Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Mogens Gøye (1566-07-20)

Strassburg20. Juli 1566.
Mogens og Falk Gøje til Birgitte Bølle.
De kom til Strassburg den 7. Juli og har begyndt deres Studier.

Wor gandske ydmigelighenn, kierligh hellszenn forsenn med gud. Allerkieriste maader, betacker wii eder saa ganske ydmigeligenn och gierne for all ære och moderligh hulhed, y os stedtz och allethid giort och beuist haffuer, och sønderligh for eders store skenck, y erit os med, før wii komm wdenn landtz, huilckitt den retferdighe gud eder rundelige beløne, och wij y framtidenn ocsaa gierne med eder fortiene och forskylle wiill aff wor yderste macht och formue. Gud almectiste wnde os sinn aand och naade thiill, att wii saa kunde her forffremmis, att wii kunde bliffue saa willeligh 1 , thett wii y naagenn maade mote eller kunde tiene eder, som wij well plictigh ær, och wii aff all hiertens begieringh gierne wille. Allerkierriste moder, saa wed wii nu inthett, wii kand giøre eder andiitt thiill wilge, end att wii kann skriffue. eder itt or eller ij thiill, att y kand wide, huor thett er sigh begangenn med os paa regsenn, och huor os lider, de wii wed well, att thett skall were eder saa kiert somm en anden stor gaffue. Allerkierriste moder, saa lader wii eder kierligenn wide, att os lider well, gud skie loff och s. 91 euigh ære, och er well kommenn hid op thill Strasborrigh och kom hid denn 7. iulii, skade os inthett heller paa weien, gud ske loff, anditt end wii kunde icke soffue nock, och wii icke kom aff wor kleder xiiij dage thiilhobe, mens mad och winn fick wii nock offuer buorde, iegh tror dogh, att wij mote betale thett, de huer moltid kostit os iij 1 hart en daler, alletid en ort for manden. Allerkierriste moder, straxt epther wii komme hiid thiill byenn, ginge wii henn thiill Sturmium, som er den øffuerste y skolen 2 , och finge hannum kongens och hermendens breff, da suared hann, att hann icke kunde anamme os y kaast med sigh, de han haffde saa mange, mens hand hiulp os dogh hus en andenn lesemester wid naffnn doctor Michaell Peuterus, att wii kom thiill hanum, och skall wii iij huer wge giffue hanum 3 kroner, thett er om aaritt 208 daler, huilckenn er enn ganske stor sum penningh, mens wor skolemester wiill icke were der, hann wiill forhøre sigh om, huar hann for ringer penning kand fange wor kost. Och er wii kommen ind y lexer och sidder hort mit y skolenn, wii skall med guds hielp saa legge wind paa os, att wii inden 4 aard mod wiill komme offuerst y skolenn och saa komme hiemm thiill eder igienn, gud almectigh wnde os att finde ether [och] wor kiere fader glad och helbred y guds ere och frycht. Allerkieriste moder, haffuer wii nu slett inthet anditt att skriffue eder thiill paa denne tiid, mens siell och liff och all eders welffart wiill wii beffale y denn almectigh guds beskermelse, och forlader os, att wii skriffuer eder saa baade thiill y iett breff, de wii kunde icke tale wid kiøbmandenn, att hann wille tage saa mange breue med s. 92 sigh, derffor kunde wii och icke paa denne tiid skriffue wor kiere fader thiill, mens fra Franchffortt markind skall y fange wor skriffuelse straxt epther s. Michaelis dagh 1 , y huilcke, huad wii nu forsømpt haffuer, wii daa icke skall forgitte. Wille y well giøre och sige wor kiere fader och eders iomfruer mange godenater paa woris wegne. Lader wor skolemester sige eder och minn kiere fader mange godenater och stor tack for eders welgierningier, y hanum beuist haffuer. Ex Strassborrigh denn 20. iulii anno domini 1566.

Maagens Gyøde
ethers kiere sønner.
Falck Gyøde

Udskrift: Erliigh och welbiurdiigh frue fru Birgitte Christoffer Gøies thiill Gundersløffholm, wor allerkierriste moder, ganske ydmigeligenn thiillskriffuitt.