen til Kristoffer Gøje . Om et Drab, der har fundet Sted paa Oreby; om Fiskeriet og Markarbejderne; om en Mand, der har beligget en Pige; om Salg af Korn. Kiere Krystoffer, kom Iens kellersvendh hydh thyl mig mett edhers breff, lydyndis, adt

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Mogens; (1567-07-24)
Strassburg 24. Juli 1567 . Mogens Gøje til Birgitte Bølle . Han beder hende bevare den Kærlighed, hun hidtil har vist ham; han og hans Broder har været syge. Minn wenlig, kierlig helszenn med gud alletijd forsendt. Allerkieriste maader, betacker ieg ether saa gandske ydmygelig

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Gøye, Mogens; (1567-07-24)
Strassburg 24. Juli 1567 . Mogens Gøje til Kristoffer Gøje . Han beder ham skrive, hvorledes han skal skikke sig i sine Studier. I H S Minn ydmigelig kierlig helszenn nu och alletid forszendt med gud wor herre. Minn allerkieriste fader, saa betacker ieg ether saa gan

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Mogens; (1567-09-01)
Strassburg 1. September 1567 . Mogens Gøje til Birgitte Bølle . Han takker for Brevet; han og hans Broder har det godt og har lært meget i dette Aar. Minn gandske ydmygelig, kierlig helszenn nu och alletid forsendt med gud. Allerkieriste maader, betacker ieg ether gandske ydmi

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Gøye, Falk; (1567-09-01)
Strassburg 1. September 1567 . Falk Gøje til Kristoffer Gøje . Han og hans Broder har det godt; Opholdet er dyrt, men det gaar fremad med Studierne. Frundliche leibe wnd alles guttes zuuor. Hertz allerliebster vater, wen es euch noch wolginge vnd gesund weret, wer es vns alie

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Skøt, Søren Jensøn; (1567-09-01)
Strassburg 1. September 1567 . Søren Jensøn Skøt til Kristoffer Gøje . Om Mogens og Falk Gøjes Fremgang i deres Studier; Rygter om de politiske Begivenheder i Evropa. Minn willige tienist eder ydmigelighenn met gud forsendt. Kiere Christoffer, gunstige herr och fordere, betack

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Rosenkrantz, Folmer Axelsen; (1567-12-30)
Ry 30. December 1567 . Folmer Rosenkrans til Kristoffer Gøje . Ifølge et Kongebrev, hvoraf oversendes Kopi, skal Kristoffer straks begive sig til København. Wenligh helsenn nu och altidt forsent mett w[or herre. Kiere] Christoffer Gøie, synderlige guode wenn, nes[t …..] tacksi

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Rosenkrantz, Holger Ottesen; (1567-12-30)
Ry 30. December 1567 . Holger Rosenkrans til Kristoffer Gøje . Paa Kristoffers Forespørgsel meddeler han ham, at der er kommet kongelig Befaling, at hele den jyske Adel skal være i København 14. Dage efter Jul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Gyldenstierne, Henrik Knudsen; (1567-12-30)
Vitskøl Kloster 30. December 1567 . Henrik Gyldenstjerne til Kristoffer Gøje . De 100 Daler skal han betale Kristoffers Bud i Viborg ved Snapsthing; han tager ikke til København, før han faar Kongens Brev derom. Vennliigh kierliigh hielszenn nu och altiidt forsenndtt medtt w[o

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Brahe, Otte Thygesen; (1567-12-31)
Helsingborg 31. December 1567 . Otte Brahe til Kristoffer Gøje . Han sender ham en Besked i Trætten med Fru Karen Krabbe; om en Bagvaskelse imod ham for at være bestukket. Broderilig kierllig helsennd nu och allti[d forsenndt mett] wor herre. Kierre broder och sønnde[rlig guod

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Gøye, Falk; (1568-01-01)
Strassburg 1. Januar 1568 . Falk Gøje til Kristoffer Gøje . Han udtaler sin Glæde over, at Kristoffer har Forlov fra Krigen dette Aar; et Rygte om Forholdene i Sverige; han og hans Broder gør god Fremgang, men Opholdet er dyrt; han beder Kristoffer se igenne?n Fingre med Hr. Niels.

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Oxe, Peder; (1568-01-16)
Engelholm 16. Januar 1568 . Peder Oxe til Kristoffer Gøje . Han har endnu ikke kunnet skaffe sig nogen endelig Besked af Kongen. Wennliig helszenn altiidt forszenndt medt wor herre. Kierre Kriistoffer, morbroder och synderliig gode wenn, nest enn wennliig tacksziigelsze for al

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Oxe, Peder; (1568-02-08)
Vallø 8 Februar 1568 . Peder Oxe til Kristoffer Gøje . Han formoder, at Kristoffer, der allerede én Gang er blevet fritaget for personlig, at møde med sine Heste og Rustning, ogsaa denne Gang maa være fritaget derfor; i en senere skrevet Seddel til Brevet meddeler han, at han har erhver

BREV TIL: Gyldenstierne, Henrik Knudsen; FRA: Gøye, Christoffer; (1568-02-12)
Gunder slevholm 12. Februar 1568 . Kristoffer Gøje til Henrik Gyldenstjerne . Han beder om at maatte faa de 100 Daler, Henrik er ham skyldig; hvis han ikke har gamle Daler, kan han betale i nye med 10 Daler i Opgæld. Vennliig, kierlig helszenn nu oc allttidt forszennt medtt gu

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1568-02-18)
Bregentved 18. Februar 1568 . Oluf Movridsøn Krognos til Kristoffer Gøje . Han sender Peder Oxes Skrivelse og udtaler sin Glæde over Krigsresultaterne; sender tillige Peder Billes Brev og en Fortegnelse over de faldne og fangne. Kiere Chriistoffer och kiere morbroder, tiidenn

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Daa, Claus; (1568-02-20)
Ravnstrup 20. Februar 1568 . Klavs Daa til Kristoffer Gøje . Han meddeler ham Rygter om Begivenheder ved Varberg; klager over Smerter i Ryggen og Skuldrene. Kiere Crestoffer Giøe, suoger, noboe och sønderllige ganndske guode wenn, bettacker iegh dig ganndtze giernne for alle w

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1568-02-24)
Bregentved 24. Februar 1568 . Oluf Movridsøn Krognos til Kristoffer Gøje . Han har modtaget nogle Breve om Stillingen paa Krigsskuepladsen, hvis Indhold han meddeler; han har Lyst til personlig at udrette noget i Krigen. Mynn gannsche wenliigh hellszenn nu och altiid forszennt

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Bølle, Kirsten; (1568-02-24/1568-08-03)
Basnæs 24. Februar (eller 3. August) 1568 . Kirsten Bølle til Kristoffer Gøje . Hun beder ham og Birgitte Bølle komme til hende. Søsterliig, kiierliig helszenn nu och altiidt forszenndt mett wor herre. Mynn allerkereste bror, jeg tacker deg saa ganndsche wennliigenn och giiern

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Urne, Axel; (1568-02-25)
København 25. Februar 1568 . Axel Urne til Kristoffer Gøje . Han har bragt Kristoffers Besked til Peder Oxe; han og hans Hustru vil gerne besøge Kristoffer, før han selv drager af Landet; han meddeler Begivenheder fra Krigen. Mynn ganske wenlig helszen altiidt forszendt mett w

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1568-02-29)
Bregentved 29. Februar 1568 . Oluf Movridsøn Krognos til Kristoffer Gøje . Han har faaet Brev fra Holger om straks at komme til København og vil drage did imorgen; hvis det ikke er i Kongens Bestilling, vil han snart vende tilbage og besøge Kristoffer paa Torsdag; i modsat Fald skal han

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Brahe, Magdalene Thygesdatter; (1568-11-15)
Boserup 15. November 1568 . Magdalene Brahe til Birgitte Bølle . Hun har været hos Fru. Anne paa Krapperup og talt baade med Moder og Datter, men faaet rent Afslag; hun beder hende skrive, hvad Svar Kristoffer har givet. Søssterljg, kerljg helsen deg, mjn hjerte kerre søsster,

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Falk; Gøye, Mogens; (1569-01-10)
Strassburg 10. Januar 1569 . Falk og Mogens Gøje til Birgitte Bølle . De udtaler deres Glæde over, at der er sluttet Fred med Sverige; de har bedt deres Moder om at maatte drage til Frankrig; om Urolighederne i Frankrig; de havde ventet Penge med Lübeckerne, men er blevet skuffede.

BREV TIL: Bølle, Birgitte; Bølle, Kirsten; FRA: Bølle, Karen Eilersdatter; (1569-04-08)
Hellerup 8. April 1569 . Karen Bølle til Birgitte og Kirsten Bølle . Hun vil ikke udlevere dem det Brev, deres Fader har udstedt, med mindre de vil give hende den Kæde, hun har laant dem. Mynn gannsche vennlig, kerlliig helsenn nu oc altiid forsenndtt mett vor herre. Kiere Bii

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1569-04-15)
Bregentved 15. April 1569 . Oluf Movridsøn Krognos til Birgitte Bølle . Det gør ham ondt, at Kristoffer og Birgitte forlader Sjælland; selv er han paa Grund af Kongens Befaling nødt til at blive; han har søgt at faa Forlov, men forgæves; han beder hende besørge et Bud til hans Købmand.

