Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Otte Thygesen Brahe (1570-08-10)

Helsingborg10. August 1570.
Otte Brahe til Birgitte Bølle.
Indbydelse til hans Datters Bryllup.

Wennlig, kierlig helsenn [nu och altidt for]sendt mett wor herre. Kiere frue Berithe och kiere søster, nest mynn wenlig tacksygelse for alt gott etc., giffuer ieg ether wennligenn tilkende, att ieg achther wdj thi hellige trefoldighedz naffnn att gøre mynn dotther Margrethe Bradis brølup her paa Helsennborre 3 mett erlig och welbyrdig mand Christenn Skell till Hegnet thenn andenn sønndag nest epther stj. Mihels dag, som er thenn viij octobris først komindes. Therfore er mynn wenlige bøn till ether, attj ville vell gøre och komme hid till mig paa samme thid och gøre ether glad mett mig och flere wore wenner, s. 174 som ieg hobis nest gudz hielp her tha forsamblindis worder, och y wille vell gøre och haffue thenn vmage och k[om]me till mig om fredagenn tilforne [wdj] Raas 1 och om løffuerdagenn følge my[n] dotther hid till Helsenborre. Thett will ieg alt[idt] gierne wdj lige och andre maade igienn forskylle, huor y mig tilsigendis worder. Och will her mett haffue ether gudt almegtigeste befallindis. Schriffuett paa Helsenborre s. Laurentij dag aar 1570.

Otte Brade.

Udskrift: Erlig oc velbyrdig frw Berrette Christoffer Giøis, min kiere søster, gandske wenligen 2 .