Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Erik Jørgensen Podebusk (1563-05-03)

Bistrup3. Maj 1563.
Erik Podebusk til Kristoffer Gøje.
Da han skal følge Kongen paa et Tog til Sverige, beder han Kristoffer om at maatte faa hans Harnisk; Kristoffers Ringkrave er færdig, men han ved ikke, hvor han skal sende den hen; han spørger om nye Tidender.

Wenlig, kierlig helszen nw och althidt forsendt mett wor herre. Kiere Chrestoffer, nedszyskindtbarn och besynderlige s. 6 gode wenn, betacker jeg deg ganske ganske (!) gierne for altt ere och gode, som thu meg althidtt giordt och beuist haffuer, for huilchitt thu skall alle myne dage befinde meg ganske goduillige och rede till thett att wille forskylde, wdj alle the maade jeg deg till wilge och gode kan were, som jeg deg thes well plictug er och alle thider gierne giøre wiill. Kiere Chrestoffer, giffuer jeg kierligen tilkiende, thett jeg fick kon. mattz. myn aller naadiste herris breff nu y fredagh szist forleden 1 , lydendis, thett hans kon. mattz. agther att giøre ett togh indtt wdj Suerigh, och jeg therfor skall rette meg epther att følge hans naade ther jndtt. Kiere Chrestoffer, saa er therfor myn ganske wenligen bønn till deg, thett thu will well giøre och bestille thett mett thitt folck paa Affuensberrig, thett jeg kunde faa thitt harensk mett thett allerførste. Om thu will haffue mitt harensk, tha will jeg gierne wnde theg thett. Och ther som thu icke kommer szelff saa snartt hiem, att jeg tha motte bekome thitt mett thett aller første, ther mueligtt er, thii jeg agther meg wdj the hellige threfoldighetts naffn att drage her aff mett myne heste och harenske nu y dag xiiij dage, gud almectigste hielpe well och wnde osz en god lycke paa wor siide och seyerwinding offuer alle wore finder och wuenner. Och sige the herre, thett wy skall were wdj Kiøbinghaffuen pintzaffthen 2 , och fordij kan jeg icke lenger tøffue hiemme. Kiere Chrestoffer, maa thu wiide, att thin ringkraffue er ferdug, thii wilde jeg gierne, att thu wilde byde meg till, huadtt jeg skulde giøre aff then, om jeg skulde tage hannom offuer mett megh, om jeg finder theg y Siellen, eller om s. 7 jeg skal sende then till Affuensberrig, att han icke skulde bliffue forderffuitt, førre thu fick then, thij thett war stor skade. Kiere Chrestoffer, beder jeg deg giernne, thett thu will schriffue meg till, om thu haffuer hørtt nogen thiende om wore skiib, och om ther er saunitt 1 nogen aff the tyske rytter eller knecthe, och huad thiender der er om Suerrigh. Kiere Chrestoffer, saa will jeg icke nu widere bemøde deg mett dene myn ringe schriffuilsze, men wdj alle the maade thu wedtt meg att bruge, ther thu kan haffue tieniste och gott aff, tha raadtt och bydtt althidtt offuer meg som offuer then, thu aldelis ingen thuill paa haffuer, thett kiende gudtt almectigste, huilchen jeg will nu och althidt haffue deg befalendis. Giør well och haff den wmage och sig Birgette mange thuszen gode natter paa myne wegne, och lader myn moder 2 sige eder bode mange thuszen gode natter. Schriffuitt paa Bestrup den 3. dagh maij anno dominij 1563.

Erick Podbusk.
egen handt.

Udskrift: Erlig och welbyrdug mandt Chrestoffer Gøye till Affuensbierig, mitt kiere nedtsyskindttbarn och beszynderlige gode wen, ganske wenligen tillschreffuen.