Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1564-10-29)

Sönderslöf29. Oktober 1564.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Om den slette Opførsel, hans Svende viser; hun skal sende ham forskellige Beklædningsgenstande; til Fjenden høres der intet.

Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt wy lygger nu her y Schaanne, wdy eenn byuu, som heder Sondersloff, och lygger paa eenn myell nerr Wee 1 , och lygger och forby effter swar fraa konglyg magyestadtz, och thet alder forste wy faa swarr, thaa schalttuu ydermeer faa mynn schryffwelsse. Och kann jeg jcke fuull schryffwe theg tyll, saa ylle och wtrolygenn myt folck handeler thennom ymodt meg, och besonnderlyg somme aff myne swenne, och er thenn stalldreng lobenn fraa meg, ther rochte myne store heste, och stall to fyur byusser och eenn aff myne kaber och andet tyngest och tog medt seg, och sydenn lob Wyllatz fraa meg, och nu hauffwer jeg wyest Tommes fraa meg, dyjeg kann jcke hauffwe hannom for hans schalchedt, och schuulle somme aff swennenn folie effter, ther som mynn lelyghedt kunnde begyffwe seg saa. Och mottuu wyde, adt dy hauffwer stollet myth sortte bonnyt fraa meg, som war wnnderforytt medtt maar, adt thuu ther for wylle sennde meg eenn allenn sort floeell och nouget dwelck 2 , och om thuu hauffwer nougenn aff dy blege maar, som mynn brustdug bleff foret medt, adtuu och thaa wylt sende meg saa mangge, adt jeg kann lade foryt medt, och nougenn sortte frantzer 3 tyll adt sette ommet, och ther som thuu jcke hauffwe saa mangge maar aff thet slauu, thaa wyll jeg well tage thenn foryt luu, jeg fyck aff Peer Gyuldenstyernn, och lade foryt medtt, och thuu s. 45 wylle senndde meg thenn fylt, jeg reedtt y wyntter medt, och er ther yt hattebaenn ommen, lyle Jacop weedt well, hwylckenn thet er, och tort thuu jnggenn budt fordyss ene lade lobe hydt, wdenn teg kann steddes budt hydt, och hauffwer jeg ennu fytalle nock, saa thuu tortt jnggenn tyngest wydt adt sennde meg, for enn thuu faar ydermeer mynn schryffwelsse. Thet alder forste wy faa swar fraa konglyg magyestadttz, thaa schalttuu faa mynn schryffwelsse. Och mottu wyde, adt thenn swenske er slet stylle, saa mann horrer slett jnthet tyll hannom. Saa weedt jeg nu jnthet synnderlyg adt schryffwe theg tyll paa thenne tydt, mann jeg wyll nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde oss adt fyndes snartt hyelbredt och gladtt. Schryeffwytt y Syunderslo sondagenn nest effter sancty Symony et Judy dag datum mdlxiiij.

Crystoffer Gøye.

Item adttuu jcke wylt glemme adt lade bestylle meg thy saler, jeg schryeff theg tyll om.

Udskrift: Mynn alder kyerryste høstruu Byrrytte Bølle gantz wennlygenn tyll schryeffwytt 1 .