Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Movrids Eriksøn (1566-10-18)

Radsted18. Oktober 1566.
Movrids Eriksøn til Kristoffer Gøje.
Om et Brev til Fru Kirsten; om en Husleje; om noget Rostockerøl; om at sende Korn til Stæderne; han sender et Register paa det Gods, der blev skiftet paa Nykøbing; om noget Salt til Fru Kirsten; en Bonde, der er født paa Oreby, men bor i Aalholm Len, vil gerne købe sig fri.

Kiere Krystoffer, kom edhers breff hydh thyll mygh, dha vor ieg 2 yke thyl stede, iegh vor myth erynde po s. 104 Møen, och lyder edhers breff, adh iegh skvle skryffve ffrv Kysten thyl om thett breff y Københaffn, hvn skvle aname, y rame thett vel thyl hobe, nar y saffvys 1 . Om hvssleyn ther haffver ieg retthetth mig effter de ordh, som bodhe ffrv Kysten och ffrv Beretthe 2 sagde thyl mig po Thersløsse 3 boregordh, ther dhy gynge bodhe der och snakedh mett meg om same hvssley, dha thror ieg, adh dhem dragiss vell tyl mynne, nar y syge dem thett. Item y skryffve, om ieg kvnne ffly edher j lest rostokz øl, ther gotth vore, ffra Rostok, so kvnne y vel ffo thett, dha vyl ieg sende en aff eders egne bønder offver effter thett och skryffve mett ham, ffor hand vyl. theroffver, so blyffver øllidh vforplompedh 4 , om y vyle so haffvidh, dha kan y skryffve mig thyl mett thette bvdh, och vijl tde. koste der ij daler, som myg er ffor sagth. Item y skryffve om edhers korn, om ieg thrøster, adh y skvlle sendhe edhers korn vdh thyl stedernne 5 , dha vedh ieg yke, hvad thett geler y steernne, ther som y vylle lade eders egen skvde løffve derhen mett so megeth, som hvn kan fføre, och edhers egedh bvdh mett, da kvnne thett vel ske, ad han kvnne fforsye, hvess ther vore ad selle hieme ygen, so kvnne thett ske, der kvnne den kobmandh kome so y handel mett edhers bvd. Item sender ieg edher etth regyster po hvess godz, som bleff skyfft po Nykøbing 6 . Item och skal Berttel kok fføle same skvde och gvdz hen, och ieg kan yngen s. 105 skvde ffb, ffør nv de kome hiem ffra ffyskery. Item der ffaler frv Kysten x td. salt tyl, thett vyl iegh sende mett skvden, men thett kan so skee, adh hvn thøre heler vylle hentedh herffra, om y vylle 1 hende thyl derom, so thore mand yntedh koste ffratten po thett anden stedh, adh ieg kvnne ffo thett y tyde ad vyde, om ieg lode skyffve detth andetth godz.

Item der som y vylle lade køffve nogedh fra Lybyke enten hamp eler leretth eler hvmle ele lønbor salt, da kvnne y ike ber gøre, om y vyle haffve nogedh korn ad senne, en da lade køffve ygen, hvad y vylle haffve mett edhers egen skvde.

Item mo y vyde, adh ieg har opspvrtt en bonde, som er her ffød po eders godz y Lolyn och bor po Olieholms leen, och har ieg lat sette delle po hanem, so har han hafft bvdh hoss mig och vylle gierne køffve sig kvytth ffor penge, ad y vyle skriffve mig tyl, om y vylle thage penge ffor hanem, eller hvad y ere tyl synds thery, hvyke lvnnde y vyle, mand skal hanle mett hanem, ad ieg kvne ffo bvd mett thett første.

Hermett edher gvd almegtyste beffalyndes. Ex Rastede 2 ffridagen, som stj Luse dag poffald mdlxvj.

Maffrytz Erykszendh.

Udskrift: Erlyg, velbyrdyg mand Krystoffer Giøe thyl Gvndersløff holm ydhmygelygen sendhes thette breff tyl egen han.