Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Sidsel Johansdatter Oxe (1564-11-26)

Korsør26. November 1564.
Sidsel Oxe til Birgitte Bølle.
Hun beklager, at hun ikke har truffet Birgitte; Inger drager til Fyen til den svenske Doktor.

Mynn allerckieriste Beriitte oc kiere søster, wiill jeg haffuue tig saa ganndzcke høgeliig oc giernne betackiid for all ære oc gott, som thuu meg altiidtt y mannge maade giortt och beuist haffuuer, huilckett guudtt skall kiennde, jeg wyll thett alle miinne dage, saa lennge jeg leffuer, saa ganndzcke goduilligen oc giernne forsckiille oc fortienne y alle de maade, y min riinge magtt er, att giøre thett thuu kunnde haffuue tiennst eller gott aff, saa giernne som jeg wore din egin søsther, der sckall duu icke haffuue tuuiill paa, saa lennge jeg leffuuer. Miin allerckieriste søsther, kanndtt ieg icke fuldschriiffuue tiig tyll, saa rett onntt thett giør meg, att wy komme tiig icke tyll ordz, thij minn søsther Innger wylle haffue dragett tyll tiig, førenndtt wy drage aff lanndett, tha sagde de for hinnde, atthuu war icke hiemme, menn war paa Bastnnes hoiis diin søsther, ellers hagde minn søsther dragiitt tyll Gunndersløff tyll tiigh, førenndtt wy hagde dragett aff lanndett 2 . Min allerckieriste søsther, wiill ieg oc haffuue s. 53 tiig saa ganndzcke høgeliig oc giernne betackiidtt for dinne bønner och synner 1 , thuu sennde meg, oc dinn gode, huulle schriffuelze oc gode meniing, jeg thery formercker, huilckett jeg wyll alle miinne dage ganndzcke goduiilliig oc giernne forsckylle, der som jeg wiiste nogett att giøre, ther thu kunnde haffuue tienist eller gott aff, ther sckall thuu icke haffue mere tuuill paa, enndtt ieg wore dinn egen søsther. Minn allerckieriste søsther, giffuuer jeg tiig ganndzcke wenliigen tyll kiennde, att min søsther Jnnger actther nu mett guudz hielp att drage offuuer tyll Fynn tyll denn suuendzske doctther 2 , then almmecttigeste herre guudtt hanndtt were hinndes hielpper oc hielpe hinnde nodeliig oc well tyll hynndes sunndhedtt jgenn, oc hanndtt were ther hois mett sin store naade oc barmhiertiighedtt. Minn allerckieriste Beriitte oc kiere søsther, wyll jeg nu icke lennger wmage tiig mett thenne min schriffuuelze oc wyll jnntthett forbiuude meg emod tig, men thuu sckall alle minne dage finnde meg som den, du aldriig skall haffue tuuill paa, oc wyll nu oc altiidtt haffue tiig then almmettigestte herre guudtt beffallinndes, hanndt spare oc beuare tiig fra altt thett, tiig kanndtt were skadeliigtt, och altt thett, thuu wyll well. Lader minn søsther Jahanne siige hundrett tusiindtt gode netther, oc beder jeg tiig giernne, atthu wyll well giøre oc haffue then wmage oc sige dinne jomffruer mange gode netther paa miinne wegne. Datum Kordzør thenn 26. dag nouembris anno lxiiij.

Siitzelle Oxe.

s. 54

Udskrift: Erlliig och welbuurdiige frwe frw Beriitte Chrestoffer Giødis, mynn kiere søster, ganndzscke wenliigen tyll schreffuitt.