Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Pernille Oxe (1565-03-09)

Korsør9. Marts 1565.
Pernille Oxe til Birgitte Bølle.
Hun udtaler sin Beklagelse over Kristoffers Sygdom; det er hende kært, at han ikke vil drage op saa hastigt; Toget skal iøvrigt være opgivet; en Del Ryttere er dragne fra Kongen af Sverige.

Min aller kereste Berett oc kere søster, jeg vill haffue deg saa gandske høgelig oc gerne bettackett ffor saa megett ære oc gott, som du meg alttid j saa mane maade giortt oc beuist haffuer, oc nu besynderlig ffor din gode skriffuelse oc hulde mening, som jeg dervdi fformercker, huilckett du skall alle mine dage ffinde meg gandske goduilig till att fforskylde oc ffortiene, med hues gott j min magtt kand vere, der du kand haffue ære oc gott aff, saa yderlig oc saa gerne som jeg kunde vere din egen søster, dett maa du vist ttro. Aller kereste Berett oc kere søster, fformercker jeg vdi din skriffuelse, att Krestoffer er endnu megett ilde till pas, huilckett gud ved, att meg gør ontt aff altt mitt hiertte, den almegtteste gud hand vere hans hielper oc beuare hanom ffra altt dett, som ontt er, oc vnde hanom nu vell att kome tiill sin helbred jgen. Oc er dett meg kertt, att jeg fformercker, hand jcke drager saa hastiigtt aff, som hand hade agtted seg, for dett vilde jcke ttientt ham, efftter di att hand er saa skrøuelig, oc som jeg fformercker, daa haffuer hand jcke bhoff att haste saa, ffor vi ffick nu bud j dese dage derffra, da men de, att dett er nu affslagett 1 , saa att de nu jngen sted skulde drage jgen saa s. 64 snartt ffor dette onde fføre, oc ffor de kunde jcke ffaa fforing, saa ttror jeg vist, att de kome nu jngen sted jnden pindsdag 1 . Oc giffuer jeg deg venlig till kende, att der er en hel hoff rytter dragen ffra kongen aff Suerg oc er komen till Skone till vor kong oc har begered leiide, att der som hans node jcke selff haffuer dem behoff, att de maa da spasere her ffri igenom landen, oc men de, att dett er vell iiij c som lader begere leide ffor seg oc vill drage ffra den suenske, gud almegttest see nodelig till vos oc aff vende denne store heffn oc vrede ffra vos, som vos nu offuer henger ffor sønden skyld, oc giffue vos ffred oc rolighed ffor sin kære søn skyld. M. a. k. Berett oc kere søster, jeg ved nu jntted synderligtt att skriue deg till paa dene tid, men der som jeg veste vdi nogen maade att gøre dett, du kunde haffue ære oc gott aff, da maa du vist fforlade deg dertill, att du skulde ffinde meg saa goduilig dertiill, som jeg kunde vere din egen søster, dett ttro ffor vist. Her med vill jeg haffue deg gud almegttest beffalendes med altt hues deg kertt er, hand spare oc beuare deg ffra altt dett, som ontt er, oc vnde vos, att vi maa ffindes helbred oc glad j guds ffrøgtt. Beder jeg deg gerne, att du vill siige Krestoffer oc dine jomffror mane gode natter paa mine vegne. Ex Korsør den ffredag ffor santte Greguri dag vdi anno mdlxv.

Pernele Oxe.

M. a. k. Berette 2 oc myn kere soster, ieg kand yk fol skryue dyg tyl, sa redt fast meg lenges efter dyg, oc sa vndt det gør meg, adt uy skal uere sa lenge fra huerander, deswer adt bade du oc ieg skal haue den orsag, s. 65 adt uy yk konde fyndes, som uy gerne uylle. Meg haues med guds hel[p], adt det maed nu snart blyue god, du maed uyst 1 , adt Krestoerfer sygdom oc dyn sorg har gyurd meg sa troelygh vndt af myd herte, som konde haue uered myne egen broder oc soster, sa sant helpe meg gud. Oc beder ieg dyg sa ganske gerne, m. a. k. Berete oc myn kere soster, adt du uylt syge Krestoer sa mange gude netter oc sa mogen ere oc tack for hans gude skryuels oc holle menyng, jeg dery formerker, adt myn sygdom gør ham sa vndt, gud uere gud foredt oc beuare ham fra alt det, som vndt er. Den almetygest gud befaller ieg dyg, m. a. k. Berette oc m. kere soster, oc hand beuare dyg uel fra alt det, som vndt er. Ieg skryuer dyg yngen gude netter pa Otes 2 uege, for hand er y Fyen.

P. O.

Udskrift: Erliig oc velbyrdig ffroe ffro Berett Krestoffer Gøs, min kere søster, gandske venlig till skreffuett 3 .