Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1564-07-01)

Laholm1. Juli 1564.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Efterretninger fra Lejren; de Kæder og Guldsager, hun har villet sende ham med Frans Banner, har han ikke Behov; om Indkøb af Faar, Lam og Væddere; Pernille Oxe har sendt ham og Jesper Krafse Øl; Jørgen Brahe er syg.

Kyerre Byrrytte, gyffwer jeg theg wennlygenn tyll kyennde, adt wy lygge ennu her y Lauuhalm, och achtte s. 18 wy nest gudt hyelp adt drage her afìf y morgenn och paa weenn ynn adt Swerryg, thenn alssommechtygeste gudtt hann wnndde oss eenn goedt lucsalyg rese och wnnde oss seer wynndyng ouffwer worres fyennder och wwenner, och haabes meg nest gudts hyelp, adt altyngest schall blyffwe godtt. Och er wor faanne well forstercket, sydenn wy droge aff Kyoffwennhaunff, dy alle hoffsynderenn, som laa y Schaanne, er kommenn wnnderenn och thes lygest Jorrenn Rudtt, Eryck Pudbusck, Ole Mørssenn 1 , och hauffwer Peer Gyuldennstyernn faet konglyg magyestadtz schryffwelsse, adt hann schall antworde hans faanne fraa seg och schall ocsaa rucke wnnderenn. Kyerre Byrrytte, beder jeg theg gyernne, adt ner thuu kunnde horre, adt deg kunde steddes nougenn budt hydt, adt thuu thaa wylle schryffwe meg tyll, om wortt saltt er kyofft och wore mangge lest 2 , och wor thet gaar hyemme tyll, och om thuu hauffwer soldt nouget aff wortt kornn. Och hauffwer jeg spurdt, adt thuu schuulle hauffwe antwordet Frans Banner nougenn kedder och guldt, som hann schulle antworde meg, saa hauffde thuu jnthet haffdt thet behoff, dy jeg wyll nest gudtt hyelp fry meg yt godt stundt medt thy peng, jeg hauffwer medt meg, och ther som meg fattys nouget, thaa schalttuu well faa mynn schryffwelsse, och beder theg ther for gyernne, adt thuu wylt hauffwe budt tyll Frantz, dy hann er jcke ennu kommenn tyll oss, och lade henntte thet ygenn och beholdet hoess theg syelffwer, dy jeg wylle jcke gyernne, adt hann schuulle forret hyedt, och hauffwer jeg ocsaa schryeffwytt Franntz tyll, adt hann wyll antworde Anne 3 thet, adt hunn kunnde fly theg thet ygenn. Och senndder jeg theg nougenn schryffter, som lygger jnndenn y thette breff, s. 19 adt thuu wylt forwarre thennom rettelygenn well, saa dy blyffwer jcke henne. Kyerre Byrrytte, adt thuu ocsaa wylle schryffwe ouffwer tyll Julanndt 1 , hwor mangge faar och lam och weer 2 dy schuulle kyoffwe oss tyll wortt slachtterry tyll gaarss behoff, och wyll jeg oc saa schryffwe hannom tyll, adt hann schall rette seg effter dynn schryffwelsse, och thes lygest paa Gunnsderslo, adt fogdenn kunnde oc saa horre seg ther om faar och lam adt slachtte, och kann Nyels Olssenn y Nyurup och Toor y Lunstorp och Nyels Olssenn y Schauustrup 3 och Hans Laurssenn well fly oss eenn haab ther aff. Kyerre Byrrytte, schryeff Pernylle Oxe meg tyll fraa Kyoffwennhaunff, och schryffwer hunn, adt thuu och Kystenn hauffde bedet hynne ommet, adt ther som hunn kunnde horre, adt Jesper 4 heller meg fattys nouget, adt hunn thaa wylle senndde oss thet, saa sendde hunn oss nu hwer iiij td. øll, och ther som thuu fynnder hynne, adt thuu wylt tacke hynne ther for, tyll hunn kann faa beder betalyng, dy thet war rettelygenn well gyortt. Och mottuu wyde, gudt werre louffwytt, adt wy ennu tyll des hauffwer hauffdt goedt wnnderholdyng bode tyll oss syelffwer och wore heste, och lyder oss alle well, gudt werre louffwytt, och hauffwer wy ennu tyll des faet altformogytt tyll oss syelffwer. Och beder jeg theg gyernne, adt thuu wylt lade thennom see meg well tyll myne hunnde, och thuu wylt schryffwe meg tyll, ner theg kann steddes budtt, wor om altyngest er. Och mottuu wyde, adt dynn broder s. 20 Jørrenn 1 er kommenn aff schyffwenn 2 och er paa Tostrup och er nouget ylde tyll passe, doch bederes thet medt hannom wdygenn. Kyerre Byrrytte, jeg weedtt nu jnthet andet adt schryffwe theg tyll paa thenne tydt, menn jeg wyll nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudtt beffalenndes, hann wnndde oss adt fynnddes snartt hyelbret och gladtt och werre hoess oss medt synn node och barmhyertyghedt. Och sy mynn soster, Claus Daa och Hylbeborre mangge gode netter paa myne wengne och gyor mynn wndschyuldyng for mynn soster, adt jeg jcke nu schryeff hynne tyll, dy jeg wyste jnthet sonnderlyg adt schryffwe, oc syg och dynn søster Kystenn mangge gode netter. Schryeffwytt y Lauholm tysdagenn nest for sancty Margrete dag datum mdlxiiij.

Crystoffer Gøye.

Kyerre Byrrytte, schall Oluff Morssens karll ouffwer tyll Julanndt, saa kann hann tage thyt budt ouffwer medt seg.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bøølle ganntz wennlygenn tyll schryeffwytt 3 .