Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1564-04-18)

Avnsbjerg18. April 1564.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Han sender Fisk; om noget Drejl, der skal væves, og om noget Hør; han sender Garn, Lærred og nogle Staalstænger.

Kyerre Byrrytte, sennder jeg theg nu medt Jep Traanne jm hwylynng, tor torsck eenn sneess, rocker to sneess, flonnder x hundryt. Och mottuu wyde, adt thenn weff er jnthett weffwytt, som schulle weffwys y Wyborre, och syer hunn, adt hunn jcke kann weffwe drell. Och thenn hor, som wede v jpth. ix marc paa Gunsderslo, och medt thenne bysmer weedt thet vj pth. iiij marck, och war ther vij schypper horfroo y thenn td. medt thenne schyp. Och sennder jeg theg nougenn gyornn 1 , som kam fraa Wyborre, som er xj stucker och weer viiij marck. Och sennder jeg theg ocsaa liij allenn horgarnns lerrytt, och gaff jeg vij hwyde for hwer allenn. Och wyll jeg nest gudt hyelp nu medt thett forste komme hyemm. Saa wyll jeg nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffallenndes, hann wnnde oss adt fynndes snartt hyelbrett och gladt. Schryeffwytt paa Antzberg tysdagenn nest effter sonndagenn myserycordyaa datum mdlxiiij.

Crystoffer Gøye.

Item och sennder jeg theg oc saa iiij staall stengger, thenn ene er tagenn yt stucke aff.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bøølle kommenndes thette breff wdy egenn haanndt 2 .