Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1564-09-24)

Rinkaby24. September 1564.
Kristoffer G øje til Birgitte Bølle.
Han har ikke faaet det Sengetøj, hun sendte, men derimod Fetaljen fra Malmø; de skal rykke op imorgen; Toget vil vistnok ikke vare længe.

Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyende, adt jeg fyck dynn schryffwelsse y onsdag, och s. 38 som thuu schryffwer meg tyll, adt thuu sennder meg myt sengkledde medt eenn aff mynn herres eennspengger, saa mottuu wyde, adt jeg jcke ennu hauffwer faet thet, och hauffwer jeg faet myt tyngest fraa Malmø, saa jeg hauffwer fytalle nock, ther som jeg kann faet medt meg. Och achtter wy nest gudts hyelp adt røcke op y morgenn, thenn alssommechtygeste gudtt hann wnnde oss eenn goedt lucsalyg rese och wnnde oss seer wynndyng ouffwer worres fyennder och wwenner. Och seret wd tyll, adt wort tog jcke wyll ware lengge, och haabes ther for nest gudts hyelp, adt jeg snartt wyll komme theg tyll ords. Och som thuu schryffwer meg tyll, adt jeg schuulle schryffwe theg tyll, wor meg lyder, saa mottuu wyder adt meg lyder well, hwylcket gudtt werre louffwytt for, och haabes meg nest gudts hyelp, adt thett schall gaa well tyll, och schalttuu altydt faa mynn schryffwelsse, saa tyedt som meg steddes budt hyem, och beder theg gyernne, adt thuu och wyltt schryffwe meg tyll, ner theg steddes budt hyedt, och wor theg lyder. Och weedt jeg nu jnthet andet adt schryffwe theg tyll paa thenne tydt, mann jeg wyll nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudtt beffalendes, hann wnnde oss adt fynndes snartt hyelbredt och gladt, och hann beschutte och beschermme theg fraa altt wnntt. Schryeffwytt y Rynckebyuu sondagenn nest for sancty Myckels dag datum mdlxiiij.

Crystoffer Gyøe.

Kyerre Byrrytte, wdy hwess made thuu kant tencke wort gaunff kann werre, adt thuu wylle thaa schryffwe foderenn 1 tyll, adt dy kunde rette thennom ther effter, och schalttuu nest gudts hyelp snartt faa mynn schryffwelsse jgenn. Gudt werre hoess theg.

s. 39 Laedt drenggenn se meg well tyll myne myonder och stoffwer, och maa hann yblant gyffwe stoffwerenn drauu, som jeg sagde theg syest.

Udskrift: Mynn hyertte kyerre hustruu Byrrytte Bølle gantz wennlygenn tyll schryeffwytt.