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Sehested, Anne; (1569-06-12)
Preetz 12. Juni 1569 . Anne Sehested til Kristoffer Gøje . Hun har modtaget hans Brev og giver ham efter hans Ønske Besked angaaende et Skifte. Mynen frunthlyken gruth myth mer, leuer vnd guder, erntwester, besundere, fruntlyke, leue Schrystoffer, frunthlyke, leue moder broder

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1569-06-12)
København 12. Juni 1569 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Om noget Salt; han liaaber snart at kunne komme hjem; Flaaden skal løbe ud med det første. Kyerre Byrrytte, gudt werre altydt hoes theg och beware theg fraa all thenn deell, ther wnndt er. Som thuu schryffwer meg t

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Gøye, Mogens; Gøye, Falk; (1569-07-12)
Strassburg 12. Juli 1569 . Mogens og Falk Gøje til Kristoffer Gøje . Deres Moder har skrevet til dem, at de skal komme hjem, men de kan ikke forlade Byen, før de har tilfredsstillet deres Kreditor; meddeler Begivenheder fra Krigen i Frankrig; om den Købmand, der har bedraget deres Moder

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Falk; Gøye, Mogens; (1569-07-12)
Strassburg 12. Juli 1569 . Mogens og Falk Gøje til Birgitte Bølle . Deres Moder har skrevet til dem, at de skal komme hjem, -men de savner Penge; Knud Skrivers Søn drager nu til Danmark; de beklager, at Krigen er genudbrudt; de sender deres Sager hjem med Knud- Skrivers Søn, der vil bes

BREV TIL: Skriver, Jens; FRA: Gøye, Christoffer; (1569-09-15)
København 15. September 1569 . Kristoffer Gøje til Jens Skriver . Om en Brygger, han har taget i sin Tjeneste; om nogle Hundehvalpe; om Høsten; han skal indkræve nogle Penge; om Salg af Korn og Malt; om Fiskeriet o. desl. Viide maa du, lens, att ther er enn wng karll y Halsted

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Oxe, Pernille; (1569-12-01)
Korsør 1. December 1569 . Pernille Oxe til Birgitte Bølle . Hun udtaler sin Beklagelse over, at Kristoffer Gøje har ondt i Armen; beder om Underretning om, naar de drager af Landet, da hun haaber ved den Lejlighed at faa Besøg af dem; hvis hun selv havde kunnet rejse, vilde hun have bes

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Urne, Axel; (1570-01-13)
Søgaard 13. Januar 1570 . Axel Urne til Birgitte Bølle . Indbydelse til hans Søns Daab. Minn ganntsche wennlig helsenn altiidt forsennt medt wor herre. Kierre frue Berritj, besønnderligenn gode wenn, jeg betacker etther ganntsche giernne for alt got, huilchiitt i alletiidt sch

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Oxe, Pernille; (1570-03-24)
Korsør 24. Marts 1570 . Pernille Oxe til Kristoffer Gøje . Hun sender ham efter hans Begæring Kopi af et Kongebrev, en Bonde har erhvervet, og af Bondens Supplikats. [Mynn ganntze] wenlig helszen nu och altid forsendt [mett wor herjre. Kiere Chrestopher och kiere morbroder, [w

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Bjørn, Bjørn Andersen; (1570-03-25)
København 25. Marts 1570 . Bjørn Andersøn til Kristoffer Gøje . Opfordring til ifølge kongelig Befaling at møde i Ringsted den 30. Maj med de Svende og Heste, han er takseret for. Min gantzs wenlig helsen met stoer tacksiigelse for megit ærre och got nu och altid forsend met w

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Oxe, Pernille; (1570-04-01)
Korsør 1. April 1570 . Pernille Oxe til Kristoffer Gøje . Om en af Kristoffers Bønder, som siger, at han bliver uretfærdig skattet af Pernilles Foged; hun kender intet dertil, men det er en stor Uret, at Bønderne sidder og forholder Kongen Skat; om et Register paa Kristoffers Ugedagsviæ

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Venstermand, Johan; (1570-05-26)
Skodden 26. Maj 1570 . Johan Venstermand til Kristoffer Gøje . Angaaende hans Frieri til Jomfru Margrete Høg; Kristoffers Skrivelse desangaaende kommer ham linder lig for; han erindrer om hans Udtalelser derom i November. Minn gantzsche wenlig hiilszenn nu oc altiidt forszennd

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Mogens; Gøye, Falk; (1570-05-28)
Ring Kloster 28. Maj 1570 . Mogens og Falk Gøje til Birgitte Bølle . De takker for de Ringe, hun har foræret dem. Wor gandske ydmigelig, kierlig helsenn nu och alletid forsendtt. Allerkieriste maader, wij betacker ether saa gandske wenligen och gierne for all moderlig hulhed,

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Brahe, Otte Thygesen; (1570-08-10)
Helsingborg 10. August 1570 . Otte Brahe til Birgitte Bølle . Indbydelse til hans Datters Bryllup. Wennlig, kierlig helsenn [nu och altidt for]sendt mett wor herre. Kiere frue Berithe och kiere søster, nest mynn wenlig tacksygelse for alt gott etc., giffuer ieg ether wennligen

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Gøye, Mogens; Gøye, Falk; (1570-09-01)
Tübingen 1. September 1570 . Mogens og Falk Gøje til Kristoffer Gøje . De er komne til Tübingen; meddeler ham politiske Begivenheder fra Tyskland og andre Lande. Wor gandske ydmigeligh, sønligh, kierligh helszenn nu och altidt forsendt med gud wor herre. Allerkieriste faderbro

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Mogens; Gøye, Falk; (1570-09-01)
Tübingen 1. September 1570 . Mogens og Falk Gøje til Birgitte Bølle . De ankom til Tübingen den 27. Juli. Wor gandske ydmigeligh, kierlig helsenn nw och alletidt forsendtt med wor herre. Allerkieriste maader, ethers staare welgierninger och moderlig hiertelaff, y haffuer allet

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1570-11-30)
Stettin 30. November 1570 . Oluf Movridsøn Krognos til Birgitte Bølle . Herremændene har det godt; han haaber, at den forehavende Handel kan blive ført til en god Ende, og at han selv kan være hjemme ved Juletid; naar han ikke tiere har skrevet hende og Pernille Oxe til, er det, fordi h

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Mette; (1571-03-17)
København 17. Marts 1571 . Mette Rosenkrans til Birgitte Bølle . Den Valkekvinde skal hun sende, saa snart hun har gjort hendes eget Tøj færdigt; hun haaber, at Kristoffer og Birgitte kommer til Byen til Midfaste. Minn gannsche welluilliig hellszenn nu och alltiidt tiillfornn

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gyldenstierne, Karen; (1571-03-18)
Bygholm 18. Marts 1571 . Karen Gyldenstjerne til Birgitte Bølle . Hun beder hende lade sig vide, naar det Holster Tog skal gaa for sig, da Holger skal med, og hun gerne vil have ham hjemme i Sommer. Myn allerkiereste Berette oc myn kier søster och ganske gode wen, gud beuare d

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1571-03/1571-04)
Bregentved Marts—April 1571 . Oluf Movridsøn Krognos til Birgitte Bølle . Han vil med det første drage til Kongen; han beder om, at Kristoffer vil meddele ham, hvor længe de bliver i Landet; han sender to Breve fra Karen Holger Rosenkrans’s. Mynn gannsche wenliigh hellszenn di

BREV TIL: Skriver, Jens; FRA: Gøye, Christoffer; (1571-06-14)
Gunderslevholm 14. Juni 1571 . Kristoffer Gøje til Jens Skriver . Han skal opkræve nogle Penge; han maa sælge noget Malt; naar Jørgen kommer med Skuden, skal han straks komme til ham. Wiide maattu, Jenns, attu opkreffuer de pennge y Saxkiøffuiing och mett dett første sennder m

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1571-10-31)
Bregentved 31. Oktober 1571 . Oluf Movridsøn Krognos til Kristoffer Gøje . Om Kristoffers Udstyrelse, naar han skal følge Kongen paa Toget. Mynn ganntz wennlliig helsenn nu och alltid forsenntt mett wor herre. Kiere morbroder, kierre Christopher, ieg wiill nu lade all tacksige

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Friis, Jørgen; (1572-02-18)
Estruplund 18. Februar 1572 . Jørgen Fris til Birgitte Bølle . Han beder hende og Kristoffer være ham behjælpelig i hans Frieri. Mynn ganske wenlig helsenn nu och alle tid forsentt med gud. Minn aller kiereste morsøster, betacker ieg eder for ald dett ere och gode, som y meg a

