Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1566-03-24)

København24. Marts 1566.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Da Kongen endnu er fraværende, har han ikke kunnet faa Besked, om han kan faa Forlov; om Fru Sidsel Billes Begravelse; Fru Ide Ulfstand vil komme til Sjælland med sine Sønner; hun skal besørge nogle Breve; om Salg af noget Korn; Krigsefterretninger; hun skal udføre forskellige Ærender.

Kyerre Byrrytte, gyffwenndes theg wennlygenn tyll kyennde, adt konglyg magyestadtz er jcke ennu kommenn hydt tyll byuugenn, och er hann paa Frerychborre och er forwennttyndes hydt nu paa torsdag forst kommenndes 2 , och kann therfor ennu jnggenn bescheedt schryffwe theg tyll, om jeg kann faa forlouff adt komme hyem heller jcke, thet alder forste hans konglyg magyestadtz kommer hyedt tyll byugen, thaa schalttuu faa mynn schryffwelsse, adt thuu schalt komme hyedt tyll meg, ther som jeg jcke kann komme hyem. Och kam dynn soster Madeleenn 3 s. 84 y aufftes hydt tyll byuugenn och wyll strax ouffwer tyll Schaanne, och kam Jesper och dynn søster och hydt y aufftes. Och bleff salyg Syssell Nyels Pasbyerg 1 lyg begrauffwenn her y byuugenn y dag och fyck eenn herlyg begrauwelsse, och gyck ther iiij heste for wongnenn, som lygyt stoedt y, och war dy alle fyre brunne, och war hestenn kledt medt sortt engelst hart adt neer tyll jordenn, och gyck ther peblynng, som bar xviij par store lyuuss for lyget, forwdenn dy ander peblynng, ther gyck for thennom. Kyerre Byrrytte, fyck jeg Yde Falckes schryffwelsse, adt Maannss och Falck er jcke ennu aff landytt 2 , och achter hunn seg her ouffwer tyll landyt nu moedt paaske 3 och wyll daa thage thennom her ouffwer medt seg. Och kann jeg jcke fuull schryffwe theg tyll, saa hartt syug som Jacop Høg 4 hauffwer werryt, doch er meg saudt, adt thet schall nu beders nouget medt hannom jgenn. Och sennder jeg theg yt breff, som jeg hauffwer schryeffwytt Jngger Oxe tyll, och sennde dynn soster meg budt y aufftenn, adt hunn er paa Korssoer 5 , saa hauffwer jeg schryeffwyt hynnde tyll, adttuu jcke ennu erst saa tyll passe, adttuu kant drauu nougenn stedt, saa kanttuu sennde breffwytt tyll Nyuukyoffwynng 6 , och laedt theg jnthet mercke, adttuu weest, adt hunn er ther. s. 85 Och hauffwer jeg schryeffwytt Matz yt breff tyll och yt, Lauu Wenstermanndt schall hauffwe, adt thuu sennder Matz thennom bode to. Och hauffwer Jesper saudt meg, adt hann hauffwer soldt eenn Hollennder all hans røg och maltt, lest røg, xxxvj td. medt strogmaall, for lvj daler, lest maltt, xxxxij td. medt strogmaall, for liij daler 1 , doch hauffwer hann jnggenn andenn daler adt gyffwe enn nyuu 2 , saa meenn Jesper, adt han schall beholde wortt medt, saa hauffwer hann schryeffwy[t] hans fogytt tyll paa Bastenes, adt hann schall forhorrer hus hannom och fly theg swar jgenn, adttuu therfor flyer hannom saamme breff, och schall thet leweres wdy Schelsoer, och wyll hann strax gyffwe rede betalynng. Er her nu jnthet nyuet, jeg kann schryffwe theg tyll, anndet enn ther sygys, adt thenn swenske schall hauffwe belaudt Baghuuess 3 , och hauffwer mann ennu jnthet hortt tyll hans schyff. Och sennder jeg theg thet froo, jeg schuulle kyoffwe, och sennder theg ocsaa nougett laawenndell froo och hwess andet, som thuu beffoelt, wy schuulle sennde theg. Glem jcke adt laadt gyorre meg thenn flaske, och sy Ole, adt hann seer meg well tyll myne heste. Saa wyll jeg nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde oss snart adt fynnder (!) hyelbredt och gladt. Lader Johann Wenstermanndt s. 86 syge theg och Margrete 1 mangge gode netter. Schryeffwytt y Kyoffwennhaunff mydfast sonndag datum mdlxvj.

Crystoffer Gøye.

Item sennder jeg theg och yt breff, Eryck hauffwer schryeffwytt Jngger 2 tyll, ther som thuu nu wylt sennde breffwenn tyll Korssoer heller Nyukyoffwyng, tha kant thu syelffwer rade therfor, och ther som ther kommer budt tyll Korssoer, thaa laedt forhorre, om mynn hwyde stoffwer er jcke kommen ther.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle gantz wennlygenn tyll schryeffwyt 3 .