Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Axel Urne (1570-01-13)

Søgaard13. Januar 1570.
Axel Urne til Birgitte Bølle.
Indbydelse til hans Søns Daab.

Minn ganntsche wennlig helsenn altiidt forsennt medt wor herre. Kierre frue Berritj, besønnderligenn gode wenn, jeg betacker etther ganntsche giernne for alt got, huilchiitt i alletiidt schall fiinnde mig godtuilligenn till at forschiulde medt huisz got i minn magt kanndt werre, som ieg thiisz pliigtiig er. Jeg giffuuer etther oc wennligenn til kiennde, at ieg agter wdii thee hellige treefoldiighetz naffnn thendt første sønndag i faste, sønndagenn jnuocauit, som er thenndt xij februarij først kommendis, at lade christne min wnnge sønn i min sognne kirche Søby kiirche. Ther for er min ganntze wennlige bønn till etther, attj wille wmage etther diidt samme tiidt oc hielpe samme min sønn till sinn christenndom oc wmage etther till s. 165 Søegaardt 1 , ther giørrinndis etther gladt medt oss oc flere wore godewenner, wii samme tiidt diidt foruenntinndis er. Huore ieg thet wdj sliig eller anndre større maade kanndt thett hoss etther forschiulde, schulle i altiidt finnde mig godtuillighen. Giørrinndis her wdinndenn, som ieg mig wiszeligenn tillforseer, oc will her medt haffue etther gudt allermegtigste euinndeligenn beffallinndis. Schreffuiitt paa Søgaardt thenndt xiijo januarij aar mdlxx.

Axiill Vrnne.

Udskrift: Erliig oc welbiurdiige frue frue Berrite Christoffer Gøes, sinn sønnderligen gode wenn, ganntze wennligenn.