Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1564-08-14)

Laholm14. August 1564.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Om noget Kvæg, han har købt; han har modtaget hendes Brev og de Lægemidler, hun sendte; om Salg af Malt og Smør; de Penge, hun har faaet for Kornet, skal hun foreløbig beholde hos sig.

Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt wy er dragenn aff Swerryg ygenn, och kom ydag hydt tyll Lauuholm, och hauffwe wy eenn ryngge tyngest rettet ther wdt, och wylle dy tyuske ryuutter och Jorrenn fann Hols regemennt jcke fortoffwe ther lengger, wdenn thy kunde hauffwe faet ander wnnderholdynng. Och schryeff jeg theg nu stacket sydenn tyll medt Jep Traanne och sennde nouget fee hyem, som jeg hauffde kyofft, och schryeff jeg, at thet schuulle werre lvij stocker 1 , saa kam der enndaa iij støcker tyll, sydenn jeg hauffde schryeffwytt breffwytt, saa thet schall nu werre lx støcker, och hauffwer jeg schryeffwytt theg tyll medt hannom, hwess nyuet her er for hennder. Och fyck jeg dynn schryffwelsse ij dage sydenn medt Oluff Morssens karll och mynn søsters schryffwelsse, och fyck jeg oc saa dynn schryffwelsse y aufftes medt Frans Banner, och fyck jeg thenn balssom oly och styck plaster 2 , duu sennde meg. Kyerre Byrrytte, som thuu schryffwer meg tyll, adttu hauffwer soldt alt wortt malt paa Gunsderslo, lestenn for xxxvj enckytt daler, wdenn tagenn iij lester, som thuu hauffde for soldt y Kyoge, lestenn for xxxj enckytt daler, saa kann thet well slyde seg effter thet kyoff, som nu er paa kornn. Och som thuu oc saa schryffwer meg tyll, adt Matz hauffwer schryeffwytt theg tyll, adt lestenn gyelder ykunn xxx daler tyll Lyuubeck, s. 28 saa hauffwer Jesper och Eler Krausse saudt meg, adt thennom er schryeffwytt tyll, adt byuggytt schall werre mogytt tunt y Seylandt, ther som saa er, thaa troer jeg jcke andyt, enn thet jo y fremtydenn schall gyelde meer, mann ther som ther stoedt alle wengne godtt kornn, och thuu kunde faa saa mogytt for lestenn y Lalanndt, som thuu hauffwer faet for thet y Seylanndt, thaa troer jeg jcke andyt, enn menn motte sellet. Saa weedt jeg nu jnthet af lelyghedenn, saa kannt thuu nu syelffwer ther for ramme wort gaunff ther wdy, hwylcket theg syunes best kann werre. Saa warryt oc saa godt, adt thuu kunnde lade forfaarre wdy Julanndt, hwadt smorret gyelder ther, ther som thet jcke galt synn wertt ther, och mann kunnde faa forret y Seylandt, som wy fyck y wyntter, heller som ander sellet, adttuu thaa medt thet forste loest henttet dyet tyll landytt. Kyerre Byrrytte, som thuu oc saa schryffwer meg tyll, adt jeg schuulle schryffwe theg tyll, hwadt thuu schuulle gyorre aff somme aff dy peng, thuu hauffwer faet for thet kornn, saa errett best, adt thuu beholder thennom hoess theg, jnntyll thuu kant schryffwe meg tyll, wor mangge dy er, och wor mangge lester thuu hauffwer soldtt, och wor dynn menyng er, hwadt wy wylle gyorre aff thennom, saa wyll jeg schryffwe theg eenn beschedenn tyll ther om, dy jeg weedt jcke ennu, hwor mynn lelyghedt kann begyffwe seg. Kyerre Byrrytte, kann jeg jcke ennu tyll wysse schryffwe theg tyll, hwor wor lelyghedt wyll begyffwe seg, och thort thuu ther for ennu jngenn prowyant sennde meg och schalttuu well ydermer medt thet forste faa mynn schryffwelsse. Saa wyll jeg her medt nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudtt beffalenndes, hann beware theg fraa alt wnnth och gyffwe theg synn hellygantz nade och wnnde oss adt fynndes snart hyelbredt och s. 29 gladt. Schryeffwytt y Lauholm mandagen nest effter sancty Laurs dag datum mdlxiiij.

Crystoffer Gøye.

Kyerre Byrrytte, mottuu wyde, adt oss lyder alssammenn well, hwylcket gudt werre louffwytt forr.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle gantz wennlygenn tyll schryffwytt 1 .