Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1565-08-20)

Halmstad20. August 1565.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Efterretninger fra Krigsskuepladsen; om en Gæld, der skal forrentes; hun skal sende ham forskellige Ting; to Foler skal føres fra Avnsbjerg til Gunderslev.

Kyerre Byrrytte, sydenn thette forste breff 1 war schryeffwenn, thaa rochte wy om mandagenn ther nest s. 77 effter 1 tyll Falckennbyerre och om tysdagenn hydt tyll Waarbyerg, och hauffwer wy slauet wort leer alle wengne her wdenn omkryng byugenn, och lygge wy medt wor faanne her y byugenn, och er offwerstenn hoess mynn herre. Hwadt beschedt hann kommer medt, kann jeg jcke ennu wyde, och hwor worres lelyghedt wyll begyffwe seg, schalttuu faa adt wyde medt thet alder forste. Kyerre Byrrytte, erret nu tyll sancty Myckels dag, adt jeg schall fornoge Holger rentten aff dy xvij c daler, adttuu therfor wylle werre fortenckt ther wdy, och lober renttenn lxxxv daler 2 . Och ther som thenn bøsse er kommenn fraa Onnss, adttuu thaa sennder meggenn medt thette budt, och om theg kommer eenn tyennstloes karll for, thenn thuu kunnde tencke oss kunde tyenne, adt thuu thaa thagerenn tyll theg, och adttuu sendder meg eenn allenn sort engelst saa lempelycht godt, thy jeg wyll ykunn hauffwytt tyll to socker, och thuu wylle lade gyorre meg yt par kneestoell 3 ouffwer myne egenn lester, och lygge dy y myt egyt kammer, och kann mann schylle thennom bag adt wydt hellenn, ther paa kanttuu kennde thennom, och kanttuu sendde meg thennom, ner theg steddes budt tyll meg jgenn, och sennder jeg theg yt maall tyll saamme stoell, och schryff meg tyll, om myn rust wognn er ferdyg ygenn. Kyerre Byrrytte, hauffwer jeg ij brunne foler staenndes for Antzberg, som stoedt y sommer y gress, adt thuu lader Nyels Lassenn medt thett forste drauu ouffwer tyll Antzberg och hentte thennom och forre thennom tyll Gunsderslo, och sy saa Ole, adt hann lader schoe thennom och setter thennom paa stallenn hoess dy ander och gyffwer thennom nock adt edde och ryder s. 78 thennom, och sy hannom, adt hann faar sagt 1 medt thennom y thet forste, saa hann forderffwer jcke mundenn paa thennom, och laedt hannom forst ryde thennom medt yt munnsterbydt och sydenn medt blode munstocker 2 , och kann dy fly Nyels Lassenn eenn tyll seg paa Antzberg, ther kann hyelppe hannom adt lede thenn ene och folle hannom tyll Gunsderslo med thenn, och schall dy jcke ryde thennom, och drauu jcke lengger medt thennom enn fyre myell om dagenn, och kant thuu strax schyunde hannom affstedtt, saa kann han nu tage dy breffwe ouffwer medt seg tyll Jesper. Kyerre Byrrytte, weedt jeg nu jnthet andet adt schryffwe theg tyll paa thenne tydt. Jeg wyll nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde meg adt fynnde theg snart hyelbredt och gladt och wnnde oss snartt eenn goedt ennde paa thenne kryeg, dy tydenn er meg mogyt lang. Schryeffwytt y Hallemstedt mandagenn nest for sancty Bartolomey dag datum mdlxv.

Crystoffer Gøye.

Kyerre Byrrytte, hauffwer jeg schryeffwytt Hans Schryffwer tyll, adt hann schall schryffwe theg tyll, hwor mangge guull kornn 3 wy hauffwer faet y aar aff hwert slauu, och om homelen er well groet etc.

Kyerre Byrrytte, ther som thuu faar nougenn andenn brugger her 4 lagardt fogyt, for enn gudt wyll jeg kommer syelffwer hyem, thaa wenn thennom fraa dy store kanner, dy ander hauffwer hauffd. Gudt werre altydt hoess theg etc.

s. 79 Kyerre Byrrytte, adttuu wylle sendde meg ennu j alle aff lyge slygt kledde, som thenn alle schall werre, som staar forst y breffwytt. Gudt beffaler jeg theg etc.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle ganntz wennlygenn tyll schryeffwytt.