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Glob, Sofie; (1572-02-24)
Rossølimd 24. Februar 1572 . Sofie Glob til Birgitte Bølle . Angaaende et Frieri (formodentlig Sønnens) Myn ganske welwelygh helsen aletyd forskrewed med gwd. Kyere Berete, myn hwlde och gode nesyskkyndbarn, yegh betaker degh med ale welwelygh helsen for ale ded ere och gode,

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Marsvin, Jørgen; (1572-03-09)
Landskrona 9. Marts 1572 . Jørgen Marsvin til Kristoffer Gøje . Indbydelse til hans Hustrus Kirkegang. Mynn ganntske wennligh hellsszenn nu och altiid forssenndtt mett wor herre etc. Kiere Christoffer, synnderlighe gode wenn, betacker iegh dhig megitt giernne for alltt aere oc

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Skøt, Søren Jensøn; (1572-09-30)
Strassburg 30. September 1572 . Søren Skøt til Kristoffer Gøje . Han og hans Herremænd er lykkelig undslupne Blodbadet i Paris, men ved ikke, hvorhen de nu skal begive sig; de har tænkt paa at drage til Heidelberg og siden til Leipzig eller Wittenberg, men udbeder sig Kristoffers Mening

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Hardenberg, Erik; (1572-11-07)
Torslundgaard 7. November 1572 . Erik Hardenberg til Birgitte Bølle . Indbydelse til Oluf Movridsøns og Anne Hardenbergs Bryllup. Minn gannsche vennliig hiillssenn alth[iidt] forszenndtt medt vor herre. Kierre fru Byrgit[te], besønnderliig guode venn, nest enn vennlig thacksii

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1572-11-07)
Bollerup 7. November 1572 . Oluf Movridsøn Krognos til Birgitte Bølle . Indbydelse til hans Bryllup med Anne Hardenberg. Wenniiig hiilsenn althiidt forsenntt mett uor herre. Kierre frw Griitte Sandsynligvis er ved en Fejltagelse Indbydelsen til Grete Bryske blevet adresseret t

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1572-11-26)
Bregentved 26. November 1572 . Oluf Movridsøn Krognos til Birgitte Bølle . Han vilde selv have været hos hende og Kristoffer og mundtlig bedet dem, men er nødsaget til straks at drage til Skaane. Mynn ganntz wennlliig helszenn nu och alltid forsenntt mett wor herre. Kierre Bir

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Brahe, Margrethe Ottesdatter; (1573-02-23)
Fusingø 23. Februar 1573 . Margrete Brahe til Birgitte Bølle . Hun beder hende takke Kristoffer for Fadder gaven til hendes lille Søn; hun havde hellere set Birgitte og Kristoffer selv end deres Bud. Myn ganske venliig, kiierliig helsen nu och allttiid forsendt med vor herre.

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Ulfstand, Ide Truidsdatter; (1573-04-02)
Skersø 2. April 1573 . Ide Ulf stand til Birgitte Bølle . Kæden har hun forvaret vel og vil sende hende den, naar hendes Broder skal til Sjælland; hun har sendt Bud efter sine Sønner Alogens og Falk; Garnet skal hun besørge, saa godt hun kan. Min allerkiæreste syster och kiære

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Vasspyd, Anne Lauridsdatter; (1573-05-23)
Olstrup 23. Maj 1373 . Anne Vasspyd til Birgitte Bølle . Hun takker hende, fordi hun behandlede Erik saa vel, og udtaler sin Glæde over, at han bevarede Livet; hun beder hende faa Kristoffer til at overlade hende en Bonde, der kan overtage en Gaard, hvis Fæster har sagt op; hun sender n

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1573-06-04)
Tersløse 4. Juni 1573 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun beder hende og Kristoffer besøge sig; et Brev, Kristoffer har givet hende, sendes tilbage, med Undskyldning fordi han ikke har faaet det før. Mynn aller kerristhe søster, gud werre allthid huos thig, och hannd lade

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Ulfstand, Ide Truidsdatter; (1573-06-26)
Estrup 26. Juni 1573 . Ide Ulf stand til Birgitte Bølle . Om Oluf Movridsøns Sygdom; hun skal til Fru Jyttes Begravelse; om noget Garn, hun har ladet farve for Birgitte; Johan de Vale vil betale de Penge, han er Kristoffer skyldig, inden 2 eller 3 Dage. Mynn allerkieriste, hul

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1573-07-11)
Odense 11. Juli 1573 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Han sender hende forskellige Genstande; de øvrige Ærender, han skulde besørge, skal han ikke forglemme. Kyerre Byrrytte, gudt werre altydt hoess theg och beware theg lengge och well fraa all thenn deell, ther wnndt er

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Urne, Axel; (1573-09-01)
Søgaard 1. September 1573 . Axel Urne til Birgittte Bølle . Indbydelse til hans Hustrus Begravelse. Wennlig hielsenn altydt forsennt mett wohr herre. Kiere fruw Byrritte och sinnderlige guode wenn, nest all wennligh tacksigelse for alt godt, huilckit jeg altydt findis godtuill

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1573-09-08)
Tersløse 8. September 1573 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun udtaler sin Sorg over »det gode Menneskes« Død; da Kristoffer nil rejse did til Landet, beder hun Birgitte om at følge ham; hun beder hende være sig behjælpelig med at faa de Malerier igen, den afdøde havde. M

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1573-11-24)
Basnæs 24. November 1573 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Om Sagen med Fru Karen; hun udbeder sig Kristoffer og Birgittes Besøg; om Løn til en Maler; om en Faddergave til Hans Johansøns Barn; om en Sorg, der har ramt Jørgen Lykke. Mynn aller kerristhe søster, gud werre all

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1574-01-25)
Egholm 25. Januar 1574 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun udtaler sin Beklagelse over Søsterens Sygdom og udbeder sig Meddelelse om, hvorledes hun har det. Mynn aller kerristhe søster, gud werre allthid huos thig, hannd beuarre thig lennge naadellig och well fraa alltt d

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1574-02-06)
Basnæs 6. Februar 1574 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun beder Birgitte meddele, hvorledes hun har det af den Rosen, om Skiftet er forbi, og om de snart agter sig til Gunder slevholm. Myn aier kerstte søstter, gud almetteste bevare deg y ale dyne vege ffra altt thett, s

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1574-02-08)
Basnæs 8. Februar 1574 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Flun takker hende for Brevet og xidtaler sin Glæde over, at hun har det godt; deter ilde, at Løsøret ikke bliver skiftet denne Gang; selv er hun allerede for længe siden vel tilpas igen. Yhs. Myn aler kerstt

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1574-03-04)
København 4. Marts 1574 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Han haaber at kunne være færdig med Sagen inden Søndag og vil da komme hjein; om Salget af nogle Øksne. Kyerre Byrrytte, gudt werre altydt hoess theg och beware theg lenngge och well fraa all thenn deell, ther wnnd

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1574-03-05)
København 5. Marts 1374 . Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . I Anledning af Skiftet skal han rejse til Skaane; Hun skal sende ham forskellige Ting og lade hente nogle Penge hos ham; han sender hende en Kok; fra Boller up skal han til Bregentved og Klavshohn; om noget Øjenvand.

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1574-03-08)
Basnæs 8. Marts 1574 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun beklager, at Søsteren har slaaet sin Arm, men er glad over, at hun er kommen over Isen; hun vil gerne komme hende til Ords; om nogle Duge og Lagner; om nogle Paahøns. Myn aler kerstte søstter, gud vere alttyd hos de

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Christoffer; (1574-03-09)
København 9. Marts 1574 Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle . Om Salget af nogle Øksne og noget Korn; det gule Silke har han ikke faaet; Hans København skal ikke sendes til Jylland, før Kristoffer selv kommer hjem; om en Doktor; om Peder Oxes Sygdom; han sender forskellige Ting.

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Mette; (1573-03-18)
Birkholm 18. Marts 1574 . Mette Oxe til Birgitte Bølle . De Dele, hun har sat paa en af Kristoffers Bønder, vil hun lade henstaa, til hun kommer Kristoffer og Birgitte til Ords; hun udtaler sin Beklagelse over Birgittes Svaghed. Min ganske wenlig helsenn altid forsend med wor

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Brahe, Anne Tygesdatter; (1574-03-30)
Eskilstrup 30. Marts 1574 . Anne Brahe til Birgitte Bølle . Hun sender hende noget fersk Laks og beder hende ikke at drage af Landet, før de har truffet hinanden. Mynn alder kieriste søster, gud allermectiiste were altid huosz diigh mett sinn helligaandtz annd och naade och b

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Brahe, Anne Tygesdatter; (1574-05-28)
Eskilstrup 28. Maj 1574 . Anne Brahe til Birgitte Bølle . Hun takker for den tilsendte Gæve; hun udtaler sin Beklagelse over Birgittes Sygdom og raader hende til at søge en Badskær; hendes egen Sygdom er begyndt igen; om en Valkekvinde; hun takker for det, der skrives om Birgitte (Gøje?

