Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1565-07-18)

Varberg18. Juli 1565.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Han ligger fremdeles i Varberg og kan ikke komme til den danske Lejr; han har tre Gange skrevet hende til uden at faa Svar; hun skal sende forskellige Ting.

Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt wortt folck lygger ennu stylle wydt Elssborg y dyrres forste leer, och dy swennske lygger hart s. 74 hoess thennom y yt fast leer, saa wortt folck kann jnthet komme tyll thennom. Och hauffwer jeg nu tre gange schryeffwyt theg tyll forwdenn thenne gang, och weedt jeg jcke, om thuu hauffwer faet thennom, adt thuu ther for nu medt thette budt wylt schryffwe meg tyll, hwor ther om er. Och beder jeg theg, adttu wylt sennde meg nouget sort engelst 1 tyll yt ouffwertog 2 , dy ther er tyll twynnde aff godt kledde, saa kant thuu sennde meg thet werste, och ther som thuu hauffwer nougenn aff dy sortte pasement, adttuu thaa sennder meg nougenn tyll adt bremme thennom medt, och senndt meg ocsaa eenn bog papyer, och schryeff meg nu tyll, hwor theg lyder, och hwor om altyngest er, som jeg tyllfornn hauffwer schryeffwytt theg tyll om. Kyerre Byrytte, weedt jeg nu jnthet sonnderlycht adt schryffwe theg tyll paa thenne tydt. Jeg wyll nu och altydt hauffwe theg thenn allsommechtygeste gudtt beffalenndes, hann wnnde oss snartt adt fynndes hyelbredt och gladt. Lader Hans Holck och Margrete syge theg mangge gode netter. Schryeffwytt paa Warbyerg onsdagenn nest for sancty Maryaa Madelene dag datum mdlxv.

Crystoffer Goye.

Kyerre Byrrytte, hauffwer thuu nougett syuu sylcke, adttuu thaa sennder meg saa mogytt, som jeg hauffwer behoff tyll thet ouffwertog. Gudt werre hoess theg etc.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle ganntz wennlygenn tyll schryeffwytt.