Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Gøye FRA: Mogens Gøye (1570-09-01)

Tübingen1. September 1570.
Mogens og Falk Gøje til Kristoffer Gøje.
De er komne til Tübingen; meddeler ham politiske Begivenheder fra Tyskland og andre Lande.

Wor gandske ydmigeligh, sønligh, kierligh helszenn nu och altidt forsendt med gud wor herre. Allerkieriste faderbroder, betacker wii ether saa gandske ydmigeligenn, sonligenn och gierne for ethers manfoldigh och faderligh welgierninger, y os y saa mange tusinde maade altidt giort och beuist haffuer, huilcke endogh wii aldrigh nochsom kandt forgielde ether, dogh skall wii alle wore dage findis for ethers hulde sønner och tiener y alle dii tingester, y os thilsigendis worder. Hierte allerkieriste faderbroder, giffuer wii ether gandske ydmigeligenn thilkiende, att wii, denn alsommechtiste, euige gud were loffuitt, well er kommenn her op thill Tybingenn, denn samme gode gud hann wnde os ochsaa att skicke os saa her, att dett kand s. 175 offuer alting were hannum thill loff, ære och pris och siidenn ether, wor moder och alle wore wenner thill glede och welbehaff. Allerkieriste faderbroder, saa haffuer wii inthett nøitt, att wii kandt skriffue ether thill paa denne tidt, anditt enn nu wii drogh her op, war wii thill Spir, och saa wii der keiserenn och enn stor hob ander førster. Och er keiserenn y disse richsdagh aff dii tiske førster begierindis, att dii wille giffue hannum enn plas thill att bigge itt fast hus her y Tisklandt, och thill att befeste thett aarligenn giffue hannum ij tønner guld, och thill att holde krigsfolck derpaa giffue hannum iij tønner guld, och thett er hann begierindis vj aard epther hinn andenn, paa thett att om nogenn aff førsterenn wilde sette dennum op mod hannum, att hann da kunde twinge dennum, eller om nogenn bleff twedractigt y rigitt, att hann da kunde stille dennum. Huad suar hann haffuer fangitt, kand wii icke endnu wide, om huilcket wii enn andenn tidt skriffue skall 1 . Haffuer hann och skickitt sinn elste datter fra Spir thill Andorff och siidenn der fra thill skibs ind y Hispanienn att giffuis konningh Philippo, hindis egenn moderbroder 2 . Dett sigis her, att duce de Alba er sielffuer med, och att dronningenn aff Engelandt er y søenn med all hindis macht, om hunn kunde fange hannum. Denn andenn hans dotter will hann nu snart skicke indt thill kongenn aff Franckerigh 3 . Thenn frid y Franckerige er nw brocchenn paa nøi 4 , de ere stercke paa beggi siider, s. 176 gud naadeligh stride for sinn ringe hob, huad ende dett tager, skall wii well sinn tidt ydermere skriffue. Allerkieriste fader, wide wii icke anditt att skriffue ether till paa denne tidt, menn will nw och thill euigtidt haffue ether gud befalindis med alt thett ether kiert ær. Hann wnde os ochsaa denn glede, att wii maa see ether och wor hierte kiere moder och alle wore wenner karsk och sunde igienn. Will y well giøre och helsne Jacob Høgh och jomffrw Mergrete och jomfrw Dorrette 1 paa wore wegne. Ex Tybingenn 1. septemb. anno 1570.

Udskrift: Erligh och welbiurdigh mandt Christopher Giøde thill Gunderløffsholm, wor allerkieriste faderbroder, gandske ydmigelighenn thilskriffuit 2 .