Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Oluf Mouritsen Krognos (1566-12-12)

Bregentved12. December 1566.
Oluf Movridsøn til Kristoffer Gøje.
Han udbeder sig hans Besøg; han beder om en Kopi af den Dom, som han lovede ham, og sender et Bud, som kan udskrive den; han beder om Følgebrevet til de to Bønder.

Mynn ganntz wennllig hellszenn nu och alltid forsenntt mett wor herre. Kierre morbroder och kierre Christopher, ieg tacker tig ganntz wennlligenn och giernne for alltt gott, som du mig alltid giortt och bewist haffuer, huilckett ieg alltid gantz godewilligenn och giernne hosz tig forskylde wiill, mett hues gode vdj mynn ringe macht kannd were. Kiere Christopher, giiffuer ieg tig ganntz wennligen till kennde, att ieg nu ij dage forleden siden finge ieg (!) dynn schriiffuellsze och mett same bud sende tig dynn støffre tillbage igenn, och inthett ieg schreff tig tillbage igenn, fordj ieg wiiste well, attw icke war hiemme, menn ieg haffde icke troett tig till, attw schullde haffue tagitt tig nogenn ondskyllding for, attw icke kunde komme hid, som dw mig loffuitt haffuer. Kierre Christopher, saa beder ieg tig end nu gantz gierne, attw willde wellgiøre och kome hid till mig, førind dw drogst aff landitt, som ieg forlader mig till, om thett er tig mugligt. Kierre Christopher, som tig och well fortencker om then cupia aff thenn dom, som dw loffuitt att willde lade vdschriffue for migh, saa haffuer ieg nu senndt Matz till tig, att ther som nogenn aff dine icke haffuer tidt att vdschryffue then, for dw nu haster saa aff landitt, tha skall hannd vdschriffue same cupi, om du wiltt onde mig thenn. Kierre Christopher, dw willtt nu giøre, som mynn gode tro er till tig, och nu wiist kome hid till mig, som dw loffuit haffuer. Vdj hues made ieg kand wiide att giøre, ther tig kiertt och till thiennist kand were, skalltw thertill altid finde s. 107 mig gantz godewilligen. Hermett tig gud allmectigeste beffalindis. Datum Brendtued then 12. december anno 66.

Olluff Movriitzenn.

Kiere Chriistoffer 1 , waareth diigh mueligth, daa baad iegh diigh giernne, atth du wiillde haffue denn wmaage och kome tiill migh, du schalth were migh saa reth well komenn som wdj nogenns hues, y huer att iegh kannd fare meth diigh. Der som du jo icke wiillth nu paa denne tiid kome, beder iegh diigh giernne, ath du wiillth byde migh tiill, huer snaarth atth du ackther diigh hid tiill lanndith wdjgen. Och beder iegh diigh giernne, att du wilth nu sennde migh føllebreffueth tiill dij to bønnder. Wiill iegh siidenn ingenn modstaannd giøre diigh, naaer Peder Oxe wiill talle om denn dom 2 . Wiillth du wnnde migh nu enn kopi aff same dom, elder naaer du komer wdj landit, sether iegh deth wdj dinn egenn willi. Iegh wiill laade diigh see detth breff, iegh hafwer wdj same saagh, maaer(!) gud wiill, att wij finndis wdj Kiøbennhafn. Nu denn almectigeste gud beffaler iegh digh altiid, hannd wnnde migh atth finnde diigh helbred och glad. Datum med hast.

Oluff Moriiszenn
m. e. h.

Udskrift: Erlliig, welbørdiig mand Christopher Gøye tiill Gwnndersleffhollm, myn kierre morbroder, ganntz wenligen 3 .