Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1565-07-15)

Varberg15. Juli 1565.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Han ligger endnu i Varberg og kan ikke komme op til den danske Lejr; om Stillingen ved Elfsborg; hun skal meddele ham, hvilke nye Tidender der er, og udrette forskellige Ærender.

Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt jeg lygger ennu her y Waarbyerg, och kann jeg jcke kom tyll lantz op tyll lerett, och hauffwer jeg jcke heller hauffdt thenn burr, adt jeg kunde komme ther op, sydenn jeg hauffde faet schuder. Och lygger wort folck ennu y dyrres forste leer hart wydt Elssborg, som heder Guulberg engge 1 , och dy swenske lygger thennom paa ij myell ner, och hauffw dy jnggenn synnderlyg affbreg gyortt hynnandenn, och lyder alle worre herremenndt well. Och hauffwer jeg nu to gang schryeffwytt theg tyll forwdenn thette, och weedt jeg jcke, om thuu hauffwer faet mynn schryffwelsse. Kyerre Byrrytte, schryff meg tyll, hwadt for nyuu tyennder ther er y egenen, och schryff meg ocsaa tyll, om wy fyck forloff adt forre worr haffr wdt, och hwor kornnet och enggenn tyer seg ther y landett. Och thet alder forste meg steddes budt ther op jgenn, thaa schalttuu jdermeer faa mynn schryffwelsse. Och weedt jeg nu jnthet andet adt schryffwe theg tyll paa thenne tydt. Jeg wyll nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde oss adt fynndes snartt hyelbrett och gladt. Lader Hans Holck, Margrete 2 och Hertzwyg Bylde sy theg mangge gode netter. Schryeffwytt y Waarbyerg sonndagenn nest effter sancty Margrete dag datum mdlxv.

Crystoffer Gøye.

s. 73 Kyerre Byrrytte, schryff meg tyll, hwor myne heste artter seg, och om wort kornn er soldt. Och schryeff jeg theg tyll om nougenn penng, adt thuu wylt sennde meg nougenn, ner theg steddes yt wyst budt. Och laedt thennom se meg well tyll myne myonnder. Och glem jcke adt lade thenn wynn medt thet forste komme tyll gaardenn, ther lygger y Kyoffwenhaunff. Och hor theg om eenn bryugger och eenn ladegardt fogytt. Och schryff meg tyll, om wor smydt er ther ennu, och wyll jeg och alle wengne hørre meg om. Gudt werre altydt hoess theg och beware theg fraa alt wnndt.

Item schryff meg ocsaa tyll, om schouenn er well tydt tyll oldenn 1 , och steddes theg nougenn budt tyll Julandt, thaa schryff ther ouffwer 2 , adt dy schryffwer theg tyll, om schouenn er ther well tydt tyll oldenn, och om ther er godt kornn y aar, och om enggenn hauffwer werryt well groedt etc.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle gantz wennlygenn tyll schryeffwytt 3 .