Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1564-08-22)

Båstad22. August 1564.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Hvis hun erfarer, at han skal blive liggende, hvor han er, endnu i nogen Tid, maa hun komme til ham; han skal lade to Karle møde hende i Helsingborg.

Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt jeg fyck dynn schryffwelsse ydag medt Jorrenn och thenn halle amme wynn 6 , som thuu sennde s. 32 meg. Och som thuu schryffwer meg tyll, adt jeg schuulle schryffwe theg tyll, om jeg hauffde faett thet fytalle och oll, som thuu hauffwer senndt meg, saa mottuu wyde, adt jeg jcke ennu hauffwer faet thet. Och som thuu ocsaa schryffwer, adt Anne Oxe hauffwer schryeffwytt theg tyll, adt hunn hauffwer faet Frantzsses 1 schryffwelsse, adt ther som hunn kunde forfaarre, adt wy schulle lygge herr nougenn stundt, adt hunn thaa schuulle komme hyedt tyll hannom, och hunn nu hauffwer schryeffwytt theg tyll, om thuu wylle følles hyedt medt hynnder 2 , och som thuu schryffwer, adt thuu beffrochtter theg, adt thet schall werre faarlycht adt drauu for dy mangge ryutter och knechtte, ther lygger paa weenn, sa torstuu jngenn frocht hauffwe for thennom. Och som thuu schryffwer meg tyll och erst begerrenndes, adt jeg wylle forløffwe theg, adttuu motte komme hyedt tyll meg, saa er jeg well tyll fredtz ther medt, ther som thuu kant forfaare, adt wy schuulle blyffwe her nougenn stundt. Och weedt wy jcke syelffwer ennu andyt, enn wy jo fortoffwer her eenn tydt lang, adt thuu ther for wylle komme medt thet forste, och wyll jeg lade to karlle mode theg i Helssyngborre, som schulle følle theg hyedt. Och sennde jeg Jesper mynn søsters 3 breff, som hun hauffde schryeffwytt hannom tyll, och boedt hannom tyll, adt jeg ocsaa wylle hauffwe budt effter theg, adttuu schuulle komme tyll meg, om hann ocsaa wylle hauffwe budt tyll dynn søster, adt y kunde folles adt, saa schryeff hann meg tyll, adt hann wyste jcke, hwor lengge wy schulle forby her, och ther war heller jnggenn werelsse 4 , ther som hann laa, mann s. 33 ther som hann fornam, adt wy schuulle fortoffwe nougen stundt her, thaa wylle hann schryffwe effter hynne, och thenn saamme werelsse hann kunde thaa hauffwe, thenn hauffwer hann oc saa nu, och mottu (!) hunn ther for well følles hyedt medt theg 1 . Kyerre Byrrytte, wyll jeg paa thenne tydt jcke wyder schryffwer (!) theg tyll, dy meg haabes nu nest gudt hyelp, adttuu kommer snartt tyll meg. Saa wyll jeg nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes; hann wnnde oss adt fynndes hyelbredt och gladt. Och sy mynn soster Byrrytte og Børry Trolle 2 och dynn soster mangge gode netter paa myne wengne. Schryeffwyt y Baadstedt tysdagenn nest for sancty Bartolomey dag datum mdlxiiij.

Crystoffer Gøye.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle gantz wennlygenn tyll schryeffwytt.