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Basse, Erik; (1574-05-28)
Sørup 28. Maj 1574 . Erik Basse til Birgitte Bølle . Han vil ikke til Herredagen, da han intet har at bestille dér; hvis hun har noget at tale med ham om, vil han og hans Søster være hos hende Torsdag efter Pinse. Kyære fra Berette och myn kyære morbroderdatter, gud allmegttig

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Brockenhuus, Eiler; (1574-06-04)
Nakkebølle 4. Juni 1574 . Ejler Brokkenhus til Birgitte Bølle . Han beder hende drage og gaa for Borde ved hans Bryllup; hvis hun ikke selv er i Stand dertil, at hun da vil bede sin Søster, Fru Kirsten, være i hendes Sted. Mynn gannske wennliig helsenn nu och altiid forsennd m

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Krafse, Eiler; (1574-08-07)
Korsør 7. August 1574 . Ejler Kr af se til Kristoffer Gøje . Angaaende en Strid om Bisserup Overdrev. Jøszus. Myn ganske venlig hellszen nu och alle thidt fforszentt med vor herre. Kiere Chrestoffer Giøde, thacker ieg deg ffor alltt gott, hues ieg gierne fforskelle v

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Grubbe, Agate Sivertsdatter; (1574-09-03)
Førslev 3. September 1574 . Agate Grubbe til Birgitte Bølle . I Anledning af Søsterdatteren Karens Sygdom meddeler hun Raad mod Mæslinger; him kan ikke komme til Birgitte, da hun er syg. Minn gannts wenlig helsenn altid forsennt [medt wor herre]. Allerkierste Birgite……synderli

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gyldenstierne, Karen; (1573-10-03)
Bygholm 3. Oktober 1574 . Karen Gyldenstjerne til Birgitte Bølle . Angaaende nogle Smykker; Ermegaard Gyldenstjerne er kommen i Fruerstuen; forskellige Nyheder. Myn allerkiereste Berette oc myn allerkiereste søster oc gantz gode wen, gud were altid hus dig mett ald welfart oc

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Lykke, Anne; (1579-10-09)
Trudsholm 9. Oktober 1574 . Anne Lykke til Birgitte Bølle . Smykkerne har hun efter Ønske antvordet Fogden faa Avnsbferg ; hun ønsker at vide, naar Kristoffer og hun kommer til Jylland; om nogle Trolovelser, som siges at have fundet Sted. Miinn aller kiereste Birete Cristoper

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Urne, Lisbet Johansdatter; (1574-11-05)
Klingstrup 5. November 1574 . Lisbet Urne til Birgitte Bølle . Om den Trætte, hendes Søn har gjort med Kristoffers Svende; hvis det er muligt, beder hun om, at Sønnen igen maa komme til Kristoffer. Mynn ganndske weluilliig helsenn nu oc altiid forsennd med wor herre. Kiere Ber

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Basse, Erik; (1574-11-12)
Søruþ 12. November 1574 . Erik Basse til Birgitte Bølle . Han meddeler, at han har givet Villum Grubbe sin Datter Marine, og beder Birgitte undskylde, at han ikke har raadført sig med hende derom. Minn gandske uennliig hellssenn ether nuu och alltiidtt forsenndtt medtt gud vor

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Oxe, Inger; (1574-12-14)
Skanderborg 14. December 1574 . Inger Oxe til Birgitte Bølle . Dronningen er blevet forløst med en Datter. Myn alder kerest søster, gud almetest uær altid hos deg oc opehole oc beuare deg- i alle dine uege fra alt, deg kan uere skadeligt enten til siel eller lif, thett uel ieg

BREV TIL: Bølle, Kirsten; FRA: Bølle, Birgitte; (1573-01-03)
Gunder slevholm 3. Januar 1573 . Birgitte Bølle til Kirsten Bølle . Det er gaaet bedre med Sygdommen i hendes Ben; hun haaber, at de kan mødes i København. Minn allerkierreste søster, gudt werre allthidt hosz thig, hand beuarre thig lenngj nadelligenn och well fraa allt thett

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Krafse, Eiler; (1578-01-05)
Korsør 5. Januar 1578 Ejler Krafse til Kristoffer Gøje . Angaaende en Besked i en Sag mellem Kristoffer og Eggert Ulf eld. Wenlig hellszen fforsze (!) med gud. Kiære kiære (!) Chrestoffer och szynderlig gode ven, nest myn venlige thackeszegelsze ffor alltt gott, huelckedt jeg

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Villumsøn, Hans; (1575-03-27)
Maribo 27. Marts 1575 . Hans Villumsøn til Kristoffer Gøje . Han meddeler ham Omkostningerne ved at udrede et Skib til Norge efter Savdeler. Laus deo semper. Myn jdmyghe helssen altidth forsent medtt gudt wor here Jesu Kristo. Kiere Kristofer Giøe, gode, wforskylte w

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Banner, Frantz; (1575-05-07)
Kokkedal 7. Maj 1575 . Frans Banner til Kristoffer Gøje . Kristoffer maa efter sit Ønske have Henstand med at betale de 2000 Daler. Minn wennlliig hellsenn fosennd mett vor here. Kiere Chrestopher, nesøschennbarn och sonnderlliigenn goede venn, thacher jeg theg giernne for alt

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Høg, Jacob; (1575-05-12)
Frederiksborg 12. Maj 1575 . Jakob H&g til Kristoffer Gøje . I Anledning af nogen Gælds Afbetaling beder han Kristoffer tage nogle Kvitteringer med til Herredagen. Minn ganndtze godwillig helsenn nw och altidt forsenndt medt wor herre. Kiiere moderbroder, will jeg haffwe etner

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Mikkelsen, Hans; (1575-05-17)
Herlufsholm 17. Maj 1575 . Hans Mikkelsøn til Kristoffer Gøje . Han meddeler ham Herluf Trolles og Birgitte Gøjes Dødsdag; om kalkunske Høns; der findes ingen Harnisker og Rør paa Skolen; om nogle Dødsfald. Kiere Christopher Gøye, myn gunstige guode ven, gud allmegtiste vere a

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1575-06-03)
Basnæs 3. Juni 1575 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun ønsker at faa Bud om, naar Kristoffer og Birgitte kommer til København; udtaler sin Sorg over Frans Banners og Fru Else Ejler Grubbes Død; takker for en Karl, Kristoffer har sendt hende; sender nogle Rejer. Myn aler

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Skave, Margrethe Herlufsdatter; (1575-07-02)
Barsebæk 2. Juli 1575 . Margrete Skave til Birgitte Bølle . Da hun er blevet anmodet om at gaa for Borde ved Mette Gøjes Bryllup, beder hun om at maatte laane Sengklæder, Sparlagen, Duge m. m. Minn allerkiieriiste moster, denn allmectigste gud were stedsze och alltid huos ethe

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1576-01-02)
Basnæs 2. Januar 1576 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun haaber at kunne Tære i København faa Fredag. Mynn aller kiiereste søster, gud uerre alltidt huos deg, och hand beuare deg lenge nodliigenn och vell fra altt, deg kand verre skadliigtt enttenn ttiill sell eller liif

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Krabbe, Niels Mogensen; (1576-01-16)
Vegholm 16. Januar 1576 . Niels Krabbe til Kristoffer Gøje . Indbydelse til en Søns Daab. Venlig helsenn nu och altiid forsend med wor herre. Kerre Chriistoffer, tacker ieg eder ganske gerne for altt gott, som y myg giortt och beuist haffuer, huilkid ieg ganske gerne forskylle

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1576-02-06)
Basnæs 6. Februar 1576 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun takker for Birgittes og Kristoffers Besøg og for Birgittes Skrivelse; hun har indtegnet de »forvorpne Dage« i Søsterens Almanak; hun sender et Fad og nogle Miler til Heste; hun kom godt hjem fra Næstved; om Kristoffers Helb

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Brahe, Margrethe Ottesdatter; (1576-08-22)
Fusingø 22. August 1576 . Margrete Brahe til Birgitte Bølle . Hun længes efter at tale med hende, og det gør hende ondt, at hun ikke kom Birgitte til Ords, medens denne var i Randers. Min aller kieriste farsther, gud almegtigste vere altidt huos eder och beuare ether altid naa

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1576-11-08)
Basnæs 8. November 1576 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun er glad over, at Søsteren er i Jylland, paa Grund af den Sygdom, der hersker paa Sjælland; hun takker for Brevet; om Sagen mellem Eggert Ulfeld og Oxerne; Kongen, der vilde have været i Jylland, har ombestemt sig, og Raade

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Gyldenstierne, Sibylle; (1576-11-13)
Skørringe 13. November 1576 . Sibylle Gyldenstjer?ie til Kristoffer Gøje . Angaaende Vœrgemaalet for Henrik Gøje, som Henning Valkendorf nu skal overtage. Min gandsche wennliig hielssen nu och altidt forszendt mett wor herre. Kierre Christopher och synderliig guode wenn, tacke

