Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Bjørn Andersen Bjørn (1563-01-31)

Vinstrup31. Januar 1563.
Bjørn Andersøn til Kristoffer Gøje.
Han sender efter Begæring en Stævning og en Dom.

Vennliig, kierliig helszen nu och altiid forszenndt med wor herre. Kiere Christopher Giøde, synderliig gode wen, haffuer ieg tiig for megin ære oc gode gantz høgliigen at betacke, huis at forskylde ieg altid wil findes willig. Kiere Christopher, sender jeg tiig effther thin begering then steffning, thu scriffuer om, sambledes thiin dom med s. 5 her indelugt, bedindes gierne, at thu ickj fortencker mig, for ieg screff thiig til om domen, fortj ieg hagde formeent, at szamme dom hagde werid szaa endeliig, at mand skulle hafft fornøden at drage nogen artickle aff domen och y steffningen 1 . Kiere Christopher, wttj alle the maade ieg kand nogid giøre, thu kandt haffue ære och thienste aff, skaltu haffue at raade och biude offuer mig szom offuer thin gode hulde wen, thu inthet twill paa. Oc wil ieg her med haffue tiig med thin kiere høstrue gwd almegtigste euindeliighen befalid. Aff Winstrup 1563 vltimo die januarij.

Biørnn Annderszen
egnne hanndtt.

Kiere Christopher, wiltu haffue steffningen anderledis, szaa la[dt] scriffuen oc szendt migen, szaa wil ieg besegled.

Udskrift: Erliig oc welbyrdug manndt Christopher Giøde thiill Gundersløffholm, min kiere nabo oc synderlig gode wen, gandske wenlighen tilskreffuitt.