Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Folmer Axelsen Rosenkrantz (1567-12-30)

Ry30. December 1567.
Folmer Rosenkrans til Kristoffer Gøje.
Ifølge et Kongebrev, hvoraf oversendes Kopi, skal Kristoffer straks begive sig til København.

Wenligh helsenn nu och altidt forsent mett w[or herre. Kiere] Christoffer Gøie, synderlige guode wenn, nes[t …..] tacksigilse giffuer iegh ether wenligen till kende, att ieg [i] dagh, som er thend 5. dagh effther jule dagh 2 , finge her vdy Rye kon. matts. wor nadigste herris strenge breff och befaling, att iegh strax, dagh och nat wspart, skulle forschriffue alle aff adelenn, herremend, som fri och frelse kyndis offuer alt Arhus sticht 3 , att dy strax, jligenn, dag och natt wspart, skulle begiiffue dennom vdy egen person till Kiøbendhaffn mett dieris suenne, heste och harnske och rette dennom effther att folge hanns kon. matts. vdy Suerighe, effter som y vdy thende mett folgendis copie widre kunde forfare aff kon. matts. breff hans n, wilge, huad stuor macht paa liggendis er 4 . Ty beder ieg eter paa hogbemelte kon. matts. wegne. atty wille wisseligen were vdy Kiøbendhaffn vdy egen person, som forschreffne copie widre forklarer s. 122 och jndeholder, ther mett skeder kon. matts. wilge. Iegh for myn person giør altidt gierne, huis ether kiert er. Her mett eter gud befalendis. Datum Rye 30. decembris anno 1567.

Folmer Rosenkranz.

Udskrift: Erlige och welburdige mand Christoffer Gøie till Aunsbiergh, myn besonderlige guode wenn, ganske wenligen till schreffuit 1 .