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Gøye, Mogens Andersen; (1577-02-28)
Ormholt 28. Februar 1577 . Mogens Anders&n Gøje til Kristoffer Gøje . Flan sender ham. efter Ønske et Brev forseglet og underskrevet; hvis han kan spørge, hvor han er, vil han besøge ham, før han drager af Landet; han forlader sig til at faa en god Mynde af ham. Mynn gannske w

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Seefeld, Jacob; (1577-04-11)
Visborg 11. April 1577 . Jakob Sefeld til Kristoffer Gøje . Angaaende etpaatænkt Mageskifte mellem Brevskriveren og Kristoffer Gøje; om Staal og Kalk. Mynn ganntz wenlig helsenn nu och altid forsenndt mett wor herre. Kiere Chrestopher, suoger och synnderlige guode wenn, nest e

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Mikkelsen, Hans; (1577-05-11)
Herlufsholm 11. Maj 1577 Hans Mikkelsen til Kristoffer Gøje . Han meddeler ham Herluf Trolles og Birgitte G øje s Dødsdag; han ued ikke af andre Breve end dem, der vedkommer Skolen, men desuden har han en Kiste, som Børge Trolle har givet ham i Forvaring, og hvortil Hvitfelderne vistnok

BREV TIL: Gøye, Mogens Andersen; FRA: Gøye, Christoffer; (1577-05-23)
Gunderslevholm 23. Maj 1577 . Kristoffer Gøje til Mogens Andersøn Gøje . Angaaende et Stod, Mogens har overladt ham, og som han vil give Erstatning for; om nogle Forretninger, der skal afgøres, naar Kristoffer kommer til København. Minn gandzke wennliig hellszenn nu och allthi

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gyldenstierne, Sibylle; (1577-05-27)
Skørringe 27. Maj. 1577 . Sibylle Gyldenstjerne til Birgitte Bølle . Hun længes efter at komme hende til Ords; i København har hun for ikke længe siden været, men havde dér ingen gode Venner, som vilde hjælpe hende. Mynn allerkierriste Birgitthe och kierre søster, gud alsommet

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Juel, Ingeborg Hartvigsdatter; (1578-06-17)
Silkeborg 17. Juni 1578 . Ingeborg Juel til Birgitte Bølle . Hun har kim to Smykker, hvilke hun gerne vil laane Birgitte til at rede Margrete Gøje til Brud med; hun beder om at maatte laane noget Tøj til at drage med, naar Kongen kommer. Mynn gantz venlig hellszen eder nu och

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Brahe, Margrethe Ottesdatter; (1578-06-17)
Fusingø 17. Jani 1378 Margrete Brahe til Birgitte Bølle . Flun sender efter Ønske nogle Smykker. Mynn gannske vennlig, kierlig hellsinn nu och allthidt forsennt medt vor here. Kiere farsøster, betaker ieg ether ganske giernne for ere och got, som y allthidt giort och beuist h[

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Krabbe, Dorte Iversdatter; (1578-06-19)
Spøtrup 19. Juni 1578 . Dorte Krabbe til Birgitte Bette . Hun sender efter Ønske nogle Smykker til Jomfru Margretes Bryllup, men ønsker at faa dem tilbage, saa snart de er brugte, da hun har lovet dem andetsteds hen. Minn gandske wennliig wennliig (!) helssenn nu och altiid fo

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Daa, Hilleborg; (1578-06-19)
Dronningborg 19. Juni 1578 . Hilleborg Daa til Birgitte Bølle . Om nogle Smykker, Birgitte har bedt om at maatte laane til Margrete Gøjes Bryllup. Mynn gandsche wennliig och guod[welig helszen etter] nu och altiidt forszennd med wor [herre. Myn] hertte kiere fadersøster, gud a

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Thott, Otte; (1578-07-07)
Eriksholm 7. Juli 1378 . Otte Thott til Birgitte Bølle . Indbydelse til Ove Brahes og Karen Thotts Bryllup. Minn ganndske vennlig hellsszenn nu oc altid forszent medt wor herre. Kierre fru Birgette, syndelig gode wenn, nest enn venlig tachsigellse for alltt gaatt, huilchett je

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Huitfeldt, Arild; (1578-08-31)
Silkeborg 31. August 1578 . Arild Hvitfeld til Kristoffer Gøje . Han udbeder sig de Penge, der var forfaldne til Bartolomæi Dag. Venlig hellszenn ether nu och alltiid forszenndtt mett gudt wor herre. Kierre Crestoffer Giøe, synderlig gode wen, nest en wenlig tacksigellsze for

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Mette; (1578-09-03)
København 3. September 1578 . Mette Rosenkrans til Birgitte Bølle . Hun beder om at maatte laane Birgittes Duge, Haandklæder og Damaskes Tapet til sin Datters Fæslensøl. Minn ganndsche wennlig hellszenn nu och altid tillfornn schreffuit mett wor herre. Aller kieriste Birgitte

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bille, Knud; (1578-09-19)
19. September 1578 . Knud Bille til Birgitte Bølle . Indbydelse til at mødes med ham i Svendborg. Mynn ganntze vennlige helsenn altid forsenndt mett vor herre. Kierre fru Birrìtthe, besønnerlige gode venn, betacker ieg ether vennligenn oc gierne for alt godt, i mig altid giort

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Fris, Jakob; (1578-10-06)
Klavsholm 6. Oktober 1578 . Jakob Fris til Birgitte Bølle . Om en Karl, der har beligget en Pige; om Kvægbestanden og forskellige Husholdningsanliggender paa Klavsholm. Miinn jdmigiilliig, plictig, troff tenneste nu och altiidt forszenndt medt gudt. Kiere fruw, giiffuer jeg et

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Høg, Jacob; (1578-12-26)
Trudsholm 26. December 1378 . Jakob Høg til Kristoffer Gøje . Om Kristen Quitzovs Frieri til Brevskriverens Søster Margrete; han beder Kristoffer om de to Gaarde i Flammerum Herred, som han tidligere har stillet ham i Udsigt; han har lovet Jakob Rostrup dem, og denne vil ikke give Afkal

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Høg, Jacob; (1578-12-26)
Trudsholm 26. December 1578 . Jakob Høg til Birgitte Bølle . Han beder hende være ham behjælpelig hos Kristoffer, at denne vil give ham de to Gaarde, han har skrevet til ham om. Minn ganndtze godwillig, kiierliig helsenn nw och alltiidt forschreffuitt mett wor herre. Min aller

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Fris, Jakob; (1578-12-28)
Klavsholm 28. December 1578 . Jakob Fris til Birgitte Bølle . Om Smør, Ost og Talg, samt om Kvægbestanden paa Klavsholm. Mynn jdmigellig, plictig, throffue thieniste nu och allthidt forsenndt medt gudt. Kiere frue, maij wede, att her er lagte jester Iij tønner, paa en ottenng

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Frederik 2.; (1579-01-10)
Kolding 10. Januar 1579 . Frederik II til Kristoffer Gøje . Indbydelse til Niels Parsbergs og Lisbet Sehesteds Bryllup. Friderich thend anden mett gudtz naade Danmarchis, Norgis, Wendis oc Gotis koning etc. Wor gunst tillforn. Wiid, att wij achte wdi the hellige thre

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Ulfstand, Hak Holgersen; (1579-03-13)
Sorø 13. Marts 1579 . Hak Ulfstand til Kristoffer Gøje . Han sender et Brev, som Sten Brahe har overantvordet ham; i Søndags stod Sidsels, Albret Oxes, Bryllup med Frederik Hobe. Mynn ganske wenligh heylszen nu [och] alltid tiillforn szentt mett wor herre. [Kiere] Krestoffer G

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Huitfeldt, Arild; (1579-04-24)
Frederiksborg 24. April 1879 Arild Hvitfeld til Kristoffer Gøje . Han udbeder sig i Anledning af en Trætte med Niels Trolles Børn Kopi af det Brev, hvorved Herluf Trolle gav Birgitte Gøje sit Løsøre. IHS. Myn gandske wenlig hellszenn ether nu och alltid forszenndtt m

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Kaas, Niels; (1579-10-16)
Odense 16. September 1579 . Niels Kaas til Birgitte Bølle . Angaaende en Karl, der er født paa Kristoffers Gods i Laaland, men nu tjener Otte Eriksøn; han beder hende tale Drengens Sag hos Kristoffer, at han vil give ham kvit. Mynn ganske wenlig helsenn altid forszendt med wor

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Bille, Peder; (1579-10-09)
Kallundborg 9. Oktober 1579 . Peder Bille til Kristoffer Gøje . Angaaende en Trætte mellem Ejler Krafse og Johanne Oxe. Minn ganntzsche wenlige hielsenn alltiid forsennt mett wor herre. Kiere Christoffer, frennde oc synderlig guode wenn, nest min wenlige thacksigelse for alltt

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Munk, Ide; (1580-06-03)
Totterup 3. Juni 1580 . Ide Munk til Kristoffer Gøje . I Anledning af en Trætte med Ejler Grubbe beder hun Kristoffer komme til hende paa Tirsdag og Dagen efter følge hende til Aastederne og staa hende bi. Minn ganndske gouduillig hellssenn nu oc altidt forsenndt med gud wor h

