Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1566-08-12)

Baahus12. August 1566.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Efterretninger fra Lejren; om Pesten; om et Overfald af de svenske; kun skal sende ham forskellige Ting; Peder Gyldenstjerne og Pax er blevet saarede.

Kyerre Byrrytte, thenn alssommechtygeste gudt hann werre altydt hoess theg och holde theg altydt wdy hans nadelyg beschuttelsse och beschermelsse och wnnde oss snartt adtt fynndes hyelbredt och gladt. Kyerre Byrrytte, kann jeg aldryg fuull schryffwe theg tyll, saa rett fast som meg lengges effter theg, och hwor lang tydenn er meg. Och mottuu wyde, adt wy hauffwer slauet wort leer herr hartt wydt Baghuues och lygger doch y Swerryg 2 . Och schryeff jeg theg yt breff tyll, thenn tyedt s. 93 wy hauffde worres leer for Schaare 1 , thaa wylle offwerstenn och kommesaryenn haffdt budt neer tyll Kyoffwennhaunff, saa bleff passenn formeen 2 , adt ther jcke kunde komme budt neer, for nu wy er kommenn her op tyll Baghuuess, adt jeg for slyg aarsag schyuldt jcke kunde schryffwe theg tyll, hwor worres leyghedt (!) hauffwer begyffwytt seg. Och thenn tydt wy kom for Schaare, thaa hauffde thet doedt ther hartt aff befenggelsse 3 och all wengne wdy Swerryg, nu errytt kommen y wortt leer, och doer her ther nu ocsaa bode aff befenggelsse, blodtgang og brunnde 4 , saa ther er doedt moget godt folck bode danske och tyuske, doch er ther jnggenn doedt aff dy danske herremendt wdenn Maarttenn Krabbe, hwess syell gudt werre nadyg och wnnde eenn salyg och gleddelyg opstannddelsse och huusswale hans armme bedroffwede hustruu 5 . Och er Tommes Kruuse, Josep Muuss, Chrystenn Schram her Peer søns(!), Jorrenn Jennssenn y Schanne och her Jorrenn Luckes sonn och y gudt woldt och mangge herremendt wnder dy tyuske faner, hwylcke gudt wnnde alle eenn salyg och gleddelyg opstandeisse, och er alle worre wenner ennu welltyllpasse, hwylcket gudt werre louffwytt for. Och mottuu wyde, adt nu y torsdag och fredag 6 tha pluterest dy swennske alles worre danske dyrres wongne och tog wongnenn och hestenn alsamenn bort wdenn nougenn faa heste, dy fyck somme jgenn, och fyck jeg jcke meer aff myne sex enn eenn jgenn, och bleff alt myt tyngest ther, saa jeg beholt jcke s. 94 meer, enn jeg hauffde paa lyffwytt, som jeg ree y marckenn om dauenn. Myth schrynn, myt telt, mynn seng, mynn kledder och thes lygest myne lyndkledder och all mynn prowyantt och myne wrtter, och alt hwess jeg hauffde medt meg, bleff ther alsammenn och myt søll. Och erret nougen aff dy danske, ther hauffwer faet schade for meer enn tusenn daler, och hauffwer dy tuuske ochsaa faet stoer schaade, doch jcke ner som wy danske. Doch hauffwer jeg ennu jnggenn nøø hauffdtt, hwylcket gudt werre louffwytt for, dy jeg gaar stundem tyll myne wenner, saa jeg bekommer enn daglyge fode. Kyerre Byrrytte, adttuu therfor wylle fly meg ij schyortter, och er meg gyffwenn iij sydenn, saa jeg wyll sydenn well behyelppe meg henn, och thuu wylle fly meg eenn felt seng ferdyg jgenn, om jeg hauffdenn behoff, och thes lygeste kledder tyll eenn seng jgenn, och thuu wylle bestylle meg meg(!) ij foer flasker jgenn, iij flasker y hwert foer och eenn ryng oenn paa schruenn och hwer flaske jcke storre enn tyll to potter, och thuu wylle lade gyorre thennom, hwor theg syelffwer synnes, adt dy kunde blyffwe smuckest, och lade gyorre thennom slette jnnenn y och huuess 1 tyll thennom och laess for. Och schuulle jeg ocsaa hauffwe nougenn prowyant jgenn, ther som togget schuulle warre lengger, och thes lygest nougenn haffr, och weedt jeg jcke enu adt schryffwe theg tyll, hwort thuu schuulle sennde megget. Och schalttuu lade gyorre meg eenn seck tyll mynn seng och eenn tyll mynn felt seng och eenn heller to tyll myne kledde, och nougenn korre, dy jeg beholt slet jnthet aff myth tyngest, och troer jeg jcke, adt wy kann drauu nougenn stettdt, for enn wy kann komme neer och ruste oss paa thet nyuu jgenn. Och hauffwer thenn swenske jcke ennu laedt seg se medt mo s. 95 gytt folck, for ygaar loedt hann seg se medt iiij faner ryutter, och dy war mogyt stercke, och v fenlynn knechtte. Kyerre Byrrytte, kann jeg nu jnthet meer schryffwe theg tyll paa thenne tydt for tydenn kortzheedtz schyuldt, dy jeg wyste [jcke], adt thette budtt schuulle neer for eenn tyme tyllfornn, och thet forste budtt, meg steddes jgenn, thaa schalttuu jdermeer faa mynn schryffwelsse jgenn. Och beder theg gyernne, adt thuu jnggenn sorg heller gremmelsse tager theg tyll, thenn alssommechtygeste gudtt schall gyorre altyngest godt. Och schryff meg tyll medt thet forste budt, theg steddes, hwor theg lyder, och hwor thet gaar hyemme tyll, och tort thuu jnggenn peng sennde meg, for thuu faar ydermeer mynn [schryff]welsse. Kyerre Byrrytte, saa wyll jeg nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnde oss snart adt fynndes hyelbredtt och gladt, som meg forhaabys nest gudt hyelp well scheer, och wnnde oss eenn goedt ennde paa thenne langwarendes kryeg formyddelst hann kyerre sonn och thenn werdyge hellyg aanndt. Sy Claus Daa och dynn søster Kystenn mangge gode netter paa myne wengne och gyor mynn wndschyuldyng for thennom, for jeg jcke schryeff thennom tyll, dy tydenn wylle jcke saa begyffwe seg for meg. Schryeffwytt paa Baghuuess mandagenn nest efter sancty Laurs dag datum mdlxvj.

Crystoffer Gøye.

Kyerre Byrrytte, schalttuu heller jnthet aff myt gyortt sull 1 sennde meg, mann laedt swarre meg ij heller tre treetstaabe 2 .

Kyerre Byrrytte, mottuu wyde, adt Peer Gyuldennstyernn s. 96 er schutt ygennem benet och Pax 1 ygyennem armmenn, doch blyffwer thennom jnthet adt schade tyll dyrres hyelbredt, och thenn største affbrug thenn swenske hauffwer gyortt oss, ther hauffwer hann gyortt y schouenn medt schutter, och hauffwer hann jcke ennu tyll [des] wylt tyll slettenn tyll oss. Gudt werre altydt hoess theg.

Kyerre Byrrytte, beder jeg theg gyernne, adttuu wylt lade gyorre meg slychtet schrynn som thet lylle, jeg hauffde nu medt meg, oc lade beslaet lige saadant och eenn laas paa leddyckenn och lade gyorret medt yt jernn, saa mann kann hauffwe eenn henglaas forret. Gudt werre hoess theg.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle gantz wennlygenn tyll schryeffwytt 2 .