Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1564-04-15)

Avnsbjerg15. April 1564.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Angaaende en Retstrætte med Fru Karen Krabbe; han har faaet Befaling til at møde i Aarhus den 23. April; siden vil han snarest mulig begive sig til hende; han har bevilget Kongen Fetalje; om Indkøbet af nogle Bøsser; han sender to Karle; der skal brændes nogle Sten til en Kirke; Drengen, der skal bringe Brevet, har han taget i sin Tjeneste; om Kvægbestanden paa Avnsbjerg.

Kyerre Byrrytte, mottuu wyde, adt fruu Karrenn Nyels Scheels 3 hauffde hynnes rydemenndt her paa marckennc s. 8 thenn taarsdag nest effter paaske dag 1 , doch rette dyher jnthet wdt, menn thet bleff, som thet warr tyll fornn 2 . Och hauffde jeg saa strax thenn loordag ther nest effter achttet meg affstedt tyll Seylandt, saa fyck jeg konglyg magyestadtz schryffwelsse, som Otte Brade och meg war tyll schryeffwytt, om nougenn handell, som wy schuulle wdrette paa hans konglyg magyestadtz wengne, och bleff nu konglyg magyestadtz breff lest her paa lantztyng y dag aate dage, adt saamangge som kyenndes thennom fry och frelsse, adt dy schall mode y Aars nu paa sonndag aate dage forst kommenndes 3 , saa tor jeg jcke andyt enn mode ther effter, dy jeg holder mynn rostnynng herr y landytt for alle haannde aarsag schyuldtt. Och ner thet er ouffwer staenn, thaa wyll jeg nest gudtt hyelp medt thette alder forste komme hyem, dy tydenn hunn er meg mogyt lang, for jeg er saa jenne hyemme, och hauffde thenne aarsag jcke werrytt, thaa schuulle jeg lengge sydenn hauffwet werrytt hyemme. Och kann jeg jcke fuull schryffwe theg tyll, saa jlle som Hanns och Anders hauffwer handlet thennom ymodt oss y wor fraa werelsse. Och schall all adelenn her y landytt hyelppe konglyg magyestadtz medtt fytalle, som er flesck, smor och kyodtt 4 , saa hauffwer jeg bewyllygett xxx syder flesck, j td. smor och ij td. kyodtt. Kyerre Byrrytte, schryeff jeg Geertt Schyuuermanndtt 5 tyll om to bøsser, som Jorrenn Maarsswynn hauffde bestyllett meg y Flensborre, adt hann wylle betale thennom och taage thennom medt s. 9 seg tyll Rosschyuldt marckyt, adt thuu wylle lade forhorre om [hann] hauffde thennom, adt jeg thaa kunde faa thennom. Och sennder jeg tho wngge karll tyedt tyll gaardenn, som Chrystenn Anderssenn hauffwer flyedt meg, och hauffwer hann saudt meg goedt for, adt hann wyll staa meg for dyrres arbedtt, och schall dy ykunn bode hauffwe sex schyllyng om dagenn. Ther som thuu wylt hauffwe nouget gyortt paa schorsteenn heller andet, thaa kant thuu begyunnde adt lade thennom arbedt, och laedt hauffwe tyll syunn medt thennom, adt dy tager dyrres arbedtt warre. Och thuu wylle hauffwe budtt wdtt tyll Nestwydt, adt dy steenn motte blyffwe brenntt, ther schuulle tyll kyrckenn 1 , saa jeg kunnde faa thennom medt thet forste. Och thenn dreng, ther ber theg thette breff, hauffwer jeg taget y tyennst, adt hann ther for blyffwer paa gaardenn, tyll jeg kommer hyem. Kyerre Byrrytte, weedtt jeg jnthet nyuuett adt schryffwe theg tyll. Jeg wyll nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste guddtt beffalenndes, hann wnndde oss adt fynndes hyelbredt och gladtt. Schryeffwytt paa Antzberg løørdagenn nest for myserycordyaa sønndag aar mdlxiiij.

Crystoffer Gøye.

Kyerre Byrrytte, laedt thennom se well tyll myne heste och hunnde etc.

Kyerre Byrrytte, mottuu wyde, adt wort kwyg er well tyll passe, och hauffwe wy xxj kall, xlviij lam, xvij kydtt, och er ther døedt mangge aff kyddenn.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle kommenndes thette breff wdy egenn haanndtt 2 .