Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Skriver FRA: Christoffer Gøye (1569-09-15)

København15. September 1569.
Kristoffer Gøje til Jens Skriver.
Om en Brygger, han har taget i sin Tjeneste; om nogle Hundehvalpe; om Høsten; han skal indkræve nogle Penge; om Salg af Korn og Malt; om Fiskeriet o. desl.

Viide maa du, lens, att ther er enn wng karll y Halsted closter 1 ,som er en brøger, som haffuer sagd mig tieniste, att hand will komme till nu till sancte Mihils dag, atthu derfor hører dig saa hiemilig om, atthu kant kome y talle mett hanum, heller och atthu lader Rasmus Hanssen høre szig, om hand kand kome y talle mett hanum, att nor hand drager der fraa, att hand daa will kome der till gaarden till dig och førtøuffue der, till hand fanger myn schriffuilsze, szaa skall hand straxt effther sancte Michils dag fange myn schriffuilsze, huor hand skall kome till migh. Och schriff mig till, [huor] mange hualpe den møndszom fick, och huor mange du haffuer lagd till aff denum, och huor løde dy ere, och schriff s. 161 mig och till, om hiøø och korn er y husze, och huor mange guolle korn 1 du haffuer fangit aff huert slags, och atthu nu kreffuer Peer Ottszen dy pendinge for den lest malt, atthu kand bekome denum mett thett første, och szig hanum, att jeg haffuer schreffuit dig, atthu skalt inndt kreffue, huis pendinge mig tillstaar, och fiij mig denum mett thett første, dy jeg haffuer denum behoff, och disligeste atthu och sziger Matz Grambo, att hand retther szig effther och flier mig dett hall hundride daler till sancte Mihils dag och tag denum szaa och beholt denum huos dig, till du fanger myn schriffuelsze derom, atthu szaa szender mig bode dy och dy andre, och schriff migh och till, om du haffuer sold nogiit korn, sziden du sist schreff mig till, och om den Flensborger haffuer werit der om thett malt, och schriff mig och till, huor lengj thett er, sziden bundgarnit kom wudt, och huor møgitt du haffuer fangit der y sziden. Och attu nu retther dig efftther, y huis du haffuer behouff till bondgarnen, atthu kand faae denum bode ferdig y winther, att du kand faae denum wud paa foraaridt, att thett icke skall gaae till mett denum, som dett gick y aar, och attu alle wegne hør dig om en skipper (?) till skuden till Norge fiskind, och will jeg och alle wegne høre mig om en, och attu nu retther dig efftther, huis du haffuer behoff till gaards behoff till slactery, och ther som der er olden paa skouffuen, atthu daa tager gode suin der till och haffue guud tilsziøn, att mig skieer skiell der aff, och attu nu taller den weffuer till for Byryttis lerit, saa wiet som du kantt giøre mett rette, och tag der ingen forszømilsze for, och skaltu du (!>) jntthett wenne dy hunde till anditt end till haffre-mang, och haffue nu guod tilsziøn, att thett gaaer ligielig till mett thaeringen der paa gaardenn, och s. 162 ram nu mit gaffnn y alle made, som jeg trouffuer dig tiill. Her mett dig gud beffalindis. Ex Kiøbinghaffn den 15. dagh septembrij aar etc. 1569.

Chriistoffer Gøye.

Udskrift: Tiill mynn thienner Jenns Schriiffuer, fogiit paa Orbyegaard, komindis dette breff 1 .