Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Otte Knudsen Rud (1565-02-02?)

Korsør2. Februar (?) 1565.
Otte Rud til Kristoffer Gøje.
De Tidender, Kristoffer har skrevet ham til, behager ham ikke vel; han beder ham fordæmpe det hos sig, som det var ham ganske ubevidst.

Myn wenlig hellszen nw oc allttid forsentt mett wor herre. Kierre Cresstoffer Gøe oc kierre broder, nesstt min wenlige tacksiellsze for alltt erre oc gott oc nw bessynerlige for thin gode skriffwellsze oc mening, huilcked jeg alle mine dage gansske gierne forskylle oc fortiene will mett hwes erre oc goe, wdy min ringe mactt kan s. 57 werre. Kierre broder, giffwer jeg teg wenligen till kene, att disze tiner, thw skriffwer meg tiill, denn behager megh jcke well, oc ther som thett jcke maa kome till jett gott, erligtt, kresstteligtt forligellszemaall, tha forbarme seg then ewige gwd theroffwer, oc han formedellsstt sin søn hiellpe wos till jen god hwssuallellsz offuer thenom. Wdygien bedendis tig, atthu willtt fordemped 1 himme till ditt, hos teg oc thine folck, ligesom thett er eder alldelles ubeuosst, for aarsage skyll. Min kierre broder, jeg well jcke lenger bemøe teg mett thene min skriffwellsze, aned en wdy alle the mode, ther thw wesstt meg att brwge, ther teg kan werre till willig eller tienisstte, ther raad oc byd allttid offuer meg som offuer thin bessynerlig gode wen. Oc will jeg her mett haffue tig oc thin kierre høsstrw mett alltthett, eder kertt er, then ewige gwd beffallindis. Lader Pernille 2 oc jeg sie teg oc min kierre søsstter oc thine jomffrwer mange gode nette[r], bedendis tig gannsske gierne, atthw willtt……… oc sie mig Erick Podebussck 3 oc Olloff Morreszen, mine kierre brørre, mange gode netter paa beges wore wegne etc. Aff Ko………..messe 4 dag 1565.

Otte… 5