Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1564-11-28)

Everlöf28. November 1564.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Kongen har svaret, at han ikke kan forløve dem; de vil drage til Malmø; hvis Brevskriveren ikke kan faa Forlov paa nogen Tid, skal hun faa Besked derom, at hun kan komme til ham; om Salg af Korn; Birgitte Gøje er vred paa ham, men uden Grund; om nogle Svin, der er drevet ind paa hans Skov; om Tilstanden paa Oreby og Avnsbjerg; Krigsefterretninger.

Kyerre Byrrytte, fyck jeg dynn schryffwelsse ydag och thenn eske, thuu sennde meg. Saa gyffwer jeg theg wennlygenn tyll kyennde, adt wy hauffwer faet swar fraa konglyg magyestadtz, lyuudendes, adt hann jcke ennu for nougenn merclyg aarsag schyuldt kunde forlouffwe oss, doch haabes meg ennu, adt jeg schall faa forloff paa nougen tydt adt komme hyem. Saa lygge wy her paa nougenn lantzbyuer paa fyre myell ner Malmø, och kann wy jcke nu lengger faa her wnnderholdynng och nodys ther for adt drauu jnn y Malmø, och achtter wy nu strax effter sonndag forst kommenndes adt drage ther jnn y Jesuu naunff, thy her syges for oss, adt ther schuulle nu jnthet dø. Och ther som saa er, thaa schalttu medt thet alder forste faa mytt budt, ther som jeg jcke kann faa forlouff adt komme hyem 1 , och wyll jeg ocsaa schryffwe Jesper tyll, adt hann ocsaa schall schryffwe dynn soster tyll, adt y schuulle komme tyll oss. Och lygger Hack 2 s. 55 medt hans faane y Wee. Och som thuu schryffwer meg tyll, adt ther er jnthet soldt aff wort kornn, dy ther er jnggenn kyoffmenndt kommen, ther wyll kyoffwytt, saa mottuu jkunn lade lyggytt, thy thuu tort jnggenn twyuffwell hauffwe paa, adt thet jo eenngang y aar schall gyelde synn werdtt. Och kant thuu schryffwe Eryck Rudtt tyll, adt ner hann sell hans kornn, adt hann wylle selle wort medt, doch hann wylle byuude theg forst tyll, hwadt hann kunde faa for lestenn, saa kunnde thuu sydenn gyorre ther wdy, hwess theg syunnes godt adt werre. Och schryff Otte Rudt ocsaa tyll, om hann kunnde fly theg nougenn kyoffmandt ther tyll, doch sellet jcke, for enn thuu kant tencke, adt mann kann faa synn werdt forrytt. Kyerre Byrrytte, formercker jeg ocsaa paa dynn schryffwelsse, adt mynn soster Byrrytte er mogytt wredt, doch wy hauffwer jnggenn aarsag gyffwytt hynne ther tyll, saa grem theg kunn jnthet, dy wy wylle beffalet gudt, hann weedtt best, hwadt aarsag hunn hauffwer ther tyll, wy wylle haabys tyll gudtt, adt alt tyngest kann blyffwe godt 1 . Medt dy swynn, ther er dryeffwenn jnn paa mynn schouu, mottuu jkunn lade thet staa slett stylle. thy jeg wyll fynnde yt raadtt ther tyll, thet forste gudt wyll, jeg kommer hyem. Och formercker jeg ocsaa paa dynn schryffwelsse, adt thet gaar jcke altt well tyll for oss paa Orebyuu och Antzberg, saa formercker jeg well, adtt dy blyffwe wydt thenn gammell manerynng, doch schall jnthet werre gyort meg tyll forgyeffwes, ner gudt wyll, jeg kommer hyem. Och hauffwer jeg schryeffwytt Matz tyll, adt hann schall forfolgge thenn sag medt thenn schryffwer dreng, ther er slauenn paa Orebyuu, och sennder jeg theg bryeffwytt, adttuu wylle fly thet tyll gaar s. 56 denn 1 . Kyerre Byrrytte, weedt jeg jnthet nyuet adt schryffwe theg tyll, andet enn Chrystenn Munck y Norre 2 hauffwer werrytt jnn y Swerryg y Dalenn och slauet yhyell och brenndt, hwess hann kunnde ouffwer komme, och Myckell Gyngge 3 hauffwer werrytt jnne paa eenn andenn syde och brennt syuu kyrcke sougne. Saa wyll jeg nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde oss adt fynndes snartt hyelbredt och gladt. Schryeffwytt y Effverløff 4 tysdagenn nest for sancty Andrey dag datum mdlxiiij.

Crystoffer Gøye.

Udskrift: Mynn allerkyerryste hustruu Byrrytte Bølle ganntz wennlygenn tyll schryeffwytt.