Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Bjørn Andersen Bjørn (1570-03-25)

København25. Marts 1570.
Bjørn Andersøn til Kristoffer Gøje.
Opfordring til ifølge kongelig Befaling at møde i Ringsted den 30. Maj med de Svende og Heste, han er takseret for.

Min gantzs wenlig helsen met stoer tacksiigelse for megit ærre och got nu och altid forsend met wor herre. Kiere Christopher Gøie, synderlig guode wenn, giffuer ieg theg gantz wenligen ath wiide, ath ieg haffuer fangit kon. mait. min ailernaadigste herris schriffuelse, ther hoes hans kon. mait. obne breff, huor aff ieg sender theg her indlugt en copie, thu widere haffuer leylligheden at forfare.

s. 167 Och efftherthij hans kon. mait. haffuer befalit mig vuerdig ath were ther hoes tilstede same dag, er till theg min gantzs wenlig bøn, ath thu wilt wel giøre och were tilstede wdj Ringstedt thenn xxx dag maij, som er thend tiisdag nest epther stj. Vrbanj dag, och om morgen møde paa musterplatzenn met thine suendne och heste, effther som thu aff thit arffuegoitzs er taxerit fore, som er vj heste 1 . Kiere Christopher, huad ieg for min person nogit kand giøre, thu kand werre thient met, skall thu altid finde mig gantzs goeduillig, och will haffue theg gud thend almechtigste euindeligen befalit. Ex Kiøpnehaffnn slot anno mdlxx paaske affthenn.

Biørnn Andersen.

Udskrift: Erlig och welbyrdig mannd Christopher Gøye till Gunndersleffholm, sin synderlig guode wen, gantz wenligen tilschriffuet 2 .