Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Jesper Krafse (1565-05-28)

Vä28. Maj 1565.
Jesper Krafse til Birgitte Bølle.
Han har erfaret, at hun og Kristoffer opholder sig i København, og beder hende meddele ham, hvorledes de har det, og hvilke nye Tidender der er hos dem.

Myn ganske wenlyg helszen altiid fforszentt mett wor herre. Aller kiereste søster, bethacker ieg dig ganske giernne ffor alt møgett ere och gott, som du meg y mange s. 67 mode giortt och beuyst haffuer, huyckytt ieg ganske gierne wyll fforskylle mett althett gode, y myn mackt kand were. Aller kiereste søster, haffuer ieg nu icke y lang thyd kunde sportt, huor myn broder Crestoffer eller du haffuer werytt, ffør nu ieg ffyck Kiistenis skryffuelse och dery fformerker, att y ere y Kiøffuenhaffn. Ber ieg deg gierne, atthu wylt haffue den wmage och skryffue meg thiill, hur myn broder och deg lyder, och om myn broder blyffuer lenger hiemme. Ieg haffuer nu skreffuett Crestoffer och deg vj eller vij gange thiill, syden jeg ffyck eders skryffuelse, ieg hade throett, att hand hade werytt rogtt op thiill di ander rytter. Aller kiereste søster, her er yngen synderlyge thynder, ieg kand skryffue deg thiill, thett er nu stille her y denne egen, hur lenge thett wyll ware. Ber ieg deg gierne, atthu wylt haffue den wmage och skryffue meg thiill, hues thynder der er hos eder. Aller kiereste søster, wyll ieg nu och altiid haffue deg den alsometigeste gud beffalyndiis mett althett deg kiertt er, gud alsometigeste wnde meg att ffynde deg och myn kiere broder och alle wore gode wenner glade och helbrede. Giør well och syg dynne jomffruer mange gode nether po mynne wegne. Schreffwytt y We den 28. may 1565

Jesper Krauffze.

Udskrift: Erlyg och welbiirdiig ffro ffru Birrete Crestoffer Giøes, myn aller kiereste søster, ganske wenlygen thiillskreffuytt.