Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1564-09-15)

Rinkaby15. September 1564.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Efterretninger fra Krigsskuepladsen; hun skal udrette forskellige Ærender; om nogle Hunde.

Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt wy lygger her hart wydt Oess 4 wdy eenn byug wydt naunff Rynnckebyuu 5 , och achtter wy nest gudts hyelp strax effter sonndag nu forst kommendes adt rucke op adt Swerryg, thenn alssommechtygeste gudtt hann wnnde oss eenn goedt lucsalyg rese och wnnde oss seerwynndyng ouffwer worres fyennder och wwenner, som jeg jnggenn twyffwell hauffwer paa, adtt hann jo wyst wyll gyorre, dy jeg kann jcke fuull schryffwe theg tyll thenn wnckelyg mordt, hann gyorde wdy Rundebyuu, nu hann forøffryt thet, thy ther blyeff jcke spartt hwerckenn kwynnder heller bornn, saa thy wdy mangge made handdelet s. 35 thennom saare wchrystelygenn, hwylcket gudt wyll jcke hauffwe wstraffytt 1 . Kyerre Byrrytte, tort thuu nu jnthet wydt adt sennde Jep Traanne tyll meg, som jeg syest schryeff theg tyll fraa Herreswadt closter, mann thuu mott lade hannom drage ouffwer tyll Julanndt och forfaare, hwor ther gaar tyll, och adttuu jcke glemmer adt fly thet salt ther ouffwer medt thett forste, och adttuu kunde faa wortt smor tyll theg, adt thet kunde blyffwe soldt medt thet forste, thet stunndt thet gyelder nouget. Och ner thuu faar soldt thet, och thuu kant forfaare, adt wy blyffwe her nougenn stunndt, adt thuu thaa wylle sennde meg yt hundrytt daaler y klyppynng 2 , ner theg steddes budt tyll meg. Och ner theg steddes budt hyedt, adttuu thaa wylt schryffwe meg tyll, hwor theg lyder, och hwor thet gaar hyemme tyll om altyngest. Och sennder jeg theg ytt breff, som jeg hauffwer schryeffwytt Hans Schryffwer tyll paa Antzberg, adt hann jnthet schall lade terske, for hann ydermeer faar wor schryeffwelsse, och om alle haannde andet tyngest, och attuu ocsaa wylle schryffwe hannom tyll, hwess hann schuulle rette seg effter, som thuu kunde tencke wortt gaunff kunde werre. Och ner thuu lader wor wynn hentte hyem, ther lygger y Kyoffwennhaunff, adt thuu lader thaa werre yt wyst budt ther hoess, saa thy forplumen 3 jcke for oss. Och ther som thu hauffwer faet thet breff om dy øxen, adttuu thaa wylle sennde megget, thaa wyll jeg gyorre mytt beste, om jeg kann bekomme nougenn. Kyerre Byrrytte, weedt jeg nu jnthet andet adt schryffwe theg tyll paa thenne tydt, jeg wyll nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde oss s. 36 snartt adt fynndes hyelbredt och gladt och bewarre oss fraa alle worre wwenner, hwylcket jeg jnggenn twyffwell hauffwer paa, adt hann jo wyst wyll gyorre. Schryeffwytt y Rynckebyuu fredagenn nest effter hylly kors dag datum mdlxiiij.

Crystoffer Gøye.

Kyerre Byrrytte, beder jeg theg gyernne, adttuu wylt sennde to aff dy myondes hwalppe, ther er paa gaardenn, tyll Orebyuu och schryffwe schryeffwer drenggenn tyll, adt hann wyll se meg tyll thennom, saa thy blyffwer ret well fodt, och schall hann jnthet wenne thennom andet enn tyll mang 1 , och wyll jeg gyffwe hannom nouget therfor. Och eenn schalttuu sennde tyll Nyels Olssenn y Nyurup och schryffwe hannom tyll, adt hann wyll se meg well tyllenn, och schall hann jnthet wennenn tyll andett enn mang. Och tree schall ther blyffwe paa gaardenn aff dy smuckeste Och be Chrystenn Kock, adt hann wyll se meg tyll thennom och gyffwe thennom nock adt edde och jnthet andet enn mang, jeg wyll gyffwe hannom yt hose kledde for hans wmag. Och laedt jeger drenggenn see meg well tyll dy ander hunnde, och laedt hannom gyffwe stoffweren drauu 2 yblant.

Udskrift: Mynn kyerre høstruu Byrrytte Bølle ganntz wennlygenn tyll schryeffwytt 3 .