Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1566-08-20)

Elfsborg20. August 1566.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Om forskellige Ting, hun skal sende ham; hun skal meddele ham, hvorledes det staar til paa hans Gaarde.

Kyerre Byrrytthe, thenn alssommechtygeste gudt hann holde altydt synn nadelyg haanndt ouffwer theg och beware theg fraa alt, theg kann schaade bode tyll lyff och syell. Ther som thuu kunnde hauffwe senndt meg eenn seng met hannom 1 , thaa hauffde jeg thenn well behoff, och thet thelt, hwess thuu kant jcke fly megget medt hannom, thaa mottuu senndet tyll Lauuholm, som jeg hauffwer schryeffwytt theg tyll, och torstuu jnggenn peng wydt adt sennde meg, och jcke heller haffr, och hauffwer jeg schryeffwytt theg bescheedt tyl y thet andet breff, och torstuu jnggen røstwognn wydt adt lade gyorre. Kyerre Byrrytte, schryff meg nu tyll, hwadt for gode tyennder ther er y Seylandt 2 , och hwor thet gaar hyemme tyll, och om kornnet er groedt well y aar, och hwor lelyghedenn begyffwer seg medt altyngest, och hwor theg och dynn søster lyder, och hwor thet begyffwer seg medt worre schyff, och om ther er nougenn oldenn y landet, och hwadt ther er for gode tyennder y Julanndt 3 , och hwor ther gaar hyemme tyll, och hwor thet gaar tyll y s. 100 Lalanndt 1 , om thenn grauuff hauffwer forwundet thenn lucht jgenn. Och ther som thuu kant faa budt hyedt medt Jacop, thaa mottuu sennde meg eenn td. brødt iij heller iiij och theslygest oll, och hwess thuu kant jcke faet hydt medt hannom, thaa befrochtter jeg meg, adt wy fortoffwe jcke her lengger, och weedt jeg jcke heller ennu adt schryffwe thet(!) tyll, hwort wy drauer. Thuu schalt medt thet forste faa mynn schryffwelsse jgenn, hwo[r] worres lelyghedt wyder wyll begyffwe seg 2 . Kyerre Byrrytte, jeg wyll nu och altydt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde oss snart adt fynndes hyelbredt och gladt, hwylcket jeg jnggenn twyffwell hauffwer paa, adt well snart scheer nest gudt hyelp. Gyor well och sy dynn søster mangge gode netter paa myne wengne. Schryeffwytt paa Elssborryg tysdagenn nest for sancty Bartolomey dag datum mdlxvj.

Crystoffer Gøye.

Kyerre Byrrytte, hauffde jeg gyernne eenn lydenn foret luu adt hauffwe wnder mynn hatt. Schryff meg tyll, om thuu kamst well hyem, syest thuu droest fraa meg. Gudt werre altydt hoess theg etc. Senndt meg myne knuttet socker.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle ganntz wennlygenn tyll schryeffwytt.