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Oxe, Johanne; (1580-09-27)
Rygaard 27. September 1580 . Johanne Oxe til Kristoffer Gøje . Hun sender den Hund, han begærede, da han var paa Ry gaard. Mynn allerkieriste morbroder, gud allemegteste werre nu oc alltidt huosz deg oc beuare deg nadeligenn oc well fraa allt thit, thig kannd werre skadeligenn

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Gøye, Mogens Andersen; (1580-10-02)
Bremersvold 2. Oktober 1380 . Mogens Andersøn Gøje til Kristoffer Gøje . Han sender en Mynde og nogle »Stænger« og beder om at maatte faa en Tønde Most; den Skødehund, han har lovet Birgitte, skal hun senere faa. Min gandske wenlig helsen theg nw och altiid forsentt med wor he

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Gøye, Mogens Andersen; (1580-10-05)
Bremersvold 5. Oktober 1580 . Mogens Andersøn Gøje til Kristoffer Gøje . Han sender et Brev og en Tøjr ring til en Mynde; Navnene paa de tre Mynder, han har sendt; han beder om et Brev paa nogle Enge samt et Raabukkevir. Min gandske wenlig helsenn theg nw och altiid forsentt m

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Bølle, Birgitte; (1580-10-19)
Oreby 19. Oktober 1580 . Birgitte Bølle til Kristoffer Gøje . Hun finder ikke Behag i den Kvinde, Kristoffer har talt med, og vil ikke have hende til Mælkedeje. Min hierte kierre mand, gudt were althidt hosz ether och opholde och bewarre ether lenngj løkeligen och well y ale e

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Bølle, Birgitte; (1580-10-25)
Oreby 25. Oktober 1580 . Birgitte Bølle til Kristoffer Gøje . Pigerne er komne og har medbragt, hvad Kristoffer har sendt hende; om den Syge, der regerer, og ogsaa er kominen til Oreby; om hendes Helbredstilstand; hun beder ham blive borte, til Sygen aftager; hun sender noget Lavendelfr

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Nielsøn, Jens; (1581-01-06)
Oreby 6. Januar 1581 . Jens Nielsøn til Birgitte Bølle . Han sender nogle Medikamenter og meddeler hende, hvorledes de tilberedes; om Ostene og Slagtning af Svin paa Gaarden; om nogle Ærender, han skal besørge. Mynn ydmygliigh plettiigh thro tieniste altiid forszendt medtt med

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Urne, Sidsel Jørgensdatter; (1581-05-02)
Nielstrup 2. Maj 1581 . Sidsel Urne til Birgitte Bølle . Hun selv har det ret godt, men Magdalene er ilde tilpas; Frederik er endnu ikke kommen hjem. Miin hiertt allerkiereste morssøster, gud allmegtteste werre nu och allttid hosz eder mett siin helligands naade och ophollde o

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Ulfstand, Ide Truidsdatter; (1581-05-09)
Hvedholm 9. Maj 1581 . Ide Ulfstand til Kristoffer Gøje . Hun har hørt, at hendes Søn Mogens har til Hensigt at hede om en af Ejler Krafses Døtre; hun heder indtrængende Kristoffer fraraade ham dette; hun vil aldrig kende Mogens for sin Søn, ifald han ikke afstaar derfra. Miin

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1581-07-02)
Basnæs 2. Juli 1581 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Angaaende noget Guldsmedarbejde; det gaar bedre med hende, men hun er endnu svag; hun sender Urter til Kristoffers Øl. Mynn a. kierste søster, gud uere allttiid hos deg och beuare deg y alle diinne uege fra alltt dett, s

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Schurmand, Berndt; (1581-07-09)
København 9. Juli 1581 . Berndt Schurmand til Kristoffer Gøje . Angaaende en Handel om Korn; han har nogle Perler tilfals. Min gantze wenligen helszen forsendt med gudt wor herre. Kere Christoffer, betacker jeg eder som myn gode wen for alle ehre och godt, huilket til ad forsc

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Thott, Erik; (1581-08-21)
Helsingborg 21. August 1581 . Erik Thott til Kristoffer Gøje . Indbydelse til hans Bryllup med Helle Basse. Min gantz wenlig helszen nu och althidt forszennt medt wor herre. Kiere Christopher, tacker ieg eder giernne for altt gott, y mig altid giort och beuist hafuir, och vil

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Urup, Arild; (1581-08-21)
Helsingborg 21. August 1581 . Arild Urup til Kristoffer Gøje . Indbydelse til Erik Thotts og Helle Basses Bryllup. Minn ganndtz venlig helsenn nu oc althiid forsendt mett vor herre etc. Kiere Christoffer Giøe, tacker ieg ether giernne for alt ere oc gott, som y meg althid gior

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Ulfeldt, Jakob; (1581-08-27)
Selsø 27. August 1381 . ‘Jakpb Ulfeld til Kristoffer Gøje . Han har til en Bygning paa Bavelse ladet indføre nogle Materialier til Karrebæksminde og beder nu om at maatle laane nogle af Kristoffers Vogne til Transporten. Mjnn wennligh helszen nu och altidt forsenntt mett wor h

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Brahe, Henrik; (1581-08-30)
København 30. August 1581 . Henrik Brahe til Kristoffer Gøje . Indbydelse til Tyge Brahes Begravelse, der blev ihjelslagen af Ejler Krafse. Wennlliig helsenn nnu och althiidt forsenndtt mett wor herre. Kierre Christoffer Gøye, synderlliig gode wenn, nest minn wennlliig tacksi

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1581-08-15/1581-08-31)
Basnæs Slutningen af August 1581 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Om Indbydelsen til Kongens Datters Daab, som hun haaber, Kristoffer og Birgitte vil følge ; det bliver ■vanskeligt at faa et Stob; hun beder Birgitte skrive, naar de kommer; om den Ulykke, Ejler Kr

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Rotfeld, Christence Nielsdatter; (1581-09-01)
Staarupgaard 1. September 1581 . Kristence Rotfeld til Birgitte Bølle . Hun beklager Birgitte Bølle for hendes Sygdom og ønsker, at der aldrig maa vederfares hende en saadan Hjærtesorg som den, der er overgaaet hende selv; hun sender efter Ønske Birgitte et Stob. Mynn gansche

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Brahe, Axel; (1581-09-06)
Rugaard 6. September 1581 . Axel Brahe til Kristoffer Gøje . Det Stob, Kristoffer beder om, kan han ikke faa; derimod sendes der ham en Kande. Mynn gannsche wennlig helssen nu och altid forssend mett gud. Kiere Christoper och kiere farbroder, nest mynn wenlig tacssigelsse for

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Skave, Herluf; (1581-09-27)
Eskilstrup 27. September 1381 . Herluf Skave til Kristoffer Gøje . Han sender nogle Gaver; om Retten til at jage paa Herlufsholms Gods. Myn gandske wenlig kierlig helszen nu och [altiidt] forszend mett wor herre. Kiere Christoffer, broder och syndelig gode wen, nest en wenlig

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Hobe, Frederik; (1581-09-30)
København 30. September 1581 . Frederik Hobe til Kristoffer Gøje . Han beder Kristoffer efter sit Løfte at love for ham til Kongen for 3000 Daler og sender ham Gældsbrevet til Besegling. Min ganske wenlig helsen nu och altidt forsendt mett wor here. Kiere Christoffer, suoger o

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Frederik 2.; (1582-01-21)
Frederiksborg 21. Januar 1582 . Frederik II til Kristoffer Gøje . Indbydelse til et Bryllup. Frederich thend anden med gudtz naade Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis konningh. Wor gunst tilforn. Wiid, att wij acthe att giøre noggen wore thienneris och nogle hogbor

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Oxe, Inger; (1582-02-06)
København 6. Februar 1582 . Inger Oxe til Birgitte Bølle . Da Dronningen har forløvet hende og alle Jomfruerne, vil hun drage til Skaane, men haaber senere at træffe dem; hun takker for det tilsendte Skørt. M. a. k. s., gud almetest uere altid hos deg oc beuare deg nadelig oc

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gyldenstierne, Karen; (1582-02-20)
Nørregaard 20. Februar 1582 . Karen Gyldenstjerne til Birgitte Bølle . Hun beder Birgitte være hende behjælpelig hos Kristoffer, at han ikke farer saa haardt frem mod Eline, salig Mads Grambos, og fremstiller hendes Sag. Min a. k. Berethe och min hierthe kere søsther, here gvd

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Hardenberg, Erik; (1582-03-22)
Matrup 22. Marts 1582 . Erik Hardenberg til Kristoffer Gøje . Angaaende en af Kristoffers Bander, der har indhegnet noget Jord af Lysholts Fællesmark; Brevskriveren har tidligere paa Grund af Kristoffers Fraværelse ladet Sagen henstaa, men beder ham nu at give Møde i Lysholt, for at Sag

