Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1564-06-27)

Laholm27. Juni 1564.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Efterretninger fra Lejren; om Indkøb af Salt og om et Laan; om Indkøb af Fisk o. desl.

Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt wy kom hydt tyll byuugenn 2 y sonndag adt aufftenn, och fortøffwe wy her ennu eenn dag fem heller sex, och er thenn andenn haab jcke ennu komenn tyll oss, som schuulle følle oss, som er thenn Seylandt och Fyuns och Josyas fann Kwalenns faanne, doch er dy forwennttendes y thenne wge. Och hauffwer Danyel Rantzouu slagyt hans leer to myell herr fraa byuugenn medt hans regymennt, och errett ykunn ther fraa och tyll thenn swennske grense ij myell. Och hauffwer wy ennu jnggenn sonnderlyg kundschaff kundt faet fraa fynnderenn, anndet enn her forsamles stunnem een loess haab wydt grennssenn, saa drauu dy strax op ygenn. Och weedt jeg jcke ennu tyll wysse, ner wy rocker affstedt, doch troer jeg jcke, adt wy forby 3 lenngge, thenn alssommechtygeste gudt hann wnnde oss eenn goedt lucksalyg rese och faa seer wynndynng ouffwer worres fyennder och wwenner, och forhabes meg nest gudt hyelp, adt thet schall gaa s. 16 well tyll. Och hauffwe wy enu tyll dess hauffdt goedt wnnderholdynng, och troster jeg jcke tyll, ner ad faa thet tyngest medt meg, som thuu hauffwer faet meg. Kyerre Byrrytte, hauffwer jeg schryeffwytt Matz tyll, adt ther som hann hauffwer soldt wort kornn, adt hann schuulle senndde theg penggenn, och hauffwer jeg ocsaa schryeffwytt hannom tyll, adt hann medt thet alder forste schall lade gyorre wor schuude ful rede, och ner thet salt er kyofft, thaa schall hann lade thenn lobe henn og henttet. Och ther som thuu kyøffwer xij lester, thaa schall hann beholle vj lester ther tyll gaarss behoff 1 , och iij schall hann sendde tyll Gunderslo och iij tyll Antzberg, och kann saame schuude forret dyet. Och ther som thuu kyoffwer x lester, thaa schall hann beholde v och iij tyll Gunsderslo och iij tyll Antzberg, och schallet werre store lester, thuu schaltt kyoffw[e]. Och troer jcke andet, enn duu jo faar dy hundrytt daler aff Claus Daa, och ther som thuu kunde faa thennem paa renntte paa ytt aars tydt, thaa war thett best, thy salttet schall wy endelyg hauffwe, och schuulle thuu enn schylle theg wytt nougett aff guldet, om thuu kunde jcke anderstedt bekommet. Och hauffwer jeg schryeffwyt iiij breffwe hyem tyll Antzberg, som jeg sennder theg, yt tyll Myckell Chrystennssenn och yt tyll Jesper och yt tyll Hans Schryffwer och yt tyll Sørrenn Matzssenn, adt thuu medt thet forste wylle fly drenggenn affstedt, dy jeg hauffwer schryeffwytt Hans tyll, adt hann schall tyll Aars ock kyoffwe meg, hwess tør fysck wy hauffwer behoff, och hauffwer jeg schryeffwytt hannom tyll, wor mogyt hann schall kyoffwe, och hauffwer jeg ocsaa schryeffwyt hannom tyll, wor thet schall gaa tyll medt worre oldenn swynn. Och kannt thuu sy Jorren Fønnbo, adt hann gyor hans beste, om hann s. 17 kann fly oss nouget wylbradt, och adt hann schynnder 1 jnggenn stedt, wden ther som jeg hauffwer lodt och deel, och thu wylle sy fogdenn och lyle Jacop, adt dy seer tyll medt jegerdrenggenn, adt hann rochtter meg myne myonnder well. Och kant thuu nu betenck altyngest beder, enn jeg kann schryffwe theg tyll, dy thuu weest, wor myn lelygheedt begyffwer seg. Och beder jeg theg gyernne, ther som thu horrer nougenn, ther wylle y thenne egenn, adt thuu thaa wylle schryffwe meg tyll. Saa wyll jeg her medt hauffwe theg nu och altydt thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde oss adt fynndes gladt och hyelbredtt. Och gyor well och sy mynn soster oc Claus Daa och Hylborre 2 mangge gode netter paa myne wengne. Schryeffwytt y Lauuhalm tysdagenn nest effter sancty Hans dag datum mdlxiiij.

Crystoffer Gøye.

Kyerre Byrrytte, schalttuu ydermeer y fremtyden faa mynn schryffwelsse. Gudt beffale jeg theg, och hann werre hoess theg etc.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu [Byrrytte] Bøølle kommenndes thette breff wdy egenn haandtt 3 .