Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1564-08/1564-09)

Herrevad KlosterAugust—September 1564.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Jep Trane skal ikke komme til ham, men følge med Saltet til Jylland.

Kyerre Byrrytte, mottuu wyde, adttuu tort jnthet wydt adt sennde meg thet wlschyns tecke medt Jep Traanne, dy jeg beffrochtter meg, adt wy drauu op, saa kann hann jnthet komme effter meg, saa mottuu beholde hannom hoess theg och lade hannom folle wort salt tyll Julanndt oc se, wor thet gaar ther tyll, adtt hann kann sy theg bescheedtt ther om. Saa wyll jeg her medt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes. Hann wnnde oss adt fynndes snart hyelbredt och gladtt. s. 34 Schryeffwytt medt hast wdy Herrytzwadt closter søndagen 1 datum mdlxiiij.

Crystoffer Gøye.

Gyor well och sy dyne søster mangge gode netter paa myne wengne. Lader Jorrenn 2 sy eder mangge gode netter.

Glem jcke thenn makreell, om thuu kant faenn fall, ner thu drager tyll Kyoffwennhaunff.

Udskrift: Tyll mynn kyerre høstruu Byrrytte Bølle kommendes thette breff wdy egenn hanndt 3 .