Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Anne Jensdatter (1560-08-04)

Blæsbjerg4. August 1560.
Anne Jensdatter til Birgitte Bølle.
Hun takker Birgitte og Kristoffer, fordi de har været hendes Bud til Peder Oxe; hun beder dem indvirke paa Oluf Movridsøn, at han bliver mildere imod hende.

Min ydemyglig tienest med ale ten gode, ieg forma. Kiere frwe Bereti, ten alsommetigest gwd were ederss gode løn far ale ten gode, ii meg fatig kwene gort hawer. Kiere frwe Berete, taker ieg Krestafer Gøe oc eder sa ydemyglig far ederss gode skryfwels, somi skrøf meg til, tedi hawer wert met bod til Per Osse 1 . Kiere frw Bereti, ieg er sa sare red, ad ted skal kome oss ssa hart med pa ted seste, wdeni kan fa aner besken af hanem. Min kiere frwe Bereti, ti beder ieg eder far gwskøl, tedeiwile were war bod til Krestafer, oc ii wile oc sele hielp til med Per Osse, ti ii wed wel altinest beder, en ieg skryfwe kan. Min kiere frwe, kan ieg eki skryfwe eder til, sa sare ten gode man Olo Mawwrssen farføler oss oc wile lade bryde riggenss breff oer oss bode, sa wi mate lawe hanss fad 2 fiire daler ner halffiare senss tyfwe, och hawer han fadt tresan oc tyfwe, oc hawer wi eki da 3 pa ti aner lener en til sante Mekels dag, oc ter som den gode mand eki komer hiem, ta ma wi gifwe ti aner wd. Min kiere s. 2 frwe Bereti, tii beder ieg eder far gwskøl, tedeii wele were waress bod til Krestafer Gøe, oc ii wele oc sele were woress bod til ten gode man, nar han komer ii lan, ted han wile were naged meler. Ieg troer ten gode mand alt sa wel, ted han lader meg nyd hanss salig marfader 1 got ad, oc han eki heler wel, ted ieg skal lide far stor aremmad pa min alerdom. Min kiere frwe Bere[ti], tir sam wi far enen 2 beskien fra eder enen sante Mekelss dag, ta ma wi enelii giifwe tene som peneng wd, men gwd wed alteng. Min kiere frwe Bereti oc Krestafer Gøe, gører nw, som waress gode tro er til eder. Gwd gifwe, ted wi war wel afwe med ale teress part, wi blyfwer oc lige wel staket ter oer. Min kiere frwe, nw wel ieg befale Krestafer Gøe oc eder ten alsommetigest gwd, som hawer igenløst eder bode med set røde rossenblad 3 , han sene eder snartt helbred oc glad hiem. Datom Blesbere 4 ten sondag far sante Lawrst dag md trysentyfwe.

Ederss tiener
Ane Iensdatter.

Udskrift: Erlig oc welbørdig frwe frwe Bereti Bølw Krestafer Gøess tiel Awnss bere ydemyglig til skrøwed.