Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1565-06-26)

Varberg26. Juni 1565.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Han ligger i Varberg, men vil søge at komme op til Lejren til Søs; Stillingen ved Elfsborg; hun skal sende ham nogle Penge.

Kyerre Byrrytte, thenn ewyg herre gudt hann werre hoess theg och bewarre theg fraa alt wnndt. Gyffwenndes theg wennlygen tyll kyenndde, adt jeg jcke ennu er kommenn thyl haabenn, mann er herr paa Warbyerg hoess Hanss Holck 1 , dy thet er saare wffellytt 2 adt komme ther op, dy fynnderenn lade thennom see hwer dag ther ymellom, och hauffwer Hans raadt meg ther hartt fraa adt drauge tyll lantz ther op, och hauffwer hann flyedt meg eenn schuude, som jeg kann faa myne heste och myt tyngest paa. Ther(!) alder forste gudt wyll foge meg medt wynndenn, thaa achtter jeg meg nest gudt hyelp ther op, s. 71 och hauffwer jeg syuu wgesoes 1 her fraa slottet och ther op, och lygger worr haab ennu stylle wydt Elssborg, och erre dy swennske rochtz to myell ynn y Swerryg beder 2 , saa dy lygge jcke nu hynnandenn nermer, och slo wortt folck thennom fraa thenn forste broo, som dy hauffde leret thennom ymoedt thennom, och myste dy foedtfolck paa begge syder, som jeg schryeff theg tyll fraa Halmstedt 3 , doch myste dy swennske fleest paa dyrres syde, och haabes meg nest gudts hyelp, adt ther blyffwer well snaartt gott, och er ther nu trynnde elffwer och broer mellom wortt folck och dy swennske, saa dy lygger paa begge syder hwer wdy yt fast leer. Kyerre Byrrytte, ther som theg steddes yt wyst budt tyll meg, adttuu thaa wylle senndde meg nougenn penng, och staaret jcke well tyll, adt duu kant fly meg thennom tyll landtz, wdenn thuu kant sporre, adt wy rocker tyllbaage jgenn, och ther som saa scheer, och meg kann steddes budt hyem, thaa schalttuu faa mynn schryffwelsse. Och lyder alle worre herremendt well, hwylcket gudt werre louffwytt for. Kyerre Byrrytte, weedt jeg nu ynthet andet adt schryffwe theg tyll paa thenne tydt. Jeg wyll nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde oss snartt adt fynndes hyelbredt och gladtt for hans kyerre sonns Jesuu Chrysty naunff schyuldt. Schryeffwydtt paa Warrbyerryg tysdagenn nest effter sancty Hans dag datum mdlxv.

Crystoffer Gøye.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle ganntz wennlygenn tyll schryeffwytt.