Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Mogens Gøye (1570-05-28)

Ring Kloster28. Maj 1570.
Mogens og Falk Gøje til Birgitte Bølle.
De takker for de Ringe, hun har foræret dem.

Wor gandske ydmigelig, kierlig helsenn nu och alletid forsendtt. Allerkieriste maader, wij betacker ether saa gandske wenligen och gierne for all moderlig hulhed, y os alletid beuist haffuer, och sønderlig for denn store ære, y os nu beuiste, och for ethers ringe, y begaffuitt os med, huilckitt denn gaade gud ether rigelig skall beløne, och wij will findis for ethers willige sønner, saa lenge wij leffuer. Gud wnde ether att wederfaris saa megitt gaatt, som wij ether derfor aff hiertitt will ønske. Saa lenge wij drager dennum, da skall thett gange ether well, baade y wor frauerelse 3 och sidenn alletid, de wij med herrens hielp acter alletid att bere dennum ether thijll ære. Allerkieriste maader, haffuer wij nu inthett andett att skriffue ether thill paa denne thid, .bedindis ether ydmigelig, y will icke fortencke os nu, for wij skriffuer saa ilde och saa kortt. Ethers moderlig welgierning wdkreffuitt saadann tieniste aff os. Gud beuare s. 173 ether alletid och forlie 1 ether med languaring sundhed och sende os welmodig thillhobe igienn. Siger wor fader, ether jomfruer och Jacob Høg mange godenatter paa woris wegne. Wor skolemester 2 lader helsne ether med mange godenetter. Aff Ringkloster med hast denn 28. maij anno domini 1570.

Eders allerkieriste sønner
Maagens Giøde.
Falck Giøde

Udskrift: Erligh och welbiurdig fru frw Birgitte Christoffer Gøies thill Gundersløffholm, wor allerkieriste maader, gandske ydmigeligenn thillskriffuitt.