Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Christoffer Gøye (1569-06-12)

København12. Juni 1569.
Kristoffer Gøje til Birgitte Bølle.
Om noget Salt; han liaaber snart at kunne komme hjem; Flaaden skal løbe ud med det første.

Kyerre Byrrytte, gudt werre altydt hoes theg och beware theg fraa all thenn deell, ther wnndt er. Som thuu schryffwer meg tyli om thenn td. lonborre salt och nouget bay salt, jeg schuulle sennde tyil gaardenn medt thenn wongnn, thuu senndde tyil meg, saa sennder jeg theg j td. lonnborre salt og j td. bay salt, och hauffwer jeg bestyldt nouget meer salt y Kyoge, som wy wyll bekomme, thet forste jeg kommer hyem, och erret mogytt dyuertt. Och kam konglyg magyestadtz hydt tyli byuugenn ygaar 2 , och wyll jeg gyorre myth beste, adt jeg kann bestylle myne errynnde medt thet forste, och wyll komme s. 154 hyem, thet forste meg muglycht er. Thet andet tyngest, thuu schryffwer om, wyll jeg kyøffwe och taget medt meg syelífwer. Och kann jeg jnthet nyuet forfaarre, adt jeg kann schryffwe theg tyil, andet enn schyffwenn syes adt schall wdt medt thet forste 1 . Saa wyll jeg her medt hauffwe theg thenn alssommechtygeste gudt beffalenndes, hann wnnde meg snart adt fynnde theg hyelbredt och gladt. Schryeffwytt y Kyoffwennhaunff thenn 12. juny datum mdlxix.

Crystoffer Gøye.

Udskrift: Mynn kyerre hustruu Byrrytte Bølle gantz wennlygenn tyll schryeffwytt 2 .