Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1566-04-02)

København2. April 1566.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Om en Karl, der vil tjene for Foged; han haaber at kunne komme hjem til Søndag; Raadet skal forsamles 14 Dage efter Paaske; om Antagelsen af nogle Folk; om Indkøb af Persillerødder og Salg af noget gammelt Halm. — I en Efterskrift, skrevet den følgende Dag, meddeler han, at han har faaet Forlov og vil være hjemme paa Lørdag.

Kyerre Byrrytte, thenn alssommechtygeste gudt hann werre altydt hoess theg och beware theg fraa all thenn deell, ther wndt er. Som thuu schryffuer meg tyll, adt ther er kommenn eenn karll tyll gaardenn, som wylle tyenne meg for eenn fogytt, som (!) wyll jeg forhørre medt Burry, hwor hann hauffwer tyennt Nyels 4 , adttuu therfor lader hannom blyffwe paa gaardenn, tyll gudt wyll jeg s. 87 kommer hyem. Kyerre Byryte, som thuu ocsaa schryffwer meg tyll, adt ther som jeg jcke snartt kunde komme hyem, adttuu thaa wylle komme thydt tyll meg, saa achtter jeg nest gudts hyelp adt faa myn bescheedt y morgenn heller ouffwer morgen tyll wysse, saa jeg wyll werre hyemme wydt søndag tydt. Och drager Jesper och dynn søster y morgenn heller ouffwermorgenn tyll wysse aff byug. Och som thuu schryffwer meg tyll, adt jeg schuulle schryffwe theg tyll, om jeg kunde forfaare nouget nyutt, saa er her jnthet andet, enn jeg schryeff theg nu syest tyll, och schall alt radet forsamles her xiiij dage effter paaske 1 , och er meg louffwyt eenn schredder, eenn kock och eenn wong dreng, och schall jeg gyor myt beste, om jeg kann fly oss nougenn peersylly roder. Och som thuu syest schreyff meg tyll, om thuu motte selle nouget aff thenn gamell hallom, thaa mottuu selle thenn stack, ther staar nordens y hauffwenn, som her Peer fyck aff. Kyerre Byrrytte, weedt jeg nu jnthet andet adt schryffwe theg tyll paa thenne tydt. Jeg wyll nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnde oss snartt adt fynndes hyelbredt och glaadtt. Schryeffwytt y Kyøffwennhaunff tysdagenn nest for palmsønndag datum mdlxvj.

Crystoffer Gøye.

Kyerre Byrrytte, laedt thennom se meg well tyll myne heste.

Kyerre Byrrytte, sydenn jeg hauffde schryeffwyt thette breff y aufftes, thaa fyck jeg mynn bescheden y dag, adt jeg paa nougenn tyddt motte drage hyem, och wyll ther for nest gudts hyelp wyst werre hyeme nu paa løørdag først kommendes.

s. 88 Udskrift: Mynn kyerre høstruu Byrrytte Bølle ganntz wenlygenn tyllschryeffwytt 1 .