Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Jesper Krafse (1564-08-22)

Ränneslöf22. August 1564.
Jesper Krafse til Birgitte Bølle.
Hun og Kirstine skal ikke komme til ham, før han faar at vide, hvor længe han skal blive liggende, hvor han nu er, eller hvor han skal drage hen; naar dette sker, skal han straks lade Kirstine det vide.

Myn aller kiereste søster, bethacke ieg deg ganske gierne ffor dyn hulle skryffuelse och ffor alt gott, som du meg altiid giortt och beuyst haffuer, huyckytt ieg alle myne dage godwylygen och giernne wyll alle myne dage godwylygen och gierne (!) fforskylle mett althett gott, y myn rynge mackt kand were. Aller kiereste søster, ffyck ieg dyn skryffuelse wdy dag, och du skryffuer, att Anne Oxse och Karenne Banner attker att drage her op, och du och Kiistene wylle ffølles her op 2 , aller kiereste søster, so wed ieg icke, hur lenge wy fforthøffue her, och huortt wy skulle hen. Ieg hobes, att wy komer mett gud hielp snartt kommer (!) anthen hiem eller och ffo ett sted att lyge, som wy fforthøffue nogen thyd, so wyll ieg strax skryffue Kiistenne thiill, att hun wylle kome thiill meg. Gud wed, att ieg hade hynde gierne hos meg, kunde lelygheden begyffue seg, dy her er en høs(!) wnderholyng po dyse landtzbyer, som wy nu lyger.

s. 31 Aller kiereste søster, ieg wylle nu giernne skreffuett deg mer thiill, nu er thyden so kortt, dy dette bod kom so hastyge aff. Den korffeste gud wyll ieg nu och altiid haffue deg beffalyt mett althett deg kiertt er. Gud wnde meg att ffynde thett (!) glad och helbrede. Lader althett gode sielskaff, som nu er fforsamlle her hos meg, syge deg mange m gode nether. Och giør well och syg Claus Da mange gode nether po alles wore wegne, ner du komer y tall mett deg (!) 1 . Skreffuytt y Randersløff 2 wed Lauholm mett hast thiissdagen nest ffor sante Batelmie dag 1564.

Jesper Krauffze.

Kiere Berete 3 och aller kiereste søster, well jeg haffue deg och alle gode wenner gud alszommectige befallendes med møgen tacksygelsze, och lader skryffueren syge teg m gode neter.

Hack Wlstand.

Udskrift: 4 Erlyg och welbiirdiig ffro ffru Berette Kristoffer Giøes, myn aller kiereste søster, wenlygen thiilskreffwytt thiill egen hand 5 .