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1582-06-05)
Tersløse 5. Juni 1382 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun beklager, at Søsteren og Svogeren ikke har kunnet komme til hende, da de har haft fremmede; hun vil rejse til København, men først paa Onsdag 8 Dage; hun beder Birgitte laane hende nogle Smykker til dermed at smykke Jørgen D

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1582-06-09)
Tersløse 9. Juni 1382 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun beder Søsteren meddele, naar denne og Kristoffer vil drage til København; hun selv vil drage dertil imorgen 8 Dage i Anledning af, at Kongen vil have en af hendes Gaarde i Mageskifte. Mynn allerkiieriste søster, gu

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1582-07-05)
Tersløse 5. Juli 1582 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun beder om Meddelelse om, hvordan det gaar med Søsterens Sygdom, og raader hende til ikke at faste saa længe om Morgenen; hun vil rejse til Basnæs ; hun spørger, hvordan det gaar med Kristoffers Sag. Mynn aller kierr

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1582-08-28)
Basnæs 28. August 1582 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun beklager, at Søsteren er svag, og beder om Underretning om, hvordan hun har det; hun skal til Peder Billes Bryllup og vil først komme til Gunderslev; hun havde helst været fri for at komme til dette Bryllup, men kan nu ikke

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1582-10-04)
Basnæs 4. og 5. Oktober 1582 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun takker Birgitte for hendes og Kristoffers Besøg, før de drog fra Landet; hun sender en Tjener med nogle af de Klenodier, hun har laant af forskellige Adelsdamer til Dorte Daas Bryllup og beder Søsteren være hende behj

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1582-10-17)
Basnæs 17. Oktober 1582 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun beder hende, naar hende stedes Bud, at meddele, hvordan hun og Kristoffer har det; om nogle Livstykker, hun har bestilt i Køben havn til Birgitte; hun takker for de tilsendte Spe gelaks og røgede Sild; hun beder Søsteren h

BREV TIL: Nielsøn, Jens; FRA: Gøye, Christoffer; (1582-11-10)
Avnsbjerg 10. November 1582 . Kristoffer Gøje til Jens Nielsøn . Om en Trætte med Jakob Hvitfeld om en Gaard, og om Skiftet med Ellen Grambos; om de Svin, der er paa Skoven, og forskellige Ting, der skal udføres; han sender nogle Breve til Viderebefordring. Viide maatu, Jens,

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1582)
Basnæs 1582 . Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Om nogle Livstykker, der skal komme fra København; det gør hende ondt, at Søsteren er ilde tilpas; om nogle Ting, der skal sendes til Sidsel Urne og »min Søster Anne«. Mynn allerkiirestte søstter, gudt verre alttiidtt mett deg o

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Mette Falksdatter; (1582)
Havreballegaard 1582 . Mette Gøje til Birgitte Bølle . Hun vilde gerne være kommen med det første til Birgitte og Kristoffer, men maa først s-ætte en Perle stikker ske i Gang med at stikke hendes Huer; de »Brodder«, en Kvinde i Aarhus skulde sømme for Birgitte, er endnu ikke færdige, da

BREV TIL: Nielsøn, Jens; FRA: Gøye, Christoffer; (1583-01-15)
Avnsbjerg 15. Januar 1583 . Kristoffer Gøje til Jens Nielsøn . Om Landgildens Erlæggelse i Penge; om nogle Retstrætter angaaende Jordegods; af den hjemkomne Skudes Ladning skal noget henlægges til eget Forbrug; han skal tale med Sten Brahe. Viide mattu, Jens, som du schriffuer

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Olufsøn, Jesper; (1585-01-26)
Elsborg 26. Januar 1585 . Jesper Olufsøn til Birgitte Bølle . Angaaende nogle Retstrætter med Fru Karen Niels Skeels, Gjord Pedersøn og Jakob Rostrup. Mynn jdmigelig troff thienniste ether nu och altiidt forszend med gudt wor herre. Kiere fruu, maa y wede, att fru Karen Niels

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Brahe, Tyge; (1586-01-30)
Uranienborg 30. Januar 1586 . Tyge Brahe til Birgitte Belle . Den Bygmester, hun har skrevet om, er ikke tilstede, men naar han kommer, skal han give ham hendes Besked at vide. Min gandske wenlig helsen etther nu och althidt forsendt medt gudt wor herre etc. Kierre fru Beritte

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Urne, Sidsel Jørgensdatter; (1586-04-28)
Nielstrup 28. April 1586 . Sidsel Urne til Birgitte Bølle . Det gør hende ondt, at Birgitte har været ilde tilpas; hun beder hende skrive, naar hun kan ventes til Laaland. Min allerkieriste morssøster, gud allmegttheste werre nu och allttid hosz eder mett siin hellig annds naa

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Grubbe, Anne Lavridsdatter; (1586-05-04)
Vallø 4. Maj 1586 . Anne Grubbe til Birgitte Bølle . Birgitte har ønsket, at der skulde gøres et Tokkeskifte imellem dem ved det Træ, der var Skeltræ; men hun ved ikke om noget Skel at sige og har ikke Myndighed til at lade gøre noget Skel. Mynn ganske godvelliigh helsenn nu o

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Skriver, Peder; (1586-10-24)
Gunderslev 24. Oktober 1586 . Peder Skriver til Birgitte Bølle . Angaaende Slagtningen paa Gunderslevholm, Indkøb af Salt, Salg af Korn; om en Sag med Næstved Mænd; han sender en Æske med et Brev; om en Teglbrænder, hun har skrevet om; om de Svin, der er paa Olden; om nogle Urter, han s

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Skriver, Peder; (1587-02-27)
Gunder slev 25. Februar 1587 . Peder Skriver til Birgitte Bølle . Han sender forskellige Ting, som hun har forlangt; hvad hun har paalagt ham at gøre paa Gunder slevholm, har han udført; om Kornet paa Gaarden. Mynn jmøg forplicht throwillige thieneste edder nu och altiid redeb

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Jørgensen, Knud; (1587-06-02)
Næstved 2. Juni 1587 . Knud Jørgensen til Birgitte Bølle . Da Hr. Jens i Gunderslev er død, og Kaldet endnu ikke er besat, tilbyder han sin Tjeneste; han tilbyder straks efter Pinse personlig at indfinde sig hos Birgitte. Mynn wnnderdannige och ydmyge hellsenn ethers welb-yrdi

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Andersøn, Mikkel; (1587-06-14)
Avnsbjerg 14. Juni 1587 . Mikkel Andersøn til Birgitte Bølle . Om Tilstanden paa Aunsbjerg, Kvæget, Smørret, Ostene, Kornet osv.; om Salg af Korn; han beder om Kvittering for nogle Penge; om Køb af Sild; om en Gaard, der skal bortfæstes; om et Mageskifte med Falk Gøje; .om en Trætte med

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Jørgensen, Knud; (1587-06-23)
Næstved 23. Juni 1587 . Knud Jørgensen til Birgitte Bølle . Han har modtaget hendes Brev, hvori hun beder ham komme, enten den følgende Dag eller om Søndagen, for at forrette Gudstjenesten i Gunderslev Kirke; paa Grund af M. Jørgens Fraværelse er han forhindret i at komme den følgende D

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Jørgensen, Knud; (1587-07-08)
Næstved 8. Juli 1587 . Knud Jør gensmi til Birgitte Bølle . Angaaende hans Kaldelse til Præst i Gunderslev; han beder hende ikke at paatvinge ham Præsteenken. Mynn ganntske ydmyge hellsenn ethers welbyrdighedt nu och alltiidtt forszennt med wor herre. Kierre fruff Birgitte Bøl

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Andersøn, Mikkel; (1587-07-22)
Avnsbjerg 22. Juli 1587 . Mikkel Andersen til Birgitte Bølle . 0m Høsten og Markarbejderne; han sender nogle Penge; om Salg af Korn og Køb af Sild; om Smør og Ost; o?n Landgilden; om nogle Retsstridigheder; han beder om, at hans Regnskab maa blive afhørt. Ydmygge helszenn etth

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Brahe, Axel; (1587-12-27)
Odense 27. December 1587 . Axel Brahe til Birgitte Bølle . Han har besluttet at gifte sig igen og at bede om Kirsten Hardenberg; han udbeder sig hendes Raad derom; han har bedet sin Søster Alargrete videre at tale med hende derom. Mynn gannsche wennlig helszenn nu och altid fo

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Kaas, Niels; (1588-04-28)
Roskilde 28. April 1588 . Niels Kaas til Birgitte Bølle . Angaaende en Trætte ?nellem Birgitte og Niels Ander søn til Kastrup. Mynn ganndtze wennligh hellszen nu och allethiidt forszendt medt wor herre. Kiere Birgettj, søster och besynderlig gode wenn, jegh thacker theg wennli

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Basse, Margrethe Eriksdatter; (1588-12-01)
Stensgaard 1. December 1588 . Margrete Basse til Birgitte Bølle . Hun beklager, at Brevet saa silde har truffet Birgitte, at denne ikke har kunnet komme til hendes Forløsning; hvis nogen har forført hende og hendes Mand for Birgitte, da er det uden Grund; denne vilde have været i højest

