Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Jørgen Barnekow (1565-04-29)

Stege29. April 1565.
Jørgen Barnekov til Kristoffer Gøje.
Indbydelse til at følge hans Hustrus Lig til Kallundborg.

Mynn ganndtsche wennlig helssenn forsennt met wor herre. Kiere Chriistoffer, synnderlig guode wenn, nesth min wennlige tacksigelsse for alt got, oc will thett gierne forschylle. Kiierre Kristoffer, giffuer jeg tig sorgligen tilkennde, att gud almechtigste haffuer kallit mynn kierre høstrw fraa thenne forgenglig werdenn oc tiill thett euige s. 66 liiff 1 , gud almechtigste vnnde hennder enn glederlige opstandelsse, saa agter ieg mett gutz naades hielp att lade begraue hennders salige lig y mynn sognnekiercke wiid Kiellerup 2 . Ther for er min ganndtsche wennligen bønn och begiering tiill dig, atthw wiille well giørre och haue thenn vmag oc møde hennders sallige lig y Nested thenn onnsdag nesth eptter sønndagen miseericordia, som er thenn 9. dag maeij, oc siidenn framdielis giøre hennder thenn siste ere oc følge hennders salige liig tiill Kallingborg. Thett wiill jeg giernne mett dig igenn forschylle, i huis maade jeg kannd, oc altid giernne giøre, huis tig kiert er. Her met dig gud almechtigste beffallenndis. Ex Stege thenn 29. dag aprilis anno 1565.

Jørgenn Bernnekow.

Udskrift: Erlliige och welbiurdige mannd Christoffer Giøe tiill Awindsbierig, mynn synnderlige gode wen, gandtsche wenligen 3 .