Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Oluf Mouritsen Krognos (1564-09-27)

27. September 1564.
Oluf Movridsøn Krognos til Birgitte Bølle.
Han ønsker at komme hende til Ords; han har endnu ikke hørt noget fra Købmanden.

Mynn alder kiereste syster, iegh wiill nu lade all møgenn stor tacksziellsze bestaa, menn du finnder migh alltiid wiilliigh diigh wdj alld hulldhed att ienne (!) etc. Kiere søster, iegh tacker diigh nu for din schrieffuellsze och for dett register, du nu sennde migh, iegh sennder diigh ett wdjgenn, bedenndis gannske broderlige, att du wiillth giøre dermett, som iegh troer diigh tiill. Iegh formercker, att du wilt aff lanndit, daa maa du wiist tro, att dett schall fortryde migh, om iegh icke schullde kome diigh tiill ords, før iegh droge her aff lanndith 1 . Iegh hauer alds ingenn bud fanngit fra denn kiøbmannd, siidenn ieg sennde diig denn sedell, menn dett waar icke før wdj manndags 2 , att hannd først wiillde giue siigh paa reiszenn hiid, som breuett bemelder, tij kann hand enndnu icke were her wdj lanndit, tij jeg wed icke, huaad wei hannd draager, tij jegh enndnu wiist wennter hanum, menn jeg ingenn bud hauer fanngit fraa hanum, och wiill och enn tiid lanng bie derepther, tiill iegh fannger bud. Der som s. 40 du, min kiere søster, wiillth sch[r]eue noget, om tiidenn forlenngeste, att maannd icke kunnd fannge nogenn wiist bud derfraa, att mannd kunde fannge wiist besked att wiide, wiill iegh mett mit bud fell tiillbaage och frem, att dett skall were wist nock. Giør nu wdj allth, som du wiillde, att ieg skullde giøre. Iegh wiill nu icke wiier forbye migh mod diigh, menn altid dinn hullde wenn mett alld wilighed, och wiill nu och alltiid haue diigh gud allmectege beffallenndis, hannd wnnde migh altiid att finnde diigh helbred och glaad. Datum mett hast denn 27. daag september aar etc. 1564.

O. M.

Iegh fick icke dinn skriiffuelsze før wdj daag. Mett hast, som paa kiennder, for ieg ferde dett bud strax aff wdjgenn.

Udskrift: Tiill mynn kere søster Berete Bølle wdj egenn hand 1 .