Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Frederik 2. (1567-01-23)

København23. Januar 1567.
Frederik II. til Kristoffer Gøje.
Indbydelse til Erik Podebusks og Sidsel Oxes Bryllup.

Frederich thennd andenn med guds naade Danmarckis, Norigis, Wenndis och Gotthis konning etc.

Wor gunst tillfornn. Wiidt, att wij achte wthj the hellige trefoldigheds naffn fastelagens søndag [før]st kommendis 1 her paa wortt slott Kiøpnehaffnn [att giøre] oss elskelige Erich Podebuskis, wor mand och [tiener]s brøllup med oss elskelige jomfru [Sit]zle Oxe. Thij bede wij thig och begiere, att [thu] paa forskreffne tiidt med thiin hustru och hinndis jomfruer wiltt retthe thig effther att were her tilstede och tha giøre ether glade medt flere wore kiere tro wndersotthe, som wij och samme tiidtt hiidtt till oss forschreffuitt haffuer. Thermed skeer oss synnderligen till wilge. Schreffuitt [paa] wortt slott Kiøpnehaffn thennd xxiij dagh [januar]ij aar etc. mdlxvij. Vnder wort signett.

Udskrift: Oss elskelige erli[g och welbyrdig mand Chri stoffer Gøye] till Aunsbierch …… 2