Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1566-07-19)

Lejren ved Skara19. Juli 1566.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Krigsefterretninger; hun skal skrive ham til, hvordan hun har det; hun skal undskylde ham for Klavs Daa, at han ikke skriver ham til.

Kyerre Byrrytte, thenn alssommechtygeste gudt hann werre altydt hoess theg och beware theg fraa all thenn deell, ther wnndt er, och hann wnnde oss snartt adt fynndes hyelbredt och gladt, som jeg jnggenn twyffwel hauffwer paa, adt nest gudt hyelp well scheer, och kann jeg jcke fuull schryffwe theg tyll, saa fast som meg lenges effter theg. Kyerre Byrrytt, gyffwendes theg wennlygenn tyll kyennde, adt wy er nu ynn dragenn wdy Swerryg, och hauffwer wy nu slauet wor leer wydt eenn kyoffstedt, som heder Schaare, och hauffwer bonnderenn 2 jcke ennu wylle ganget oss tyll haannde, och hauffwe wy therfor brent och slauet yhyell, hwor wy er frem draugenn, och lygge wy nu paa sex myell ner Hooll wegenn og Ty wegenn 3 , thenn alssommechtygeste gudt formyddels hanns kyerre sonn Jesum Chrystum hann wnnde oss eenn goedt ennde paa thenne lang warrenndes kryg. Och mottuu wyde, adt meg lyder well och oss alle sammenn, hwylcket thenn alssommechtygeste gudt werre louffwyt for, och hauffwe wy ennu tyll thes haffdt goedt wnnderholdynng, saa wy hauffwer jnggenn noedt haffdt, och hauffwe wy ennu jnthet sonnderlycht folck fornummet, mann hwess s. 89 folck ther er for haanndenn, dy rommer alt for oss henn moedt Hoell wegenn och Ty wegenn. Och hwort wor tog ennu wyder wyll begyffwe seg, weedt jeg jcke ennu nougenn encket 1 bescheedt adt kunde schryffwe theg tyll therom, doch schalttuu jdermeer faa mynn schryffwelsse medt thet forste budt, ther steddes neer jgenn, och er ther jcke kommet budt fraa oss, sydenn wy dro op, och kann ther jcke heller well komme budt fraa oss wdenn stoer lyfffaare, effter dy wy er saa langt jnn y landet. Kyerre Byrrytte, bedenndes theg gyernne, adttuu wylt schryffwe meg tyll, hwor theg lyder, och beder theg gyernne, adttuu jnggenn sorg heller gremmels tager theg tyll, thy jeg hauffwer jnggenn twyffwell paet, adt gudt hann er jo hoess oss, och thet schall gaa well tyll paa wor syde, thenn alssommechtygeste gudt hann wnnde oss adt sporre gode tyner tyll wor schyff. Och schryff meg ocsaa tyll, hwor lelyghedenn begyffwe seg medt thennom. Kyerre Byrrytte, gyor mynn wndschyuldyng for Claus Daa, for jeg jcke nu schryffwer hannom tyll, thy jeg fycket jcke adt wyde for eenn hall tyme, for enn buddet schuulle aff stedt, och kant thuu sy hannom, hwor wor lelyghedt begyffwer seg, och sy hannom, adt hans folck och heste scharr jnthet. Och schryff meg tyll, om thuu kamst wel hyem jgenn, och hwor thet gaar hyemme tyll, och om Jesper hauffwer fort 2 theg dy peng, och hwor mangge dy war, och om ther er solt nouget aff wort kornn och smor. Kyerre Byrrytte, jeg weedt nu jnthet andet adt schryffwe theg tyll paa thenne tydt, mann jeg wyll nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde oss adt fynndes snart hyelbreedt och gladt. Lader Frans Banner, Eryck s. 90 Pudbusch, Ole Morssenn och Eryck Hardennbyerre sy theg mangge gode netter Schryeffwytt y leryt wydt Schaar fredagenn nest for sancty Jacop dag datum mdlxvj.

Crystoffer Gøye.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle ganntz wennlygenn tyll schryeffwytt.