Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1564-11-12)

Österstad12. November 1564.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Efterretninger om Tilstanden i Lejren; naar der kommer Bud fra Kongen, skal hun straks faa Underretning; om Indkøb af Fisk; til Fjenden høres der intet; to Breve sendes, som hun skal besørge.

Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt wy lygger her paa tree myell ner Lundt s. 46 medt worr faanne wdy twynnde byuuger, som heder Osterstedt och Westerstedt 1 , och doret alle wenngne y kyobsteddernne her y landyt 2 , saa wy jcke kunde drage ther ynnd, och mangge stedt paa lantzbyuggernne, doch doret jnthet, som wy lygger. Och er wnnderholdynggenn saare ryngge her for somme aff oss och sonnderlyg tyll worre heste, doch hauffwer jeg, gudt hauffwe louu, ennu jngenn nødtt, hwerckenn tyll meg syelffwer heller myne heste, och tort thuu ther for jnthet sennde meg, for enn thuu faar ydermeer mynn schryffwelsse. Och thet forste wy faa nu swar fraa konglyg magyestadtz, thaa schalttuu strax faa mynn schryffwelsse, ther som jeg jcke syelffwer kann faa forlouu adt komme hyem, och troer jeg jcke andyt, enn wy jo wyst faar forlouu adt komme hyem. Kyerre Byrrytte, som thuu schryffwer meg tyll, adt berrefyskenn och lax er dyur y Kyoffwennhaunff, saa hauffwer jeg alle wengne hortt meg her om lax och thes lygest berrefysck och kann jnggenn stedt bekommenn, ther som wy hauffwerenn hart behoff, thaa fa wy adt kyoffwenn, allygewell then er dyuur. Erret lygewell jcke godt, thet thuu lader henttenn, thet stundt thet doer saa y byuugenn, och ther som wor egenn schuude er jcke effter syldt, thaa schryeff meg tyll, thaa wyll jeg schryffwe Hans Hoick 3 tyll, adt hann schall kyoffwe oss nougenn tyll gode, hwor mangge theg syunnes, wy hauffwe behoff. Och mottuu wyde, adt mann horr nu slet jnthet tyll thenn swenske, dy hann er slett stylle. Kyerre Byrrytte, kann jeg alder fuull schryffwe theg tyll, hwor fast meg lenges hyem, och hwor lang tydenn hunn er meg, effter s. 47 dy mann kann jnthet tage seg her tyll, och haabes meg nest gudts hyelp, adt wy jo wyst faar louu, saa jeg achtter medt thet forste adt komme hyem. Saa weedt jeg nu jnthet synnderlychtt adt schryffwe theg tyll paa thenne tydt. Jeg wyll nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde meg snartt adt fynnde theg hyelbredt och gladt. Schryeff y Osterstedtt sonndagenn nest effter sancty Maarttens dag datum mdlxiiij.

Crystoffer Gøye.

Kyerre Byrrytte, laedt thennom se meg well tyll myne myonnder och stoffwer och och(!) thes lygest tyll dy myonndes hwalppe etc.

Kyerre Byrrytte, sennder jeg theg to breffwe, yt som jeg hauffwer schryeffwytt dynn broder Jorrenn tyll, och Jngger yt 1 , adt ner deg steddes budt y thenn egenn 2 , adt thuu thaa wylle fly thennom saamme breffwe etc.

Udskrift: Mynn aller kyerryste hustruu Byrrytte Bølle ganntz wennlygenn tyll schryeffwytt 3 .