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Kaas, Niels; (1588-12-02)
København 2. December 1588 . Niels Kaas til Birgitte Bølle . Angaaende et paatænkt Mageskifte mellem Dronningen og Birgitte. Mynn ganntze wennliigh hellszen nu och allethiidt forszendt medt wor herre. Kiiere Biirgettj, søster och besynderliigh gode wenn, jegh tacker theg wennl

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Juul, Ove Axelsen; Juul, Niels; Juul, Iver; Juul, Else Axelsdatter; Tornekrands, Christopher Mikkelsen; Kaas, Hartvig; (1588-12-04)
Vittestrup 4. December 1588 . Ove Juel og flere til Birgitte Bølle . Indbydelse til deres Moders Begravelse. Wor wenlliig helszen eder altiid forszenn med wor herre. Kiere frue Berretty, sønderlig guode wen, neste en wenliig tackszigellsze for alt got, oss altiid aff eder beui

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten; (1589-05-23)
Basnæs 23. Maj 1589 . Kirsten B&lle til Birgitte Bølle . Hun har modtaget Søsterens Brev, at denne vil rejse til København idag; selv kan hun ikke rejse derhen før henimod næste Søndagda hun har fremmede. Minn alerkierriste søster, gud almegtigste werre euig och altid hos dig,

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Rud, Karen; (1589-05-23)
Basnæs 23. Maj 1589 . Karen Rud til Birgitte Bølle . Om noget Boskab, hun har laant, hvilket hun vil sende til Gunderslev. Mynn aller kierstte fastter, gudt almastte vere euig och altidt hois eder, och hand haffue eder y sinn nadige beuaring, att y maa lenge leffue och lide ve

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Andersøn, Mikkel; (1589-07-03)
Aunsbjerg 3. Juli 1589 . Mikkel Andersen til Birgitte Bølle . 0m Høet, Kalvene og Lammene; om Skovtyverierne, som han foreslaar Forholdsregler imod; om Køb af Gæs, Slagtning af Bukkene og om de kalkunske Høns. Ydmyge helszenn eder nu och alttidt forszenndt medt gudtt allmegtig

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Helvig; (1589-08-22)
Ormholt 22. August 1589 . Helvig Geje til Birgitte Bølle . Om Birgittes Sygdom; hun haaber snart at faa hende i Tale; om nogle Gældsbreve, Mogens Gøje skal have, ved hun ingen Besked. Mynn allerkieriste Berette och kiere søster, tacker jeg dig ganndske gierne for møgidt gott,

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Basse, Margrethe Eriksdatter; (1589-11-25)
Stens gaard 25. November 1589 . Margrete Basse til Birgitte Bølle . Om sin og Hans’s Sygdom; hun beder Birgitte komme til Stensgaard 14 Dage eller 3 Uger efter Jul, ved hvilken Tid hun venter at blive forløft. Myn ganske vellvelyg hellssen eder nu oc alty forsend med vor hiere

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Krog, Lars; (1590-07-30)
Kolding 30. Juli 1590 . Lars Krog til Birgitte Bølle . Om forskellige Sager, han skal varetage for Birgitte Bølle paa Herredagen; om den københavnske Borgmester Jakob Skriver. Mynn ganntze ydmyge och trouff tienneste nu och altid forsennd med wor herre. Kiere frue, maa y wide,

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Sørensen, Niels; (1590-12-12)
Sakskøbing 12. December 1590 . Niels Sørens an til Birgitte Bølle . Angaaende en Stævning i en Sag med Fru Lisbet; om nogle Sten, han har købt; de Rygter, der skal være forebragt hende om, at han har unddraget sig at betale Bropenge til hende af Varer, han har indført, er falske.

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Ulfeldt, Jacob; Ulfeldt, Corfitz; (1591-01-07)
Ulfeldsholm 7. Januar 1591 . Korfits og Jakob Ulfeld til Birgitte Bølle . De heder hende lade sin Tiltale falde mod en af deres Bønder, der har fisket for hendes Gaard. Worris gandske wenlig helszen ether nu oc altid forsent med wor herre. Kiere fru Berrette, synderlige guode

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Vinter, Anders Povlsøn; (1591-03-20)
Almind 20. Marts 1591 . Anders Povlsøn til Birgitte Bølle . Han beklager, at hun paa Grund af sin Svaghed ikke kan komme til Avnsbjerg ; han skal udrette det, hun har bedt ham gøre paa Gaarden; nogle af hendes Bønder er forar?nede, da deres Gaarde mangler Eng, han beder hende unde dem n

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Seefeld, Jacob; (1591-10-19)
Viborg(?) 19. Oktober 1591 . Jakob Sefeld til Birgitte Bølle . En af hans Bøndersønner har besværet sig over, at Birgittes Foged vil dele ham til Stavns paa Birgittes Arvegods; han beder hende forhindre dette, da det ikke sker med Rette. Min ganntzsche wenlig helsenn nu och al

BREV TIL: Brahe, Steen; FRA: Bølle, Birgitte; (1592-09-07)
Avnsbjerg 7. September 1592 . Birgitte Bølle til Sten Brahe . I Anledning af en Uenighed med Niels Skram om en Mølle beder hun Sten Brahe skaffe nogle Oplysninger hos Rentemesteren. Mynn ganntze wennlig helszenn nu och altid forsend med wor herre. Kiere Stenn, kiere broder och

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Gøye, Helvig;
Ormholt . Helvig Gøje til Kristoffer Gøje . Hun kan ikke komme til ham Lørdagen efter Paaske, men vil gerne tale med ham, før han drager af Landet; hun har en Sag for Viborg Landsthing og beder om hans Bistand i den. Søsterlyg kerlyg helsen nu och alletyde fforsen med wor herr

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen;
Bregentved . Oluf Movridsøn Krognos til Kristoffer Gøje . Han sender Kristoffer nogle Sild og beder ham komme til ham paa Klavsholm. Kiere Chriistoffer och kiere morbroder, iegh wiill nu icke meth møgenn lanngh tacksziellsze bemøie diigh, menn du finnder migh dog diigh wiillig

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Rud, Birgitte Knudsdatter;
Aasmark . Birgitte Rud til Birgitte Bølle . Angaaende en Sag med Johan Venstermand; hun kan ikke ret blive rask. [M]jn aljrkerste ssøstjr, gudt uere alletjdt hoss tjgh oc opholle tjgh mett ssjn hjljands andt oc nade oc beuare tjgh ffra alltjdt D. e. alt det. , ssom ondt er, oc

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten;
Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun vil møde Birgitte ved Sandved paa Torsdag; beder hende takke sin Mand, fordi han har ladet sin Foged bese det Gods i Jylland. Yhs. Myn alerkerstte søstter, gud haue deg alltyd y syn nodyge bevareng och affvere altt, hues deg kan

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Pedersøn, Søren;
Søren Pedersøn til Birgitte Bølle . Han meddeler hende, hvilke de Salmer er, som kaldes de syv Salmer, og sender hende en Bog, der er tilskrevet hendes Fader af salig Doktor Peder. Tisse ere the psalmer, som kallis siw psalmer, Den første psalme er then vj: D. e. den sjette a

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten;
Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun haaber at Kristoffer og Birgitte vil komme til hende, naar Sagen med Niels Fris er overstaaet, og at de maa komme til en god Ende med Sagen. Myn hertte kere søstter, fformertte yeg y myn broders gode skryvlse, ad thett er nu paa ttorsdag,

BREV TIL: Gøye, Christoffer; FRA: Podebusk, Mourits Clausen;
Movrids Podebusk (?) til Kristoffer Gøje . Angaaende Pengene for Bygningen paa Klavsholm; han beder om at maatte faa Hovedstolen og Rente. ofer et mit for meg i Køge, som ieg haff… afferdiget til din gaard, før ieg uiste, du komst til Kiøp[ne]haffnn, saa drager ieg nu i dag ti

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Gøye, Mette Falksdatter; (15uu-03-24)
Rugaard 24. Marts . Mette Gøje til Birgitte Bølle . Hun takker for Brevet og udtaler Ønsket om at træffe hende ved Herredagen. Myn gandttz godwilliigen hellsenn nu och allttiid forsentt mett wor herre. Mynn allerkyerste faster, gud allermecttigste haffue sin nadighe wellsynnel

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten;
Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Hun sender nogle Perler og et Hyndevaar. Yhs. Myn alerkerstte søstter, gud bevare deg y ale dyne vege ffraltt tthett, som deg kan vere skadelygett, bode ttell sell och lyff, och han lade deg lenge leue vdy gus ffrøtt mett møgen lang

BREV TIL: Bølle, Birgitte; FRA: Bølle, Kirsten;
Kirsten Bølle til Birgitte Bølle . Om en Foged, der har passet sine Sager ilde, og som hun vil give Afsked; angaaende en Sag, hvorom de senere skal tales nærmere ved. Myn aler kerstte s., gud bevare deg deg(!) y ale dyne vege ffra altt thett, som deg kan vere skadelygett, entt

Tekst efter brevene